Alagaran ang pumuluyo! Daugon ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa!

Ginahanduraw naton subong nga adlaw ang apat ka mga bag-o nga henerasyon nga baganihan nga sanday Jeren Vargas (Ka Alvin), Cheene Dacalos (Ka Nikki), Alfredo Sinsano (Ka Bubong) kag Jonard Alvior (Ka George) nga na-martir sa engkwentro sa tunga sang mga Pulang hangaway idalum sa Armando Sumayang Jr. Command-New People’s Army (ASJC-NPA) kag mga pasistang pwersa sang 15th IB kag PNP-Special Action Force (SAF) sa Sityo Balik-balik, Barangay Tabu, Ilog, Negros Occidental sadtong Setyembre 14, 2021.

Ginapasidunggan man naton ang iban pa nga mga rebolusyonaryong pwersa nga na-martir kag ginsakripisyo ang tanan para sa interes sang pumuluyo agud maangkon ang matuod-tuod nga kahilwayan kag demokrasya batok sa imperyalismong US, pyudalismo kag burukrata kapitalismo. Tanan sila nagakadapat nga saludohan kag mangin inspirasyon sa padayon nga pagsulong sang inaway banwa.

Ginapadayon naton ang dalan nga ila ginbagtas kag ginapas-an sa aton mga abaga ang mabug-at nila nga misyon kag mataas nga diwa sa pagpakig-away para tapuson ang tanan nga porma sang pagpamigos kag pagpanghimulos sa pumuluyo. Sa pihak sang bagyo sang pasismo, ang mga rebolusyonaryo nga martir kag bayani ang nagahatag sang kusog, kasanag kag giya para magpadayon sa paghimakas ang pumuluyo kag rebolusyonaryo nga pwersa.

Ilabi na sa subong nga mas naglala ang pag-antus sang pumuluyo idalum sa imperyalismong US kag rehimen Marcos II sa pagpatuman sang mga neoliberal nga programa pareho sang mina, National Greening Program (NGP), reforestation, kag eko-turismo sa sur sang Negros. Ang mga burukrata nga ara sa mga ahensya sang reaksyonaryo nga gobyerno ang nagapatuman sang mga mapiguson nga palisiya nga nagaganyat sa dumuluong nga kapitalista. Wala-tuo ang pagpang-agaw sang duta sa kabukiran, kadagatan, kasapaan. Ginadumilian ang pumuluyo kag ginadingutan sang ila ginakuhaan sang ila adlaw-adlaw nga pangabuhian kag panginahanglanon.

Dugang pa, ang pumuluyo man mismo ang direkta nga biktima sa nagasingki nga kampanya sang pasistang terorismo sa mga bayaran kag berdugo nga Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ila mga operasyon militar pareho sang pagpamahug, pagpatalang, lapnagon nga pilit nga pagpasurender, pagpamatay, pagpangastigo kag iban pa nga porma sang pagpang-atake sa mga sibilyan.

Ginapakita sang kontra-pumuluyo nga rehimen Marcos II ang nagkagrabe nga krisis sang sistemang malakolonyal kag malapyudal ilabi na sa kaumhan. Gin-atubang sang mangunguma ang wala ukon kulang ang duta nga matala-uma, pagmonopolyo sang agalon mayduta sa mga kadutaan, manubo nga sweldo samtang wala untat nga nagsaka ang presyo sang mga balaklon kaangay sang bugas, kalamay kag iban pa nga mga sandigan nga panginahanglan, manubo nga presyo sa pagbakal sa produkto sang mangunguma apang mahal ang bili sang farm inputs, kag iban pa.

Nagapanawagan ang Partido nga dapat mangin malig-on, maisog, kag wala sang pagpangduha-duha sa padayon nga pagpasulong sang paghimakas batok sa nagahari nga sahi para mahatagan sang hustisya ang tanan nga biktima sang pasistang terorismo sang estado kag para maangkon sang pumuluyo ang madugay na nga handum nga kahilwayan kag demokrasya.

Ang kadalag-an sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa ang pinakamataas nga pagpasidungog kag pagsaludo sa nangin kontribusyon sang mga rebolusyonaryo nga martir kag bayani nga naghalad sa ila bug-os nga kabuhi para sa pag-alagad sa malapad nga pumuluyo ilabi na sa sur nga bahin sang Negros.###

Alagaran ang pumuluyo! Daugon ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa!