Isang linggong pagdiriwang sa anibersaryo ng Partido, isinagawa sa Central Panay

,

Serye ng mga aktibidad ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at rebolusyonaryong masa sa Central Panay noong huling linggo ng Disyembre 2023 hanggang unang linggo ng Enero para ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Hindi nahadlangan ng pinatinding focused military operation ang isang linggong aktibidad ng mga Pulang mandirigma at masa.

Inilunsad ng isang yunit ng BHB-Central Panay (Jose Percival Estocada Jr. Command) ang tradisyunal na mga pagdiriwang sa kapaskuhan. Naghanda ang mga kasama ng simpleng handaan na pinagsaluhan noong noche buena habang nagkukwentuhan sa kanilang mga karanasan tuwing pasko nang hindi pa kasapi ng hukbong bayan. Nagbahagi rin ang bawat isa kung ano ang tinatanaw nila para sa taong 2024 at pakikibaka para sa karapatan ng mamamayan.

Naglunsad ang yunit ng mga pag-aaral para sa mga kadre at mandirigma nito kaugnay ng ilang piling artikulo ni Prop. Jose Maria Sison. Layunin nitong palalimin pa ang teoretikal na pundasyon at pampulitikang kaalaman ng mga mandirigma at pag-unawa sa inilulunsad na matagalang digmang bayan sa isang malakolonyal at malapyudal na lipunan.

Nabigyang inspirasyon din ng pag-aaral sa pahayag ng Komite Sentral sa anibersaryo pareho ang mga nakababata at beteranong mga kadre. Nagbigay ito ng liwanag sa kanila para sipatin ang mga kahinaan at kamalian na naging balakid sa pagsulong ng digmang bayan. Nangako din silang mas magiging mapagbantay at inihayag ang lubos na pagsang-ayon sa isinusulong na kilusang pagwawasto ng Komite Sentral.

Nagtapos ang aktibidad sa isang programang pangkultura kung saan itinanghal ng mga mandirigma at kadre ang kwento ng mga pakikibakang bayan at nagpapatuloy na kapasyahang isulong ang rebolusyon sa susunod na yugto. Nagtanghal sila ng mga tula at awitin.

Pinarangalan din sa programa ang dakilang mga martir at guro ng rebolusyong Pilipino tulad nina Prop. Sison, Wilma Austria at Benito Tiamzon at lahat ng iba pang mga martir ng bayan. “Ang buhay nila ay nagbigay-liwanag at inspirasyon sa sambayanan na huwag mawalan ng pag-asa, bagkus maging higit na determinado hanggang makamit ang tagumpay at matamasa ng bayan ang makatarungan at matagalang kapayapaan,” pahayag ng yunit.

Inalala rin nila ang sakripisyo at buhay ng mga biktima ng Tumanduk Massacre na pinaslang ng estado noong Disyembre 30, 2020 sa Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo. Pinagpugayan ng mga kasama at masa ang pagtatanggol ng mga Tumanduk sa kanilang lupa at buhay.

Ayon sa yunit, hindi magiging matagumpay ang 1-linggong pagdiriwang kung hindi dahil sa sipag ng mga masa at kasama sa pagtitiyak sa lohistika at seguridad. “Hindi nahadlangan ng banta ng kaaway ang ating kagustuhang ipagdiwang ang ating mga tagumpay at nakamit sa nagdaang 55 taon ng pagsusulong ng digmang bayan,” pahayag pa nito.

Bilang pagtatapos sa pagdiriwang, sama-samang muling sumumpa ang mga kasapi ng Partido sa harap ng Pulang bandila para pagtibayin ang kanilang kapasyahang tumalima sa mga prinsipyo at paninindigan nito. Buo ang pag-asa ng yunit na haharapin nila ang 2024 nang may ibayong lakas at kapasyahan para biguin ang kampanya ng rehimeng US-Marcos na durugin at wakasan ang rebolusyonaryong kilusan.

Tinatayang umabot sa 200 tropang militar sa ilalim ng kumand ng 3rd ID ang nagsagawa ng operasyon sa saklaw na lugar ng mga aktibidad at pagdiriwang ng hukbong bayan at masa.

AB: Isang linggong pagdiriwang sa anibersaryo ng Partido, isinagawa sa Central Panay