Ang Kamatayon ni Rogelio “Ka Cocoy” Posadas, Masanag nga Iwag sa Makatarunganon nga Banas sang Rebolusyon

,

Ginahanduraw sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) upod sa tanan nga katapo kag kadre sang Partido, mga Pulang kumander kag hangaway, mga katapuan sang rebolusyonaryong masa, mga alyado kag mga abyan sa rebolusyon ang isa ka tuig nga pagsukat sa kamatayon ni Rogelio “Ka Cocoy” Posadas subong nga adlaw Abril 20.

Nadumduman nga brutal nga ginpatay si Ka Cocoy sang berdugong 94th IB, matapos sang iligal nga pag-aresto sa dalanon sang Isabela-Hinigaran, Negros Occidental upod sanday Lyngrace Marturillas, peasant organizer, kag duha pa ka mga pamatan-on nga sanday Renel delos Santos kag Denald Mialen nga mga habal-habal driver. Nag-agi ang apat sa grabe nga tortyur samtang indi-makatawhanon nga gina-interogar. Agud hinabunan ang kahuy-anan sang nasambit nga pasistang tropa, ginpabula sini ang peke nga engkwentro sa tunga sang NPA kag tropa militar sa Sityo Cabite, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental kag ginkabig nga kaswalti si Ka Cocoy. Samtang, sila Marturillas kag duha ka habal-habal drayber nagapabilin nga missing tubtob subong.

Ang makasiligni nga pagpatay kay Ka Cocoy sang mga mersenaryong ahente sang estado nga Armed Forces of the Philippines (AFP), ang wala kinalis sa naaguman nga kapintas sang AFP kag Philippine National Police (PNP) sa iban pa nga hors de combat nga mga Pulang hangaway, mga inosenteng mangunguma kag sibilyan nga ginpasibangdan nga mga katapo sang NPA kag “NPA supporters” idalum sa terorismo sang rehimen ni US-Marcos Jr. Ang wala-tupong nga kapintas sang AFP, PNP kag NTF-Elcac kundi mahuyang, tinalawan kag desperado sa pagdugmok sang Communist Party of the Philippines (CPP), NPA, kag bilog nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla.

Si Ka Cocoy upod ang iban pa nga mga rebolusyonaryong martir ang nagserbe nga handumanan kag inspirasyon sang bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sa isla sa padayon nga pagtib-ong kag pagsulong sa pagkamatarunganon sang armadong paghimakas sa paghilway sang pigos nga pumuluyong Pilipino sa mapiguson, mahimuslanon apang nagahuyango nga sistemang malakolonyal kag mala-pyudal nga sosyedad Pilipino.

Ang rebolusyonaryong kasaysayan nagapamatuod nga nagpanugod kita sa wala, gamay, nagdako kag naglig-on paagi sa husto nga aplikasyon sang unibersal nga teorya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkreto nga kahimtangan sa pungsod. Labi pa nga nalig-on kag nagbaskog matapos ang madinalag-on nga paglunsar sang Una kag Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong sa pagpangibabaw batok sa mga panabotahe sang rebisyunista kag oportunistang traidor sulod sang Partido. Ini nga pagpanul-id ang madinalag-on man nga nagtagos sa isla sang Negros, nagsugod sa gamay tubtob nga natukod ang lima ka mga larangan gerilya sa absoluto nga pagpamuno sang Komiteng Rehiyonal sang Partido sa Isla sang Negros (KRPIN) diin dako ang kontribusyon ni Ka Cocoy kag iban pa nga mga responsableng kadre sa rehiyon sa pagpakig-away kag pagpangibabaw batok sa tanan nga porma sang pasismo kag terorismo sang estado.

Sa tunga sang focused military operations (FMO)kag Retooled Community Support Program (RCSP), malig-on nga gin-atubang naton ang mabaskog nga kampanya sang kaaway. Ang pagpabilin nga pagluntad sang lima ka larangan gerilya sa isla ang kongkreto nga basehan nga napaslaw naton ang pangontra. Sa espiritu sang ikatatlo nga Dungganon Kahublagan Panadlong, ini ang dugang naton nga kusog nga mas magbakud kumparar sang nagligad.

Ang malapit sa sandigan nga masa kag optimismo upod ang siyentipiko nga kaisog sa masalimuot nga pagpakig-away batok sa nagliligad nga mga rehimen ilabe na gid sa Martial law sang US-Marcos Sr, de facto Martial law sang US-Duterte kag karun nga rehimen ni US-Marcos Jr, ang sulundon nga kinaiya ni Ka Cocoy para sa mga pamatan-on nga Pulang hangaway kag kumander, mga katapo kag lider-komunista kag bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sa Central Negros sa pagpangibabaw sa mga internal nga kahuyangan sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon nga nagpugong sa aton rebolusyonaryong pagsulong kag pag-uswag.

Ang paghanduraw sa kamatayon ni Ka Cocoy kag iban pa nga mga rebolusyonaryong martir, ang gina-updan naton sang tampad nga pagpanadlong kag matutom nga paghimakas sa pag-angkon sang nagakaigo nga hustisya. Ang ila mga bilidhon nga kamatayon, ang masanag nga iwag sa banas sang rebolusyon tubtob sa lubos nga kadalag-an.

Rogelio “Ka Cocoy” Posadas, mabuhay ka!

Ang Kamatayon ni Rogelio “Ka Cocoy” Posadas, Masanag nga Iwag sa Makatarunganon nga Banas sang Rebolusyon