Daluyong ng Bayan

,

Buhay at pakikibaka.
Mga kwento ng pagdakila at pag-alaala.

Inihanay ang mga martir mula sa hanay ng nakikibakang mamamayan sa buong rehiyon — mga lider at aktibistang masa sa kalunsuran at kanayunan, at mga alyadong nagbuwis ng buhay para sa pambansang demokrasya. Mula sa CALABARZON at MIMAROPA, ang pagkakasunud-sunod ng talaan ay batay sa taon kung kailan sila namartir.

Ang aming pagpupugay!

Download: PDF

Daluyong ng Bayan