Dugang nga Kakahas kag Matutom nga Paghimakas sa Bag-ong Tuig

Ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) sa Central Negros upod sa Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan, lubos gid nagapanamyaw sa tanan nga mga katapuan kag kadre sang Partido, mga isganan nga Pulang hangaway kag kumander, mga alyado kag abyan, mga patriyotiko kag demokratikong pwersa, mga mamumugon kag mangunguma bilang bag-as sang pungsodnon nga nagahiliugyon nga prente kag bug-os nga pumuluyo sang isa ka mahilwayon nga Paskwa kag dugang pa nga kakahas kag matutom nga paghimakas sa bag-ong tuig 2024.

Ginasigahum sang LPC-NPA sa sini nga tuig 2024 nga masugdan na ang pagtrabaho sa paglab-ot sa pagpatuman sang just and lasting peace nga madugay na nga ginahandum sang kadam-an nga pumuluyong Pilipino ilabi na sang pigos kag ginahimuslan nga sahing anakbalhas paagi sa pinakamasaligan kag opisyal nga tiglawas sang rebolusyonaryong kahublagan-ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) kag emisaryo nga tiglawas sang Government of the Philippines (GRP). Masugdan nga maistoryahan ang nabalay nga mga talakayan para sa madasig nga masabat ang matuod nga ugat sang nagaluntad nga gyera-sibil sa pungsod. Ginapaabot man sang LPC-NPA ang lubos nga pagsuporta sang malapad nga pumuluyong Negrosanon, mga nagkalain-lain nga sektor sang propesyonal, drayber, kababaihan, kabataan, imol nga taga-syudad labi na gid ang media kag taong-simbahan sa pagpanguna sang amon pinalangga nga mga obispo, kaparian, pastor, madre kag mga layko lakip na ang mga peace advocates sa sining lihok sa tunay kag makatarunganon nga kalinong sa pungsod.

Ginapasalamatan man sang LPC-NPA ang wala paghubas nga suporta sang malapad nga masang Negrosanon sa armadong paghimakas nga sa sulod sang isa ka tuig 2022-2023 nga paghimakas, nakaani kita sang komprehensibo nga mga kadalag-an sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon sa pihak sang mga kahinaan kag setbacks. Nagbato kag nakapangibabaw kita sa mabaskog nga unos sang rebolusyon kag kontra-pumuluyo nga terorismo sang estado dira sa focused military operations (FMO) sang pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) kag iban pa nga makinaryas sang reaksyonaryong estado sang rehimeng US-Marcos II.

Sa subong, ang malawigon nga krisis sang sistemang kapitalismo sa sobra nga produksyon kag kapital ang nagapa-igting sang mga kontradiksyon sa tunga sang kapitalista kag sahing proletaryo, mga kapitalista batok sa mga pumuluyo sa kaugalingon nga pungsod, kapitalista batok sa kolonyal kag malakolonyal nga pungsod kag mismo sa tunga sang mga kapitalista batok sa kapitalista. Ang padayon nga pagkabangkarote sang sistemang malakolonyal kag malapyudal nga kinaiya sang pungsod Pilipinas kag kontradiksyon sang nagahari nga sahi ilabi na sang hubon sang pamilya Marcos-Romualdez kag hubon sang mga Duterte kag ang neoliberal nga mga patakaran sa pungsod nga naglubong sa paglala sang krisis sa industriya sang kalamay sa isla sang Negros ang magapalupok sa bulkang sosyal nga makapadasig sa pagpa-abante sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa sa mas mataas pa nga halintang.

Sa kabilugan, ululupod kita nga magpanglakaton kag maghimakas, lubos nga sawayon ang kaugalingon, palig-unon ang PKP nga absoluto nga nagapamuno sa Bag-ong Hukbo sang Banwa kag mga paghimakas sang sahing anakbalhas para sa katumanan sang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon. Makahason nga maghimakas padulong sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya tubtob sa lubos nga kadalag-an!###

Mabuhay ang PKP-BHB!
Mabuhay ang inaway banwa!
Mabuhay ang masa!

Dugang nga Kakahas kag Matutom nga Paghimakas sa Bag-ong Tuig