Mga mandirigma ng BHB-Mindoro, dinakip at sadyang pinatay ng 76th IB

Dinakip at sadyang pinatay ng mga berdugong sundalo ng 76th IB ang dalawang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Mindoro na sina Jethro Isaac Ferrer (Ka Pascual) at Peter Rivera (Ka Rochie) sa Barangay Buong Lupa, Gloria, Oriental Mindoro noong Nobyembre 13. Kasabay na dinakip ang mandirigmang si Ka Jasel na hindi pa inililitaw hanggang ngayon. Ang tatlo ay bumibisita sa kaanak ni Ka Jasel nang dakpin ng mga sundalo.

Kinundena ng BHB-Mindoro ang pagpaslang sa dalawa nitong mandirigma na anito ay isang malinaw na paglabag sa internasyunal na makataong batas. Anang yunit, ang mga biktima ay dapat itinuring na mga bihag ng digma at sa gayon, binigyan ng karampatang pagtrato at paggalang sa kanilang mga karapatan.

“Taliwas sa ipinangangalandakan ng 203rd Brigade at Area Police Command-Southern Tagalog, pinaslang sina Ka Bundo at Ka Rochie nang walang kalaban-laban,” pahayag ni Ka Madaay Gasic, tagapagsalita ng BHB-Mindoro. Ayon pa sa kanya, karumal-dumal ang krimeng ito ng militar at paglapastangan sa mga batas ng sibilisadong pakikidigma.

Ayon sa BHB-Mindoro, ipinagkait nila sa mga mandirigma ang makatarungang proseso at mga karapatan bilang mga nakikidigmang pwersa ng katapat na estado. Ginagarantiyahan ng mga alituntunin ng internasyunal na makataong batas ang mga proteksyon at karapatan ng mga bihag sa digma.

Ipinagbabawal sa ika-32 Artikulo ng Fourth Geneva Conventions ang anumang hakbang na magreresulta sa pagdurusang pisikal o pagpuksa sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Anito “…hindi lamang ito aplikable sa pagpatay, tortyur, pananakit, mutilation (pagputol sa anumang bahagi ng katawan) …kundi maging sa iba pang pamamaraan ng brutalidad, gawa man ng ahenteng sibilyan o militar.”

Labag din ito sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na pinirmahan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines.

“Malaking karuwagan ang pataksil na pagpatay kina Ka Pascual at Ka Rochie at ang pagtotropeo ng AFP-PNP sa kanilang mga labi. Pinatutunayan lamang ng AFP-PNP at reaksyunaryong estado na wala itong pagrespeto sa karapatang-tao,” dagdag ni Ka Madaay. Inilalantad din nito, anya, ang maruming taktika sa kontra-rebolusyonaryong gerang nakaayon sa US counterinsurgency guide.

Pagpupugay at pagkilala

Pinagpugayan ng BHB-Mindoro ang kadakilaan ni Ka Pascual at Ka Rochie. Ang katatagan ng dalawa ay “patunay sa hindi matinag na rebolusyonaryong diwa ng mga Pulang mandirigma sa harap ng panggigipit ng pasistang estado,” anito. Naniniwala ang yunit na pinaslang ang dalawa dahil bigo ang militar na durugin ang kanilang katapatan sa Partido, rebolusyon at malawak na masang Pilipinong kanilang pinaglilingkuran.

Si Ka Bundo, 31 taong gulang, ay kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas at upisyal ng BHB sa Mindoro. Nakilala siya sa iba’t ibang pangalan (Pascual, Baste, Beth, Nolan, Migo, Bundo) sa mga kinilusan niyang larangang gerilya sa Quezon-Bicol, Palawan, Batangas, South Quezon-Bondoc Peninsula, Hilagang Quezon-Rizal-Laguna, at Mindoro. Siya ay nagmula sa Binmaley, Pangasinan at nag-aral ng kolehiyo sa University of the Philippines-Los Baños sa kursong Bachelor of Science in Development Communication.

Si Ka Rochie ay isa ring kadre ng Partido at upisyal ng hukbong bayan sa Mindoro na nagmula sa uring magsasaka. Siya ay may malalim na pandama at pagpamilyarisa sa malawak na kanayunan at plastada ng kalupaan at kabundukan.

Ipinaabot ng komite ng PKP sa Southern Tagalog at balangay ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid sa rehiyon ang pagkilala sa dalawang martir.

Samantala, nanawagan ang BHB-Mindoro na ligtas at kagyat na ilitaw si Ka Jasel at kilalanin ang kanyang mga karapatan bilang bihag ng digma.

AB: Mga mandirigma ng BHB-Mindoro, dinakip at sadyang pinatay ng 76th IB