PANOORIN | Ayudang militar ng US, ayuda sa tiraniya ng rehimeng Duterte

“Sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang ayudang militar kapalit ng pagpapalaki ng presensyang militar nito sa Pilipinas at mga karagatan sa paligid nito, tinataya ng US na lulubay si Duterte sa kanyang posturang maka-China.

Nais din ng US na lalong mapahigpit ang kontrol nito sa papet na rehimeng Duterte laluna’t may posibilidad na makapanatili ang pasistang pangkatin sa poder lagpas sa 2022. Sa ganito, lalong nagiging klaro ang papel ng imperyalismong US sa likod ng tiraniko at teroristang paghahari ni Duterte, at nalalantad ang pagiging hungkag ng mga pagmamalaki nitong tagapagtaguyod sa karapatang-tao. Sa pagbibigay ng dagdag na ayudang militar kay Duterte, lalong sinusuhayan ng US ang tiraniya at madugong paghahari ng teroristang rehimen.”

BASAHIN ANG BUONG EDITORYAL: https://philippinerevolution.nu/2021/08/07/ayudang-militar-ng-us-ayuda-sa-tiraniya-ng-rehimeng-duterte/

#junkusimperialism

#DuterteWakasanNa

#Aklas

AB: PANOORIN | Ayudang militar ng US, ayuda sa tiraniya ng rehimeng Duterte