Armadong aksyon, inilunsad ng milisyang bayan sa Masbate City

Nagsagawa ng operasyong haras ang isang yunit ng milisyang bayan laban sa kontra-insurhensya yunit ng pulis na nasa Sityo Kampoon, Barangay Batuhan, Masbate City noong gabi ng Setyembre 3. Hindi bababa sa tatlong pulis ang nasugatan sa armadong aksyon.

Ang naturang barangay at mga karatig pang komunidad nito sa Masbate City ay malaon nang ipinaiilalim ng militar at pulis sa militarisayson. Inookupa nila ang mga barangay sa tabing ng Retooled Community Support Program. Labis na perwisyo ang idinulot nito sa mapayapang paghahanap-buhay ng mga magsasaka at taumbaryo.

Binati ni Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate, ang armadong opensiba ng milisya sa lugar. Anito, “ang kapangahasan ng yunit milisya upang ipatupad ang atas na bigwasan ang kaaway ay pagpapamalas sa matindi nitong galit. Walang katakut-takot nitong hinaras ang mga pulis.”

Binigyang diin pa ni del Mar ang kahalagahan ng tungkulin ng milisyang bayan sa inilulunsad ng pakikidigmang gerilya sa prubinsya. Aniya, “kabisado ng mga milisya ang pasikot-sikot ng kanilang mga lugar at eryang kinikilusan. Malaking bentahe ito na mabigwasan ang kaaway nang walang kamalay-malay.”

AB: Armadong aksyon, inilunsad ng milisyang bayan sa Masbate City