Archive of NPA anniversary statements

Palagablabin at ikalat ang apoy ng digmang bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya
March 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Mahigpit na pagsaludo at pinakamilitanteng rebolusyonaryong pagbati ang ibinibigay ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan kasabay ng pagdiriwang natin ngayong araw sa masayang okasyon ng ika-54 anibersaryo ng tunay na hukbo ng sambayanang Pilipino. Ipagbunyi natin ang mga nagawa at tagumpay na […]

Stir up and spread the flames of the people’s war for national freedom and democracy
March 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) gives its firmest salute and extends its most militant revolutionary greetings to the Red commanders and fighters of the New People’s Army as we celebrate today the joyous occasion of the 54th anniversary of the genuine army of the Filipino people. Let us exalt […]

Ma­pa­nga­has na paig­ti­ngin ang pa­ki­ki­dig­mang ge­ril­ya at to­dong la­ba­nan ang pa­sis­tang re­hi­meng US-Du­ter­te! Isu­long ang dig­mang ba­yan sa hi­git na ma­ta­as na an­tas!
March 29, 2019

Men­sa­he ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas sa oka­syon ng ika-50 ani­ber­sar­yo ng Bagong Hukbong Bayan Su­ma­sa­lu­do at ipi­naaa­bot ng Ko­mi­te Sentral ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas, kai­sa ang sam­ba­ya­nang Pi­li­pi­no at la­hat ng ka­ni­lang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa, ang pi­na­ka­mi­li­tan­teng pag­ba­ti sa ma­gi­gi­ting na Pu­lang ku­man­der at man­di­rig­ma sa oka­syon ng ika-50 ani­ber­sar­yo ng […]