Downloads

Ang Bayan ("The People") is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

AB can be downloaded in either PDF (Acrobat), EPUB (for Ebook readers) or mobi (Kindle) formats. Articles can also be read online.

Ang Bayan September 21, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | English | Bisaya

Ang Bayan September 07, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Ang Bayan Video/Audio: Editorial | Headlines
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

Ang Bayan August 21, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI
Iloco: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

Ang Bayan August 07, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

Pagtutuwid sa isyu Tomo LIV Blg. 15, Agosto 7, 2023

Sa pahina 3, artikulong “Pulis at sundalo, pinatamaan ng BHB-Central Negros,” ang unang salitang “Dalawang opensibang aksyon” ay pinalitan ng “Tatlong opensibang aksyon.”

Sa pahina 8, seksyong “Sa Madaling Salita,” ang “milyun-milyong biktima” sa ilalim ng 12,000 biktima sa Marawi ay ginawang “daan-libong biktima.”

Ang Bayan July 23, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF
Bisaya: PDF
Hiiligaynon: PDF

Read in: Pilipino | Bisaya

Pambungad

Ang ulat na ito ay halaw sa impormasyong tinipon at sinuri ng Ang Bayan (AB) hinggil sa mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) at iba pang armadong ahente ng rehimeng US-Marcos mula Hunyo 30, 2022 hanggang Hunyo 30 ngayong taon. Makikita sa ulat na ito ang tindi ng brutalidad at karahasan na dinanas ng mamamayang Pilipino sa unang taon ng rehimen, sa ilalim ng nagpapatuloy na kampanya ng pampulitikang panunupil na ipinag-utos ni Marcos.

Nais ipabatid ng AB sa mga mambabasa na marami pang kaso sa kanayunan ang hindi naiulat dulot ng tindi ng mga operasyong militar. Hindi na rin nito isinali ang tala ang mga pinaslang sa ngalan ng “gera kontra droga” na ipinagpatuloy ng rehimen. Hindi rin matamang nasaklaw sa kasalukuyang ulat na ito ang maraming paglabag sa karapatan-tao ng mamamayang Moro na karaniwang hindi naiuulat sa midya.

Sa ulat na ito, inisa-isa ng AB at tinukoy ang iba’t ibang paglabag sa karapatang-tao sa kada insidente. Ginamit nito ang internasyunal na pamantayan sa pagtaya ng bilang ng mga biktima ng ebakwasyon at militarisasyon, at ang bilang ng mga batang apektado.

Ang Bayan July 21, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

Ang Bayan July 07, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

Ang Bayan June 21, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English

Ang Bayan June 18, 2023 issue

97 pinatay sa unang taon ng brutal na gera ng rehimeng Marcos Jr

Ulat ng mga kaso ng pampulitikang pamamaslang
Hunyo 30, 2022 – Hunyo 15, 2023

 

Download
Pilipino: PDF | Video
English: PDF
Bisaya: PDF
Hiligaynon: PDF

Read in: Pilipino | English | Bisaya

 

Pambungad

Matinding brutalidad ang inihasik ng armadong pasistang makinarya ng estado sa unang taon sa poder ng pasistang rehimen ni Ferdinand Marcos Jr. Pinatindi nito ang pananalasa ng uhaw-sa-dugo at mabangis na tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), mga grupong paramilitar at iba pang ahente ng estado laban sa sinumang tumutol sa kanilang di lehitimong paghahari. Ang malawakang terorismo ng estado ay sinusulsulan ng mga upisyal ng National Task Force-Elcac, kabilang si Vice Pres. Sara Duterte.

Tinutugis ng rehimen ang mga sibilyan hindi lamang sa kalunsuran kundi lalo sa kanayunan. Tahasan ang kawalang-galang sa mga internasyunal na makataong batas, mga batas ng digma at iba pang internasyunal na deklarasyon na nagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan at hindi kombatant saan man may armadong sigalot.

Ipinagbabawal sa ika-32 Artikulo ng Fourth Geneva Conventions ang anumang hakbang na magreresulta sa pagdurusang pisikal o pagpuksa sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Anito “…hindi lamang ito aplikable sa pagpatay, tortyur, pananakit, mutilation…kundi maging sa iba pang pamamaraan ng brutalidad, gawa man ng ahenteng sibilyan o militar.”

Partikular na tinukoy naman ng Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict ng United Nations General Assembly noong Disyembre 14, 1974 na isang krimen sa digma ang “lahat ng porma ng panunupil at malupit at hindi makataong pagtrato sa kababaihan at mga bata, kabilang ang pagkukulong, tortyur, pamamaril, maramihang pag-aresto, kolektibong pamamarusa, paninira sa tirahan at pwersahang pagbabakwit, na isinagawa ng mga pwersang nakikidigma sa takbo ng operasyong militar nito (Bilang 5).”

Sa ulat na ito ng Ang Bayan (AB), tatalakayin ang mga kaso ng ekstrahudisyal na pagpaslang na isinagawa ng armadong pwersa ng estado laban sa sa mga sibilyan at hindi kombatant (kabilang ang mga hors de combat) na dapat ay may proteksyon sa ilalim ng internasyunal na makataong batas. Layon nitong bigyang-pansin ang lawak ng brutalidad at karahasan na dinanas ng mamamayang Pilipino partikular ang mga kaso ng pagpaslang sa unang taon sa ilalim ng rehimeng Marcos simula Hunyo 30, 2022.

Nais ipabatid ng AB sa mga mambabasa na marami pang kaso sa kanayunan ang hindi naiulat dulot ng tindi ng mga operasyong militar sa mga larangang gerilya. Hindi pa nakukumpleto ang mga ulat sa iba’t ibang rehiyon sa Mindanao, gayundin sa Eastern Visayas. Nananatiling bukas ang tanggapan ng AB para sa dagdag na ulat mula sa mga ito.

Hindi rin kabilang sa ulat na ito ang mga kaso ng ekstra-hudisyal na pagpaslang na may kaugnayan sa “gera sa droga” na ipinagpatuloy ng rehimeng Marcos. Tinatayang higit 300 ang biktima ng mga pagpaslang na ito sa unang taon ng rehimen.

Ang Bayan June 07, 2023 issue

 

Download here
Pilipino: PDF EPUB MOBI
Bisaya: PDF EPUB MOBI
English: PDF EPUB MOBI
Hiligaynon: PDF EPUB MOBI

Read in: Pilipino | Bisaya | English