Archive of Resources

(Primer) Ipagpatuloy ang laban kontra Makilala Mines Corporation Inc (MMCI)
April 14, 2024 |

Idineklara ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na naaprubahan na ang Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) ng Makilala Mining Corporation, Inc. Ganito din ang deklarasyon ng gubernador ng prubinsya.

Ang Bayan Ngayon Compilation
March 31, 2024 |

Ang pahayagang Ang Bayan ang upisyal na pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ang AB ay inililimbag ng Komite Sentral ng PKP kada dalawang linggo at lumalabas sa ika-7 at ika-21 ng bawat buwan. Inilalathala ang AB sa orihinal na edisyong Pilipino at may mga salin na edisyon sa English, Bisaya, Hiligaynon, Waray, at Ilocano. […]

PRWC Compilation
March 31, 2024 |

Nilalaman ng compilation na ito ang mga pahayag na inilathala sa website ng PRWC | Philippine Revolution Web Central. Hindi kasali dito ang mga artikulong inilathala sa Ang Bayan, Ang Bayan Ngayon at mga panrehiyong publikasyon.

(Komiks) Cherish the NPA
March 29, 2024 |

  Click here to download.

(Poster) NPA@55 mula sa NPA-Mindoro
March 29, 2024 |

  Click here to download.

(Gallery) Mga aktibidad at pagdiriwang para sa ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan
March 29, 2024 |

Inilunsad ng mga sangay at komite ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan, at mga alyadong rebolusyonaryong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines ang iba’t ibang mga aktibidad at pagtiitpon sa bansa at ibayong dagat para ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng BHB noong Marso 29. New People’s Army-Southern Tagalog […]

(Primer) Salanta ng El Niño: Tagtuyot, kapabayaan at pasismo ng rehimeng Marcos
March 24, 2024 |

DOWNLOAD Pambungad Upisyal nang inianunsyo nitong Marso ang paghina ng El Niño sa bansa at sa buong mundo. Gayunman, hindi ito nanganga­hulugan ng pagkasalba ng masang magsasaka at mamamayang Pilipino sa tuluy-tuloy pang salanta at pahirap na dulot ng tagtuyot. Sa katunayan, inaasahang tatagal pa hanggang Mayo o Hunyo ang pananalasa nito sa iba’t ibang […]

(Primer) Ravages of El Niño: Drought, neglect and fascism of the Marcos regime
March 24, 2024 |

DOWNLOAD Introduction Officials announced this March that El Niño has started to weaken in the country and around the world. However, this does not mean the masses of Filipino farmers and Filipino are now free from damage and burdesome impact caused by the drought. In fact, it is expected to continue until May or June […]

(Primer) Kahalitan sang El Niño: Tig-ilinit, pagpabaya kag pasismo sang rehimen Marcos
March 24, 2024 |

DOWNLOAD Pasiuna Upisyal na nga gin-anunsyo sini nga Marso ang paghuyang sang El Niño sa pungsod kag sa bilog nga kalibutan. Amo pa man, wala ini gakahulogan sang pagkasalbar sang masang mangunguma kag pumuluyong Pilipino sa padayon pa nga kahalitan kag paantus nga tuga sang tig-ilinit. Sa kamatuoran, ginalauman nga magadugay pa tubtob Mayo ukon […]

(Primer) Kadaut sa El Niño: Hulaw, pagpasagad ug pasismo sa rehimeng Marcos
March 24, 2024 |

DOWNLOAD Pasiuna Upisyal na nga gianunsyo niining Marso ang paghinay sa El Niño sa nasud ug sa tibuok kalibutan. Bisan pa man, wala kini nagpasabot nga luwas na ang masang mag-uuma ug katawhang Pilipino sa nagpadayong epekto ug kadaut sa hulaw. Gani, gidahum nga molungtad pa hangtud Mayo o Hunyo ang kadaut niini sa lain-laing […]