₱2 trilyon para sa “modernisasyon” ng AFP, inaprubahan ni Marcos Jr

,

Sa gitna ng di matapos-tapos na ugong ng kudeta at destabilisasyon, inaprubahan ni Ferdinand Marcos Jr ang ₱2 trilyong badyet para sa “modernisasyon” ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Gagamitin ang pondo para sa ipambili ng mga eroplano, barko, armas, pyesa at serbisyo na nakasaad sa “Horizon 3” ng AFP Modernization Act.

Layunin ng Rehorizoned Capability Enhancement and Modernization Program o ReHorizoned 3 ang pagbili ng armas mula sa US at mga alyado nito para sa “teritoryal na depensa” ng Pilipinas. Kabilang dito ang pagbili ng pinaglumaan pero mamahalin pa ring F-16 ng US at malalaking barko na gagamitin sa pakikipag-“joint patrol” nito sa South China Sea. Ang pagbili ng naturang mga sasakyan at gamit militar ay alinsunod sa itinakdang papel ng US sa AFP sa pakikipaggirian nito sa karibal na China.

Para matiyak ang katapatan ng mga heneral sa kabuuan ng kanyang termino, isinaad ni Marcos na gagastusin ang pondo sa loob ng 10 taon. Una nang inaprubahan ni Marcos noong Disyembre ang pagpalaki ng badyet ng AFP tungong $285 bilyon sa 2024. Ayon sa ilang manunuri, ₱110 bilyon hanggang ₱115 bilyon dito ang maaaring ilalaan para sa pagbili ng bagong mga armas at pagserbisyo sa lumang mga asset na nilaspag o nasira na ng AFP. Malayong mas malaki ito sa taunang ₱25 bilyon-₱30 bilyon na inilaan noon ng rehimeng Duterte para sa programa.

Nakabalangkas ang Rehorizoned 3 sa “bagong” konsepto ng depensa na tinawag ng AFP na Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ayon kay Gilbert Teodoro, kalihim ng Department of National Defense, ang plano sa depensa na ito, na inilarawan din bilang “strategic shift,” ay “maggagarantiya sa mga korporasyong Pilipino, at mga dayuhang pahihintulutan ng Pilipinas, na payapang makapagsagawa ng mga eksplorasyon at pagsasamantala sa lahat ng mga likas na yaman sa loob ng exclusive economic zone (ng Pilipinas) at iba pang mga lugar kung saan mayroon tayong hurisdiksyon.” Isang pinaglalawayan ng mga dayuhang kumpanya, laluna ng mga kumpanyang Amerikano, ang mayamang deposito ng natural gas at langis na matatagpuan sa West Philippine Sea at karugtong nitong South China Sea.

Ipinamamarali ng rehimeng Marcos at ng AFP na ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept ay para sa depensa at interes ng Pilipinas. Pero sa aktwal, bahagi ito ng Archipelagic Defense Strategy na binalangkas ng US para kontrahin ang China sa tinatawag nitong Western Pacific Theater of Operations (WPTO). Gamit ang tuta nitong mga gubyerno at hukbo sa Asia, inilalatag ng US ang “archipelagic defense” na ang ibig sabihin ay ang pagdudugtong ng mga estratehikong isla sa tinawag nitong “first island chain.” Kabilang sa “chain” o tanikala na ito ang Pilipinas.

Bahagi ng Archipelagic Defense Strategy ang taktikang anti-access/area denial (A2/AD) laban sa China na may layuning “inyutralisa” ang kakayahan ng “kaaway” (China), at “supilin” (suppress) o “burahin” (eliminate) ang mga abilidad nito na makapaglunsad ng “agresyon” sa rehiyon. Kabilang sa mga aktibidad nito ang walang patlang na paglulunsad ng mga freedom of navigation operations, “joint patrol” kasama ang mga inarmasan at kontrolado nitong hukbo sa rehiyon, wargames sa karagatan at kalupaan at permanenteng presensya ng mga tropa at gamit sa mga base nito sa Pilipinas, South Korea at Japan.

AB: ₱2 trilyon para sa "modernisasyon" ng AFP, inaprubahan ni Marcos Jr