Pagkubkob ng 96th IB sa isang kampo ng BHB-Masbate, binigo

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Binigo ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate ang tangkang pagkubkob ng nag-ooperasyong tropa ng 96th IB sa kanilang temporaryong hinimpilan sa Barangay B. Titong, Masbate City noong Abril 18 ng alas-5:30 ng umaga. Dalawa ang napatay at dalawa ang malalang nasugatan sa mga sundalo. Ligtas na nakapagmaniobra ang mga Pulang mandirigma.

“Dahil batid na walang pinipiling oras at panahon ang mga traydor at desperadong kaaway, mahusay na nakapag-alerto at nakapaghanda ang mga kasama at naipihit ang gipit na sitwasyon sa kanilang bentahe,” pahayag ni Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng yunit ng BHB.

Mismong ang mga residente na nakasaksi sa inilalabas na mga bangkay ng 96th IB ang makapagpapatunay ng kanilang dinanas na pinsala, ayon pa sa tagapagsalita.

Sa harap ng naging pag-atake ng pasistang sundalo, nanawagan ang BHB-Masbate sa lahat ng mga yunit nito na panatilihin ang mataas na alerto, kahandaan at disiplina laluna sa harap na desperasyon ng kaaway na wakasan ang armadong paglaban ng mamamayan bago matapos ang 2024.

Noong Marso, isang todong gera ang ipinag-utos ni Marcos at ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) para lansagin ang lahat ng larangang gerilya ng BHB sa katapusan ng Marso, bagay na bigo nilang gawin. Idineklara rin nilang wawasakin ang lahat ng panlabang yunit ng BHB sa katapusan ng Hunyo; at uubusin ang lahat ng panrehiyong komite ng Partido bago ang katapusan ng taon.

Maliban sa pagdidiin ni Ka Luz na umiwas sa mga depensibang labanan, sinabi niyang dapat ubos-kayang ipatupad ang atas ng Partido Komunista ng Pilipinas na maglunsad ng mga taktikal na opensiba upang bigwasan ang mga teroristang AFP-PNP-CAFGU at muling biguin ang deklarasyong todo-gera ni Marcos Jr laban sa mamamayan.

Binigyang diin rin niya ang pangangailangang pandayin ng bawat Pulang mandirigma ang opensibang diwa sa larangan ng militar, propaganda-edukasyon, gawaing masa at pagpapalawak bilang puhunan sa pagpapalakas. “Magpalakas upang makalaban; lumaban para makapagpalakas,” aniya, na halaw sa panawagan ng Komite Sentral.

Ipinaabot rin ng BHB-Masbate ang kanilang mahigpit na pakikipagkaisa sa lahat ng mga yunit ng hukbong bayan sa rehiyong Bicol, “laluna yaong mga naharap sa depensibang labanan, na magpakatatag, magtasa at humalaw ng aral sa karanasan upang ibayo pang makapagpalakas at magkamit ng mga tagumpay.”

AB: Pagkubkob ng 96th IB sa isang kampo ng BHB-Masbate, binigo