Mga kinutlong pulong gikan sa pamahayag sa Partido sa ika-53 nga anibersaryo sa BHB

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoHiligaynon

 

Download PDF: Pilipino | Bisaya | Hiligaynon

Ipataas ang kapasidad sa pagsukol sa BHB ug sa masa!
Manglimbasog ug moasdang sa dalan sa malungtarong gubat sa katawhan!

Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 29, 2022

Ang Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), kauban ang katawhang Pilipino ug ilang mga rebolusyonaryong pwersa, nagsaulog karong adlawa nga may tumang rebolusyonaryong kadasig ug kalagsik sa ika-53 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan. Atong saulugon ang atong mga kadaugan sa miaging tuig ug ang mga kalampusan nga natigum sa miaging lima ka dekada sa armadong pagsukol.

I. Labaw nga palugwayon sa inter-imperyalistang armadong panagbangi ang pangkalibutang krisis sa kapitalismo

1) Padayong nagkagrabe ang walay kasulbaran nga malungtarong krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista samtang nag-atubang ang mga monopolyo kapitalista sa problema sa sobrang produksyon dungan sa pagtaas sa lebel sa wala mabaligya nga mga imbentaryo ug padayon nga pagsagayad sa presyo sa mga palaliton ug tantos sa ganansya.

2) Human mahimong nag-inusarang superpower sa pagkahagba sa Soviet Union niadtong 1991, nagkumpyansa ang US nga ibalhin sa China ang pagmanupaktura, pagpataas sa pamuhunan ug pamatigayon, ug pagbalhin sa teknolohiya labaw sa lebel sa mga pabrika. Sa wala tuyoa, gipahuyang niini ang kaugalingong paggama ug pag-empleyo sa mga mamumuo.

3) Miulbo ang proxy war sa US/NATO sa Ukraine batok sa Russia human ang walo ka tuig nga agresyon sa mga pasistang Ukrainian batok sa rehiyon sa Donbass sukad sa maduguong kudeta niadtong 2014 ug sa pipila ka bulan pagliyok tropang militar sa utlanan sa mga republika sa katawhan ug sa paturagas nga pagpanganyon sa imprastraktura sa mga sibilyan.

4) Sa mas estratehikong paagi, tubag kini (sa Russia) sa agresibong pagduso sa mga imperyalistang US ug sa itoy nga rehimen niini ug mga pasistang kaalyado sa Ukraine sukad sa kudeta nga gisuportahan sa US niadtong 2014, nga paapilon ang Ukraine sa NATO nga mas makapalapad sa trinsera ug makapalig-on sa mga base militar ug surveillance posts nga gibutang sa US, UK ug NATO duul sa mga utlanan sa Russia.

5) Subling gipamatud-an sa proxy war sa Ukraine nga ang imperyalismo nagpasabot sa gyera.

6) Samtang naghatag og mga armas ug ayudang militar sa Ukraine, nagpahamtang usab ang US ug ang mga kaalyado niini sa NATO sa malangkubong mga sangsyon sa pinansya ug pamatigayon batok sa Russia.

7) Ang mga sangsyon nga gipahamtang sa US butang nga gikasuko usab sa mga nasud sa Europe kansang naga-import sa halos 50% sa mga suplay sa natural gas niini gikan sa Russia.

8) Ang mga sangsyon sa lana sa Russia nagresulta sa pagkabalda sa suplay ug gipahimuslan sa mga monopolyong kumpanya sa lana, mga nasud nga nagaprodyus og lana, mga tigpamuhunan sa pinansya ug mga hedge fund (pondong gunit sa dagkung kapitalista sa pinansya) nga nalambigit sa ispekulasyon sa lana aron ipataas ang presyo sa krudo ug mga produkto sa petrolyo.

9) Apan, paspas nga nakagukod ang kapitalistang krisis. Ang pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo mitukmod sa pagsaka sa gasto sa produksyon ug naghulga nga labaw pang malanaton ang krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista.

10) Naglunang pa gihapon sa krisis ang pangkalibutanong mga sentro sa kapitalismo ug gihampak sa mga problema sa huyang nga produksyon ug nagkadakung utang.

11) Anaa sa lingtunganay sa pangkalibutang krisis sa kapitalismo ang dili masulbad nga problema sa sobrang produksyon, sobrang suplay sa mga palaliton ug sobrang akumulasyon sa kapital sa dominanteng monopolyong burgesya bunga sa kapitalistang kumpetisyon ug anarkiya sa produksyon.

12) Padayon ang pagpaling sa US ug uban pang mga sentro sa pangkalibutang kapitalismo sa Keynesianismong militar aron magpadayon ang produksyon.

13) Padayong nagkakusog ang pundamental nga kontradiksyon sa kapitalista tali sa sosyalisadong produksyon ug pribadong akumulasyon sa sobrang bili, samtang labaw nga nakakonsentra ang bahandi ug kapital sa kamot sa pipila ka monopolyo kapitalista.

14) Sa pikas bahin, nag-antus ang masang mamumuo ug naghagong katawhan sa nagkagrabeng mga porma sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug ug nagkadaghan ang naglunang sa kagutom, grabeng kalisud ug kahimtang sa katilingban.

15) Nagmugna ang nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang sa kaylap nga mga protestang masa sa lain-laing bahin sa kalibutan aron suklan ang neoliberal nga mga lakang sa ekonomiya, pasistang pagpamig-ot ug mga imperyalistang gubat.

16) Labaw nga nahimong paborable ang mga kahimtang alang sa pag-asdang og rebolusyonaryong armadong pagsukol.

II. Gipagrabe sa imperyalistang mga palisiya ang krisis sa nagharing sistema ubos sa rehimeng US-Duterte

1) Sa miaging unum ka tuig, misamot ang krisis sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema ug migrabe ang pag-antus sa katawhang Pilipino tungod sa neoliberal nga mga lakang sa ekonomiya, kakumbina sa militarisasyon sa estado ug mga palisiya sa terorismo sa estado ubos sa rehimeng US-Duterte.

2) Ang mga lakang sa ekonomiya ni Duterte pinauyon sa mga palisiyang dikta sa gubyerno sa US, mga imperyalistang institusyong pinansyal ug langyawng mga ahensya sa credit rating (paggrado sa mga nasud subay sa kapasidad nga magbayad), ingonman sa lokal nga American Chamber of Commerce ug sa ilang mga lokal nga kasosyo. Kini nakapunting sa pagpalapad sa interes sa mga langyawng dagkung bangko ug korporasyon ug lokal nga mga alipures sa dagkung burgesya kumprador, dagkung agalong yutaan ug burukrata-kapitalista.

3) Labaw pang gibira paubos sa rehimeng Duterte ang nasud sa krisis. Sa milabayng unum ka tuig, midoble ang utang sa nasud gikan sa ₱6 trilyon sa 2016 ngadto sa kapin sa ₱12 trilyon sa niadtong Marso, ug gilaumang mosaka pa ngadto sa ₱13.42 trilyon sa katapusan sa tuig.

4) Gitugutan sa rehimeng Duterte ang mga imperyalista nga hugtan pa ang kontrol ug dominasyon sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa pag-apruba sa giamyendahan nga Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act ug Public Service Act

5) Agig pagsunod sa mga duso sa mga langyawng mga kapitalista ug sa ilang mga lokal nga dagkung kasosyo sa negosyo, giaprubahan ni Duterte ang CREATE law. Gilibkas usab niya ang moratoryum sa open-pit mining ug uban pang operasyon sa pagmina ug giaprubahan ang Rice Import Liberalization Law.

6) Gipasamot sa kontra-katawhan ug kontra-kabus nga mga palisiya sa rehimeng Duterte ang kahimtang sa katawhang Pilipino. Ubos sa TRAIN law, gipas-an sa katawhan ang bug-at nga buhis sa mga palaliton ug serbisyo. Gigamit ni Duterte ug sa iyang mga alipures ang ilang gahum para magpadatu. Padayon nga migrabe ang korapsyon sa porma sa mga kikbak ug suhol bugti sa mga pabor sa gubyerno sa mga kontrata ug mga proyektong walay-kapuslanan sa katawhan

7) Nag-antus usab ang katawhang Pilipino sa sobrang paggasto ni Duterte sa militar ug kapulisan alang sa sobra-sobrang pagpalit sa mga sarplas nga kagamitang militar gikan sa US, ug aron patas-an labaw sa istandard ang sweldo sa mga upisyal sa AFP ug PNP aron paliton ang ilang pagdapig. Tungod sa sobrang paggasto sa militar, nakahiagum sa kakulang sa pondo ug pagkibhang sa badyet ang pangpublikong edukasyon ug panglawas. Resulta niini, nag-antus ang mga estudyante, ang ilang mga ginikanan ug magtutudlo sa kakulang sa klasrum ug magtutudlo, sweldong pang-ulipon, ug kakulang sa imprastraktura alang sa distance learning ug mga pasilidad alang sa luwas nga pag-abli pag-usab sa mga klase.

8) Hilabihang nabug-atan ang lapad nga masang mamumuo ug mag-uuma sa pagsaka sa presyo sa gasolina, pagkaon ug uban pang batakang palaliton ug mga utilidad samtang naghakop sa higanteng kita ang mga kumpanya sa dagkung kumprador.

9) padayon nga gipalig-on sa imperyalismong US ang mga pwersa sa depensa ug seguridad sa itoy nga estado niini. Gipatuman sa US ang virtual operational control sa AFP nga nagsunodsunod sa doktrina sa kontra-insurhensya sa US, luyo sa pagkapildi sa mga kontra-insurhensya niini sa lain-laing nasud sa miaging pito ka dekada.

10) Aron pahugton ang koordinasyon ug kontrol sa operasyon niini sa AFP, nagpahigayon ang US og 1,300 ka bilateral nga aktibidad militar sa Pilipinas ug 850 beses nga pagdunggo sa ilang mga barkong iggugubat sa miaging unum ka tuig.

11) Giusab ang burukrasya sa gubyerno aron ibutang ang mga sibilyang ahensya sa estado ubos sa kontrol sa National Task Force-Elcac, nga sa pagkatinuod usa ka civil-military junta (huntang sibil-militar) nga maoy aktwal nga nagamando sa tibuok gubyerno. Giaprubahan ang balaod bahin sa terorismo sa estado (gitawag og Anti-Terrorism Law) .

12) Kaylap ang mga pag-abuso sa militar ug pulis sa tibuuk nasud, pareho sa kasyudaran ug kabanikanhan.

13) Gipapha sa kaaway ang kalainan tali sa mga manggugubat ug mga sibilyan.

14) Sa tanang bahin nasud, gipailalum sa balaod militar ang tibuok o klaster sa mga baryo nga nagpalisudlisud sa mga komunidad sa mga mag-uuma.

15) Luyo sa balikbalik nga deklarasyong huyang na ang BHB ug madugmok sa dili pa mahuman ang termino ni Duterte, padayon nga gipadaghan sa AFP ug PNP ang mga kontra-gerilya nga pwersang pangkombat niini. Sa kasamtangan, adunay 166 ka batalyong pangkombat sa Army, Air Force, Marines, Scout Rangers, Special Action Forces ug uban pang yunit sa militar ug pulis nga gideploy batok sa BHB, nagungan og 21 kaysa miaging tuig. Sa maong gidaghanon, nagdeploy ang AFP og 5 ngadto sa 6 ka batalyon batok sa prayoridad o gipokusan niining subrehiyonal o natarang gerilya sa BHB.

16) Halos 60% niini nga mga tropang pangkombat nakakonsentra sa lima sa 13 ka rehiyon, nga mao ang Southern Tagalog, Eastern Visayas, Southern Mindanao, Bicol ug North Central Mindanao.

17) Dugang pang midaku ang badget ni Duterte para sa militar ngadto sa ₱221 bilyon karong tuiga gikan sa ₱217 bilyon sa miaging tuig.

18) Kadungan niini, padayong ginaabagan sa US ang AFP sa pagtukod niini sa kapasidad sa cyberwarfare aron pakusgon ang internal nga sistemang pangkomunikasyon sa AFP para sa tukma sa panahong pagmonitor sa mga banatan aron ipataas ang kapasidad sa pagkumand ug pagpalihok sa mga pwersa.

19) Samtang gipakusog ang kapasidad sa AFP nga mopatay gamit ang nagkadaghang armas sa tabang sa US, sa pagkatinuod, nagpakita sa nagkadakung estratehikong kahuyangan sa nagharing sistema.

20) (A)ng duso sa pagkab-ot sa nagkakusog nga superyoridad militar, adunay dautang epekto sa pulitika. Ang nagkadakung pulitikanhon ug ekonomikanhong gahum sa militar naghimo kanilang luwas sa kriminal nga tulubagon, hubog sa korapsyon ug patronage politics, ug nagpalalum sa demoralisasyon sa mga yanong sundalo nga gigamit isip pangbala sa kanyon.

21) Sa milabayng unum ka tuig, naghari ang reaksyunaryong estado ubos ni Duterte pinaagi sa terorismo ug kabangis sa estado batok sa katawhan, gikan sa peke nga “gubat kontra-droga” ngadto sa kontra-rebolusyonaryong gubat sa pagpanumpo.

22) Gikasilagan sa katawhang Pilipino ang rehimeng Duterte tungod sa korapsyon niini, pagpasakop sa langyawng gahum ug tiranikong paghari. Hilabihan kining nahimulag sa katawhan.

23)Ang mga planong nakawin ang eleksyon para sa kampong Marcos-Duterte ay nananatiling unang plano ngunit lubhang magiging mahirap na isagawa nang hindi magtutulak ng malawakang mga protestang masa at magsasapanganib sa katatagan ng naghaharing sistema.

24) Nagkapuliki ang mga imperyalistang US nga dumalahan ang mga nanagbanging pundok ug pandayon ang mga pulitikanhong kasabutan alang sa malinawong transisyon human ang eleksyon. Karon pa lang, aduna nay nahulmang kompromiso sa han-ay sa mga nag-unang mga paksyon sa nagharing hut-ong aron suportahan ang Robredo-Duterte tandem alang sa umaabot nga eleksyon sa pagka-presidente ug bise-presidente.

25) Adunay kasigurohan o kaha daku ang posibilidad nga pagalimbungan ni Duterte ang pag-ihap sa mga boto ug gamiton ang nahabilin sa iyang termino sa Mayo ug Hunyo aron ideklara ang balaod militar ubos sa pasangil sa pagbatok sa pagsamoksamok sa oposisyon sa eleksyon ug sa mga “teroristang komunista” ug hawanan ang dalan alang sa “swabeng transisyon” ngadto sa iyang gipili nga mga manununod.

26) Kinahanglang magpabiling matngon ang katawhang Pilipino sa pagpadayon sa ilang mga pakigbisog aron bawion ang ilang mga batakang kagawasan ug katungod, ug iduso ang ilang demokratikong mga pangandoy.

27) kinahanglang padayong palig-onon sa katawhang Pilipino ang ilang mga organisasyon

III. Pagpataas sa katakus sa BHB nga depensahan ang katawhan ug pakigbatok sa pasistang kaaway

1) Sa milabayng unum ka tuig, malampusong gipakyas sa BHB ang bangis ug dinagkung estratehikong opensiba sa kaaway ug ang mga deklarasyon niini sa pagtapos sa armadong rebolusyon sa dili pa matapos ang termino sa rehimeng US-Duterte. Napreserba niini ang mga pwersa pinaagi sa paglahutay sa dalan sa malungtarong gubat sa katawhan ug sa determinadong pag-asdang sa pakigbisog sa katawhang Pilipino alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya.

2) Nakahiagum ang pipila ka yunit sa BHB og grabeng kapakyasan atubangan sa nagkakusog nga pasistang atake sa kaaway. Kinahanglang ilhon, sawayon ug tul-iron ang mga kasaypanan, internal nga mga kahuyangan, ug mga kakulian nga nagpaluya sa mga yunit gikan sa epektibong paggamit sa mga taktikang gerilya sa konsentrasyon, pagdispers ug pagbalhinbalhin.

3) Ang mga kapakyasan nga nahiaguman sa pipila ka yunit sa BHB subling nagpamatuod sa panginahanglan nga iasdang ang kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Gipamatud-an usab kini sa positibong kasinatian sa mas dakung mayorya sa mga yunit sa BHB nga padayong nagkakusog samtang ginakumbina ug ginadirehe ang hustong balanse sa gimbuhatong militar ug gimbuhatong masa (o mga gimbuhaton sa militar ug pulitika), pagpalapad ug konsolidasyon, pagtukod og bertikal nga mga yunit subay sa tukmang balanse sa horisontal nga latag sa mga yunit sa hukbo ug baseng masa, ug uban pa.

4) Kinahanglang palig-onon sa BHB ang kaugalingon ug mangandam alang sa mas lisud nga pakigbisog samtang atong ipadayon ang malungtarong gubat sa katawhan ngadto sa sunod nga ang-ang.

5) Kinahanglang magkat-on kita gikan sa mga abanteng kasinatian sa pipila ka kumand sa BHB nga malampusong nakontra ang todong atake sa kaaway.

6) Sa mga lugar nga naa sa pokus sa kaaway ug mga baryo nga giokupar sa militar, malampusong nakabarog ang BHB ug ang masa, gibatukan ang mga atake sa kaaway, naglunsad og mga kontra-atake ug gidepensahan ang ilang kaugalingon.

7) Isip pagsuporta sa pagsukol sa masa batok sa pasistang atake sa kaaway, naglunsad ang mga yunit sa BHB sa kaylap ug subsub nga mga aksyong atritibo atubangan sa baga nga deployment sa kaaway pinaagi sa isnayp, paglabay og granada o molotov, ug uban pang mga operasyong haras.

8) Adunay lapad nga panawagan nga banhawon ang mga yunit nga nakabase sa kasyudaran o kabanikanhan

9) Aron mabuntog ang kaaway gamit ang kasamtangang mga armas sa dagan sa gubat sa katawhan, kinahanglang padayon nga palig-onon ug palapdon sa BHB ang baseng masa niini pinaagi sa paglunsad og agraryong rebolusyon aron ipatuman ang minimum ug maksimum nga programa sa Partido alang sa reporma sa yuta.

Gisuportahan usab sa BHB ang masang mag-uuma sa ilang pakigbisog batok sa palisiya sa liberalisasyon sa importasyon sa bugas ug uban pang produkto sa agrikultura.

10) Subay sa palisiya sa Partido sa anti-pyudal nga nagkahiusang prente, nakasandig ang BHB sa mga kabus nga mag-uuma ug mga mamumuong panguma, ginakabig ang hatungang mag-uuma, ug ginanyutralisa sa mga adunahang mag-uuma ug nalamdagang agalong yutaan ug ginapunting sa nag-unang hampak batok sa dagku ug despotikong agalong yutaan.

11) Sa milabayng 53 ka tuig nga paglunsad sa gubat sa katawhan, nakatigum ang BHB sa dili maihap nga mga kalampusan ug kadaugan sa paglunsad sa malungtarong gubat sa katawhan sa usa ka kapupud-ang nasud. Nagaopereyt ang BHB sa mga natarang gerilya nga nakakatag sa tibuok nasud sa 13 ka lain-laing rehiyon ug nakatagamtam og suporta sa minilyong katawhan.

12) Ang gubat sa katawhan sa Pilipinas anaa karon sa tunga-tungang subyugto sa estratehikong depensiba nga adunay tin-aw nga panglantaw sa pag-abante ngadto sa abanteng subyugto ug pagkumpleto niini pinaagi sa pagpadaghan sa mga platun ug kumpanya.

13) Ang nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema, kakumbina ang nagkagrabeng terorismo sa estado, mitukmod sa nagkadaghang katawhan ngadto sa dalan sa armadong pakigbisog.

IV. Mga tahas sa pagpataas sa kapasidad sa pakig-away sa BHB ug sa masa

Daku ang gipakitang kalig-on sa BHB sa pakigbatok sa kaaway. Ubos sa pagpangulo sa Partido, malampusong gipakyas niini ang unum ka tuig nga estratehikong opensiba ug plano sa kaaway nga dugmukon ang armadong rebolusyon.

Sa umalabot nga usa o duha ka tuig, kinahanglan natong ipatuman ang pipila ka mga partikular nga tahas aron mapataas ang katakus sa pakig-away sa BHB ug sa masa aron padayong iasdang ang rebolusyon.

1) Palig-onon ang pagpangulo sa Partido sa BHB.

2) MKusganong ilunsad ang armadong pakigbisog ug batukan ang bangis nga gubat pagpanumpo sa kaaway.

3) Pakusgon ang Bagong Hukbong Bayan.

4) Palapdon ug palalumon ang baseng masa sa BHB sa mga natarang gerilya.

5) Ihimugso ang kaylap nga suporta gikan sa kasyudaran alang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa kabanikanhan.

6) Kinahanglang sistematiko kitang magpropaganda sa han-ay sa kaaway.

7) Agresibong magpatumaw og internasyunal nga suporta alang sa Bagong Hukbong Bayan ug sa rebolusyong Pilipino.

AB: Mga kinutlong pulong gikan sa pamahayag sa Partido sa ika-53 nga anibersaryo sa BHB