Archive of Publications

TINIG: Tinipong mga Pahayag ng NDF-Southern Tagalog
May 21, 2023

Tinipong mga Pahayag ng NDF-Southern Tagalog

Agham Bayan | May 21, 2023
May 21, 2023

Agham Bayan is published by the Liga ng Agham para sa Bayan (LAB) for the purpose of raising the political and social consciousness of Filipino scientists and technologists regarding the issues and problems affecting Philippine science and society. It is committed to the promotion and use of science in the service of the Filipino nation and people. It espouses the cause of national freedom and democracy.

Risiris | October 2022-March 2023
May 03, 2023

Ang Risiris ay inilalathala ng Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO)

[Aklat] Mga Mensahe sa Mayo Uno
May 01, 2023

Inililimbag ng Kawanihan sa Impormasyon ang maliit na librong ito ng “Mga Mensahe sa Mayo Uno” na naglalaman ng koleksyon ng mga pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa uring manggagawa sa Mayo 1 sa mga taong 2017 hanggang 2022. Mga Mensahe sa Mayo UnoMakabuluhan ang paglalabas ng koleksyong ito sa harap ng matinding […]

Indeks | April 2023: Langis
April 30, 2023

Ang INDEKS ang opisyal na publikasyon ng KARED-TK na naglalaman ng mga pantulong na babasahin para sa mga edukador at propagandista sa rehiyong Timog Katagalugan.

Ang Paghimakas Special Issue | April 2023
April 27, 2023

Ang Paghimakas (“The Struggle”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines in Negros Island. It was first published in the last quarter of 1972.

Alab Special Issue | April 24, 2023
April 24, 2023

Ang ALAB ang rebolusyonaryong pahayagan sa Isla ng Mindoro. Pinapatnugutan ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (Marxismo-Leninismo-Maoismo) sa Mindoro.

Daluyong ng Bayan
April 20, 2023

Mga Martir sa Hanay ng Nakikibakang Mamamayan sa Timog Katagalugan sa Panahon ng Pasistang Rehimeng US-Duterte

Dagitab 2020-2021
April 01, 2023

Rebolusyonaryong Lathalaing Pampanitikan ng Artista at Manunulat ng Sambayanan-Timog Katagalugan

Kalatas | March 2023
March 31, 2023

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.