Archive of About Us

Communique of the CPP Second Congress
March 29, 2017 |

The Second Congress of the Communist Party of the Philippines was held successfully on the fourth quarter of 2016. It was historically dated October 24 to November 7, 2016 as a way of setting off the celebration of the 100th year anniversary of the victory of the 1917 Bolshevik Revolution.

CPP Constitution and Program
November 07, 2016 |

“The Communist Party of the Philippines is the revolutionary party of the working class in the Philippines and is the leading force of the Philippine revolution and the Filipino people. It learns basic principles from the teachings of Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Ho and other great communist thinkers and leaders; and historical lessons from the revolutionary struggles of the Filipino and other proletariat and peoples.”

Constitution of the Communist Party of the Philippines
November 07, 2016 |

Preamble   The universal theory of Marxism-Leninism-Maoism is the guide to action of the Communist Party of the Philippines. It is the supreme task of the Party to apply this theory on the concrete conditions of the Philippines and to integrate it with the concrete practice of the Philippine revolution. The Party carries out the […]

Program for a People's Democratic Revolution
November 07, 2016 |

Since its reestablishment on December 26, 1968, the Communist Party of the Philippines has stood out as the advanced detachment of the Filipino proletariat and as the leading force in the Filipino people’s democratic revolution. It has firmly upheld its revolutionary principles and won brilliant victories in revolutionary struggles against all forces that oppress and […]

Saligang Batas ng Partido Komunista ng Pilipinas
November 07, 2016 |

Preambulo   Ang unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang gabay sa pagkilos ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kataas-taasang tungkulin ng Partido na ilapat ang teoryang ito sa kongkretong kalagayan ng Pilipinas at isanib ito sa kongkretong praktika ng rebolusyong Pilipino. Inilulunsad ng Partido ang demokratikong rebolusyon ng bayan bilang kasalukuyang yugto ng rebolusyong Pilipino na […]

Programa para sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan
November 07, 2016 |

Mula nang muling itatag noong Disyembre 26, 1968, namumukod-tangi ang Partido Komunista ng Pilipinas bilang abanteng destakamento ng proletaryadong Pilipino at namumunong pwersa sa demokratikong rebolusyong bayan sa Pilipinas. Matatag nitong itinaguyod ang kanyang mga rebolusyonaryong prinsipyo at nagtamo ng maniningning na tagumpay sa mga rebolusyonaryong pakikibaka laban sa lahat ng pwersang nang-aapi at nagsasamantala […]

Basic Rules of the New People's Army
June 29, 1969 |

The New People’s Army is under the supreme guidance of Marxism-Leninism-Mao Zedong Thought and the Communist Party of Philippines. It is the revolutionary army of the broad masses of the Filipino people against US imperialism, the comprador big bourgeoisie, the landlord class and the bureaucrat capitalists.

Saligang Alituntunin ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 1969 |

Ang Bagong Hukbong Bayan ay nasa ilalim ng kataastaasang pamamatnugot ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Tsetung at Partido Komunista ng Pilipinas. Ito ang rebolusyonaryong hukbo ng malawak na masa ng sambayanang Pilipino laban sa imperyalismong Amerikano, malalaking burgesiang komprador, uring panginoong maylupa at mga burukratang kapitalista.