Maging handa sa pagpihit ng sitwasyon, tipunin ang galit at pakilusin ang mamamayan

Lumilikha si Duterte ng sitwasyong pulitikal na maaaring sumiklab sa krisis anumang oras dahil sa pagkakapit-tuko niya sa poder. Ito ang nakikita ni Marco Valbuena, upisyal sa impormasyon ng PKP, sa kalagayang pulitikal sa nalalabing taon ni Rodrigo Duterte. Aniya, dapat handa ang progresibong mga pwersa at taumbayan sa anumang pagpihit ng sitwasyon at sunggaban ang pagkakataon na wakasan ang paghahari ng pangkating Duterte bago o kahit pagkatapos ng eleksyong 2022.

Kamakailan ay nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyon na tumakbo bilang bise-presidente sa darating na halalan. Sa gayon, ani Valbuena, tiyak na magiging isa sa pinakamaruming eleksyon ang Mayo 2022.

Dapat bantayan ang pagtindi ng krisis sa ekonomya at kawalan ng trabaho; ang paglala ng pandemya at kawalan ng kakayahan ng rehimeng Duterte na harapin ito; at ang pagbaling ni Duterte sa madudugong pamamaraan sa pagsupil sa taumbayan.

Ang mga salik na ito, aniya, ang maaaring magpapihit ng sitwasyon. Maaaring dahil sa kayabangan at pagkalasing sa kapangyarihan sumobra ang kanyang kumpyansa sa hangganan ng kanyang kapangyarihan, katapatan ng kanyang militar at mga alipures, tatag ng kanyang alyansa at sidhi ng galit ng masa.

Tinataya rin ni Valbuena na ang pandaraya ni Duterte sa eleksyon ang makapagpasiklab ng malawak na paglaban at pag-aalsa.

“Ang importante na sa pusisyon at handa ang mga demokratikong pwersa sa anumang pihit ng sitwasyon at may kakayahan na tipunin ang galit at pakilusin ang mamamayan. Higit sa lahat dapat mayroon silang matibay na organisadong pwersa,” pahayag ni Valbuena.

Kahit nakatuon ang masa sa eleksyon, ang mahalaga hindi nahihiwalay ang mga demokratikong pwersa sa masa at handa silang pamunuan ang paglaban ng masa, matuloy man ang eleksyon o biglang pumihit ang sitwasyon.

AB: Maging handa sa pagpihit ng sitwasyon, tipunin ang galit at pakilusin ang mamamayan