Pag-aaral ng BKP, parangal kay Ka Joma, inilunsad ng BHB-Central Negros

Magkasunod na inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros (Leonardo Panaligan Command) ang pag-aaral sa Batayang Kurso ng Partido (BKP) at araw ng parangal kay Kasamang Jose Maria Sison at iba pang mga martir ng rebolusyon noong Disyembre 13 hanggang Disyembre 18. Ligtas at matiwasay na nailunsad ang naturang mga aktibidad sa tulong at suporta ng baseng masa sa gitna ng focused military operation sa larangan.

Ayon sa datos ng yunit, humigit-kumulang 250 sundalo ng 62nd IB ang nag-operasyon mula Disyembre 9 hanggang Disyembre 19, kasabay din ng panahon ng kanilang aktibidad. Sinaklaw ng operasyong ito ang Guihulngan City sa Negros Oriental, at Binalbagan at La Castellana sa Negros Occidental.

“Malaki ang pasasalamat namin sa walang-maliw na suporta ng masa, kagaya ng suportang moral, ekonomiya, pinansyal at seguridad…sa matagumpay na pagdaraos ng mga aktibidad sa gitna ng operasyong militar sa larangang gerilya,” ayon sa BHB-Central Negros.

Nakapagtapos sa 5-araw na BKP ang sampung Pulang mandirigma ng yunit. Kabilang dito si Ka Gab na nagbahaging malaki ang naitulong ng pag-aaral sa pagpapatibay ng kanyang ideolohikal na kaalaman. “Ang talakayan sa paksang imperyalismo ay nagbigay kaliwanagan sa akin kung bakit walang demokrasya at kalayaan ang mga mamamayan sa malakolonya kagaya ng Pilipinas,” salaysay ni Ka Gab.

Naunawaan niya rin sa tulong ng paksang ekonomyang pampulitika ang labis na pagsasamantalang kanyang dinanas mula sa kamay ng panginoong maylupa nang hindi pa sumasampa sa BHB, sa pagtatrabaho bilang “karga-tapas” na may mababang sweldo at walang benepisyo.

“Kinakailangang parati at patuloy tayong mag-aral, huwag mag-alinlangan sa pagpapatibay ng ating ideolohiya na kinakailangan para balikatin ang mahirap na tungkulin ng pagsusulong sa armadong pakikibaka laban sa inutil, pahirap at korap na rehimeng US-Marcos,” ayon pa kay Ka Gab.

Matapos nito, nilunsad naman ng yunit ang araw ng parangal sa mga martir ng rebolusyon. Binigyang-pugay ng mga Pulang mandirigma at ng rebolusyonaryong masa si Ka Joma sa kanyang ginintuang kontribusyon sa rebolusyong Pilipino, kanyang pamumuno sa Partido, at paglalapat ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa Rebolusyong Pilipino. Ginunita ng Partido ang unang taon ng pagkamartir ni Ka Joma noong Disyembre 16.

Inalala at pinarangalan din nila ang mga martir ng rebolusyon sa Isla ng Negros kabilang sina Ka Kokoy (Rogelio Posadas) at Ka Fredo (Ericson Acosta ), kapwa mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines-Negros Island, at Ka Juanito Magbanua (Romeo Nanta), tagapagsalita ng BHB-Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command). Kasabay nito, pinarangalan din nila ang mga rebolusyonaryong martir ng Agit-Trinidad 10, Ka Miguel (Anthony Curson), Ka Dager (Alvin Bayno), Ka Ryan (Julwar Lobiano), Ka Kris (Cristito Nellles Jr.), Ka Marnie (Rolly Benero), Ka Bryan (Marvic Ebarle), Ka Bambam, (Ponciano Sevilla) at Ka Jessie (Leonardo Panaligan), at iba pang mga rebolusyonaryong martir.

Sa temang “Kayo ang Gabay at Inspirasyon! Armadong rebolusyon, ipagpatuloy!” ibinahagi sa mga talumpati sa parangal ang naging ambag ng mga martir sa komprehensibong pagsulong ng larangang gerilya sa nagdaang mga taon. Nagtanghal din ang mga mandirigma ng pangkulturang presentasyon. Nag-alay din ang yunit ng tahimik na 21-gun salute sa mga martir.

“Nakikipaglaban tayo sa kaaway sa uri at sa kanilang mga papet na berdugo at pasistang AFP at PNP, para sa kalayaan ng malapad na masang api at pinagsasamantalahan,” ayon kay Ka Bikoy, katuwang na platun lider ng yunit. Sa harap nito, aniya, “normal lamang na makaranas tayo ng mabibigat na sakripisyo, laluna ang kamatayan.”

“Mamatay man tayo, mayroong mga susunod sa ating yapak na magrerebolusyon. Kung mamatay tayong ngsisilbi sa mamamayan, makabuluhan ang ating buhay, kasingbigat ng Bundok Kanlaon,” pagpapatuloy niya sa talumpati. At aniya, lubhang kabaligtaran ang buhay ng mga traydor sa adhikain ng mamamayang api at rebolusyon, “mas magaan pa ang kabuluhan ng kanilang buhay sa balahibo ng manok.”

Matapos ang seremonya at programa ng parangal, sumumpa rin sa harap ng bandila ng Partido ang dalawang Pulang mandirigma bilang mga ganap na kasapi.

AB: Pag-aaral ng BKP, parangal kay Ka Joma, inilunsad ng BHB-Central Negros