Archive of Marco Valbuena | Chief Information Officer

Pakilusin ang mga pwersa para tumulong sa mamamayan sa banta ng malakas na bagyo
September 25, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa, kabilang na ang lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa mga lugar na dadaanan ng superbagyong Karding na kagyat na kumilos para tulungan ang mamamayan sa harap ng mataas na posibilidad ng malawakang salanta. Dapat mahigpit na bantayan ng mga […]

Mobilize forces to help people amid strong typhoon
September 25, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) calls on all revolutionary forces, including all units of the New People’s Army (NPA), in the areas along the path of supertyphoon Karding to take urgent action to help people amid high probability of widespread destruction. Mass organizations, as well as units of the NPA, must closely monitor […]

The armed revolution is just and necessary
September 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The decision by the Manila Regional Trial Court promulgated last September 21 dismissed the “terrorist proscription” case against the Communist Party of the Philippines (CPP) and New People’s Army (NPA). The Government of the Republic of the Philippines (GRP), through its Department of Justice, failed to prove their accusation of terrorism against the CPP and […]

Makatarunganon ug gikinahanglan ang armadong rebolusyon
September 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ang hukum sa Manila Regional Trial Court nga gipagawas niadtong Setyembre 21 nagbasura sa kasong “teroristang proskripsyon” (o pagdumili sa basehang terorista) batok sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP), pinaagi Department of Justice niini, napakyas sa pagpamatuod sa ilang akusasyon sa terorismo batok […]

Makatarungan at kailangan ang armadong rebolusyon
September 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Binasura ng Manila Regional Trial Court noong Setyembre 21 ang kaso ng “teroristang proskripsyon” laban sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB). Bigo ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP), sa pamamagitan ng Department of Justice, na patunayan ang paratang nilang terorismo laban sa PKP at BHB. Sa 135-pahinang desisyon nito, […]

Hinggil sa pagbasura ng Manila RTC sa teroristang proskripsyon laban sa PKP at BHB
September 22, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Bago ang lahat, nais kong idiin na ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ay saklaw ng mga batas ng Demokratikong Gubyernong Bayan at hindi maaaring ipailalim sa mga batas, korte o ligal na mga proseso ng reaksyunaryong gubyerno. Hindi kinikilala ng PKP ang kasong isinampa ng Department of Justice (DOJ) sa Manila Regional Trial Court […]

On the Manila RTC dismissal of terrorist proscription against the CPP and NPA
September 22, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

At the outset, let me reiterate that the Communist Party of the Philippines (CPP) is governed by the laws of the People’s Democratic Government and cannot be placed under the laws, courts or legal processes of the reactionary government. The CPP does not recognize the case filed by the Department of Justice (DOJ) in the […]

Mahitungod sa pagbasura sa Manila RTC teroristang proskripsiyon batok sa PKP ug BHB
September 22, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Ayha ang tanan, tugoti ako nga sublion nga ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nalangkub sa mga balaod sa Demokratikong Gubyerno sa Katawhan ug dili pwedeng ipailalum sa mga balaod, korte o ligal nga mga proseso sa reaksyunaryong gubyerno. Wala ginaila sa PKP ang kaso nga gipasaka sa Department of Justice (DOJ) sa Manila Regional […]

Reject Marcos Jr’s justification of 1972 martial law, normalization of abuses
September 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

The Communist Party of the Philippines (CPP) firmly rejects the statements of Ferdinand Marcos Jr which justify Marcos Sr’s declaration of martial law on September 21, 1972, as well as the abuses committed by the military and police during the 14-year reign of terror. The other day, Marcos Jr echoed the same claims made by […]

Isalikway ang pangatarungan ni Marcos Jr sa 1972 martial law, pagnormalisa sa mga abuso
September 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Hugot nga gisalikway sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga pamahayag ni Ferdinand Marcos Jr nga nangatarungan sa deklarasyon ni Marcos Sr sa balaod militar niadtong Setyembre 21, 1972, ingonman sa mga pag-abuso nga gihimo sa militar ug kapulisan sulod sa 14 ka tuig nga paghari sa terorismo. Sa milabayng adlaw, gisublisubli ni Marcos […]