Archive of Publications

Dangadang: November-December 2018
January 12, 2019

Irupir ti pang-ekonomya a karbengan ken labanan ti umir-irteng a pasismo ti rehimen Download here

Dangadang: Praymer maipapan iti eleksyon 2019
January 12, 2019

Download here

Dangadang 2018 Special Issue
January 12, 2019

Naan-anay nga ilaksid ti CPLA! Labanan ti nailian a panangidadanes ken makidangadang para iti karbengan iti bukod-a-pangngeddeng ken demokrasya! Download Here

Ang Paghimakas December 2018
December 26, 2018
Kalatas October 2018 [Editoryal: Buong-tapang na labanan ang lahat ng teroristang pakana ni Duterte]
November 28, 2018

Download: Kalatas 2018 October

Botad
November 18, 2018

Ti Botad ket ti opisyal a pablaak ti rebolusyonaryo a tignayan ti Kalinga a pakadamagan ti umili ti pudno a mapaspasamak iti probinsya, rehiyon ken iti nasyunal. Rumuar daytoy tunggal tallo a bulan iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas. Download PDF:  July-September 2018 October-December 2018

RIYAW Oktubre 2018: Tumakder laban iti didigra a rehimen US-Duterte
October 16, 2018 |

RIYAW Oktubre 2018: Tumakder laban iti didigra a rehimen US-Duterte Download here.

Daba-daba
August 07, 2018

  Download PDF: December 2018 | Special Issue July 2018

Kalatas
August 01, 2018

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at rebolusyonaryong karanasan […]

Dangadang
August 01, 2018 |

Ti Dangadang ket rebolusyonaryo a pagiwarnak iti Amianan-Laud a Luzon iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas. Maipablaak ditoy dagiti damdamag kadagiti aksyon ti Bagong Hukbong Bayan ken dangadang ti umili kasta met ti panagamiris kadagiti isyu apakaseknan ti umili. Silulukat ti Dangadang iti aniaman a saludsod, dillaw, singasing, koresponsal ken pangkultura a parnuay tapno […]