Archive of Elias Almazan | Political Officer

Agtultuloy nga agipinget ti NPA-Cagayan Valley
January 16, 2024 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Elias Almazan | Political Officer |

Iti laksid ti kannigid kannawan a panaggigiddan dagiti heneral ken ti mismo danog iti bulan a pablaak ni Marcos Jr nga awanen dagiti aktibo a larangan gerilya iti intero a pagilian, agtultuloy met latta ti deployment kadagiti barbaro a pwersa ti AFP kadagiti probinsya ken barbaryo iti kaaw-awayan. Nayon dagitoy kadagiti siguden a pwersa nga […]

Patuloy na magpupunyagi ang BHB-Cagayan Valley
January 16, 2024 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Elias Almazan | Political Officer |

Sa kabila ng kaliwa’t kanang pagkokoro ng mga heneral at ng mismong suntok sa buwan na anunsyo ni Marcos Jr na wala nang mga aktibong larangang gerilya sa buong bansa, tuluy-tuloy pa rin naman ang deployment ng mga bagong pwersa ng AFP sa mga prubinsya at komunidad sa kanayunan. Dagdag ang mga ito sa dati […]

SBDP: Gatasan ng 5ID Philippine Army
August 21, 2023 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Elias Almazan | Political Officer |

Patapos na ang taon ngunit hindi pa rin tapos ang ilang proyekto ng Support Barangay Development Program-End Local Communist Armed Conflict (SBDP-ELCAC) na sinimulan noong 2021. Tatlong taon na itong ginagawang gatasan ng mga heneral at upisyal ng 5th Infantry Division Philippine Army at mga kasapakat na lokal na burukrata. Nasa papel pa lamang ang […]