Tatlong babae, minasaker ng AFP sa Masbate

Sadyang pinatay ng mga sundalo ng 96th IB at mga pulis ng Masbate ang tatlong sibilyang babae sa Barangay Jagnaan sa San Jacinto, isla ng Ticao, Masbate noong Agosto 19. Pinalalabas ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na napatay ang tatlo sa isang armadong sagupaan sa pagitan ng 96th IB at ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate.

Minasaker ng mga sundalo sina Jelyn Guis Dejomo, 56 anyos, Sheryl Salazar Dejomo, 29 anyos, at Divina Lubiano Ajitan, 60 anyos. Ayon sa pahayag ng Karapatan-Masbate, ang katayuan at mga karapatan ng tatlo bilang mga sibilyan ay hindi ginalang ng berdugong militar. Pinaslang sila matapos ang isang armadong sagupaan ng BHB at militar sa parehong lugar, kung saan namartir si Eddie Rosero (Ka Star/Art/Picolo), kumander ng BHB sa isla.

Ayon sa lokal na yunit ng hukbong bayan, malaon nang tinutugis ng militar at pulis ang tatlong biktima na inaakusahan nilang may koneksyon sa rebolusyonaryong kilusan. Dati nang nakararanas ng panggigipit ang tatlo at ang isa sa mga biktima ay dating dinakip ng pulis sa gawa-gawang kaso.

Kinundena ng Karapatan-Masbate ang karumal-dumal na krimen sa digma at lubhang paglabag sa internasyunal na makataong batas ng mga pwersa ng estado. Anang grupo sa isang pahayag, dapat “batikusin at panagutin ang AFP-PNP at ang buong rehimeng US-Marcos-Duterte sa brutal na pagmasaker.”

Sa ulat ng Karapatan-Masbate, tinambakan ng mga tropang militar ang isla ng Ticao at kasalukuyang naglulunsad ng mapaminsalang operasyong kombat na nagdudulot ng takot at perwisyo sa kabuhayan ng mga residente sa lugar.

Ipinagbabawal sa ika-32 Artikulo ng Fourth Geneva Conventions ang anumang hakbang na magreresulta sa pagdurusang pisikal o pagpuksa sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Anito “…hindi lamang ito aplikable sa pagpatay, tortyur, pananakit, mutilation (pagputol sa anumang bahagi ng katawan) …kundi maging sa iba pang pamamaraan ng brutalidad, gawa man ng ahenteng sibilyan o militar.”

Labag din ito sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na pinirmahan ng Gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines.

Partikular na tinukoy naman ng Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict ng United Nations General Assembly noong Disyembre 14, 1974 na isang krimen sa digma ang “lahat ng porma ng panunupil at malupit at hindi makataong pagtrato sa kababaihan at mga bata, kabilang ang pagkukulong, tortyur, pamamaril, maramihang pag-aresto, kolektibong pamamarusa, paninira sa tirahan at pwersahang pagbabakwit, na isinagawa ng mga pwersang nakikidigma sa takbo ng operasyong militar nito (Bilang 5).”

AB: Tatlong babae, minasaker ng AFP sa Masbate