Diskriminasyon sa kababaihan, walang pagbabago sa buong mundo—UNDP

Sa nakaraang dekada ay walang nagbago, at sa ibang bahagi ng mundo ay lumala pa, ang gender-biased social norms o mga gawing may diskriminasyon kontra sa kababaihan. Sa lipunang Pilipino, lalo pang tumindi ang mga bias o pagkiling na ito. Ito ang laman sa ulat ng United Nations Development Program na pinamagatang “Breaking down gender biases: Shifting social norms towards gender equality.” Isinapubliko ang ulat noong Hunyo 12.

Nilaman ng ulat ang mga pananaw kapwa ng mga babae at lalaki sa 80 bansa, saklaw ang 85% ng populasyon ng mundo. Sumentro ang mga tanong sa pananaw kaugnay sa mga karapatan at kagalingan ng kababaihan sa larangan ng ekonomya, pulitika, edukasyon at “physical integrity” na kaugnay sa domestic violence o karahasan sa tahanan at reproductive rights o karapatan kaugnay ng pagbubuntis.

Sa buong mundo, 90% ng mamamayan, kapwa babae at lalaki, ay may pagkiling laban sa kababaihan. Ibig sabihin nito, ang mga bias o diskriminasyon na ito ay malalim na nakaugat sa lipunan, at laganap sa iba’t ibang antas kahit sa “mauunlad” na bansa. Sa mga bansang relatibong nakakataas ang istatus ng kababaihan, umaabot pa rin sa sangkapat (25%) ang mamamayang may pinanghahawakang pagkiling laban sa kababaihan. Ito ay sa kabila ng malalakas na kampanyang pangkababaihan na ipinalaganap sa nakaraang dekada.

Halos kalahati ng mamamyan (49%) sa mundo ay naniniwalang mas mahusay na lider sa pulitika ang isang lalaki kumpara sa isang babae. Katunayan, may 27% na naniniwalang dapat magkaroon ng parehong karapatan ang mga kababaihan sa kalalakihan sa isang demokrasya. May 28% naman na mas importante para sa kalalakihan ang makapag-aral sa kolehiyo ang isang lalaki kaysa sa isang babae. Kahit naabot ng kababaihan ang matataas na katayuan sa pulitika, negosyo at edukasyon, dumaranas sila ng di pantay na pagtrato at paghuhusga.

Nasa 43% naman ang naniniwalang mas magaling sa negosyo ang kalalakihan. Naniniwala ang 46% na mas karapatan ng kalalakihan na magtrabaho laban sa kababaihan.

Nananatiling malayo ang agwat ng sahod ng kababaihan sa kalalakihan kahit sa mga bansang mas edukado ang kababaihan. Sa abereyds, mas mataas nang 39% ang tinatanggap ng kalalakihan, dahil lamang sa kanilang kasarian.

Lahat ng mga pagkiling sa kasarian ay peligroso, ayon pa sa ulat. Pero pinakatampok ito sa pananaw ng “physical integrity” ng isang babae. Umaabot sa 25% ng mamamayan ang pumabor sa pananaw na “maaaring bugbugin ng isang asawang lalaki ang kanyang asawang babae” at 58% ang nagsabing walang karapatan ang isang babae sa kanyang sariling katawan sa usapin ng aborsyon.

Alinsunod sa pag-aaral, 99.5% sa tinanong sa Pilipinas ay may taglay na isang anyo ng “bias” laban sa kababaihan at 90.4 ang may di bababa sa dalawang bias. May 75.5% na naniniwalang mas mahusay ang isang lalaki sa isang babae sa larangan ng pulitika, 43% ang naniniwalang mas may karapatan ang mga lalaki na magkolehiyo, 77.8% ang naniniwalang mas mahusay sa negosyo at dapat mas may trabaho ang kalalakihan, at mataas na 77.81% ang hindi naniniwala sa pisikal na integridad ng kababaihan.

Malaking bahagi ng mga sumasang-ayon sa mga “gender-biased norm” na ito ay kababaihan, kabilang sa usapin ng karapatan sa sariling katawan.

AB: Diskriminasyon sa kababaihan, walang pagbabago sa buong mundo—UNDP