Archive of Resources

LEAFLET | Celebrate the upcoming 50th anniversary of the NDFP
April 12, 2023 |

Strengthen the NDFP! Unite the Filipino people to fight for Philippine sovereignty amid heightening foreign intervention and rising threats of imperialist war! Carry out militant struggles to fight for the people’s national and democratic interests against the US-Marcos fascist regime! Carry forward the national democratic revolution to victory!

POLYETO | Digmang bayan para sa kalayaan at demokrasya
March 01, 2023 |

Ang digmang bayan ay makabayan, rebolusyonaryo, makatarungan at tumatamasa ng malalim na suporta ng masa.


SIM Card Registration and other means of mass surveillance
December 10, 2022 |

Introduction Ferdinand Marcos Jr signed into law the SIM Card Registration in October this year. This is Marcos’ first law and proof that his priority lies in strengthening the reactionary state machinery for mass surveillance. The law erodes privacy and anonymity protections in telecommunications and weakens the people’s rights to secure communications. It endangers basic […]

PRIMER | SIM Card Registration at iba pang pakana ng malawakang paniniktik
December 10, 2022 |

Dapat maunawaan ng bawat isa ang pangangailangang ipagtanggol ang kanilang karapatan laban sa mga patakaran at hakbang ng estado tulad ng SIM Card Registration, National ID at iba pa.

SIM Card Registration at iba pang pakana ng malawakang paniniktik
December 10, 2022 |

Dapat maunawaan ng bawat isa ang pangangailangang ipagtanggol ang kanilang karapatan laban sa mga patakaran at hakbang ng estado tulad ng SIM Card Registration, National ID at iba pa.

SIM Card Registration kag iban pang padihut sang malaparan
 nga pagpaniktik
December 10, 2022 |

Pangbukas Ginpirmahan ni Ferdinand Marcos Jr ang layi sa SIM Card Registration sadtong Oktubre 2022. Ini ang una nga layi ni Marcos kag pamatuod sang paghatag niya sang prayoridad nga pabaskugon ang makinarya sang reaksyunaryong estado para sa malaparan nga pagpanilag sa pumuluyo (state mass surveillance). Ginapanas sang layi nga ini ang mga proteksyon sa […]

SIM Card Registration ug uban pang pakana sa malukpanong pagpaniktik
December 10, 2022 |

Pasiuna Gipirmahan ni Ferdinand Marcos Jr ang balaod sa SIM Card Registration niadtong Oktubre 2022. Kini ang unang balaod ni Marcos ug pamatuud sa pahatag niya og prayoridad nga pakusgon ang makinarya sa reaksyunaryong estado alang sa malukpanong pagpaniktik sa katawhan (state mass surveillance). Ginapanas sa maong balaod ang mga proteksyon sa pribasiya ug anonimidad […]

Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan
September 03, 2022

Ang librong Paglaban sa Batas Militar sa mga Pahina ng Ang Bayan ay isang antolohiya o koleksyon ng 50 artikulong lumabas sa Ang Bayan sa panahon ng pakikibaka laban sa batas militar ng diktadurang US-Marcos (1972–1986). Naglalaman din ito ng karagdagang dalawang artikulo na naglahad ng mga pagsusuri ng Partido sa namumuong diktadura bago ito […]

PRAYMER | 5 pambabaluktot ng mga Marcos at AFP sa kasaysayan noon at ngayon
September 01, 2022

Inilalabas ng Ang Bayan at ng Kawanihan sa Impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas ang gabay sa pagtalakay na ito bilang bahagi ng mga pagsisikap na labanan ang gayong mga pambabaluktot.

Silyab Polyeto | Magprotesta sa harap ng walang awat na pagtaas na presyo ng langis!
February 17, 2022 |

Ang walang tigil na pagsirit ng presyo ng langis ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan ng lumulubhang paghihirap ng mamamayan. Mula Enero 2022, bawat linggo nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo.