Ika pat (4) a ragon ko kinggulalanen ko Ramadan mapasad maguba-a ingud a Marawi

Read in: Pilipino

Imanto a April e kinggulalanen o Bangsamoro ko makakatalinguna a olanolan sa Ramadan. So matag gawie sagiya a olan, poon ko kasinang taman ko ka sudep o alongan na langon o mga Muslim na di mamuasa. Olanolan mambo aya o mga Muslim sa di eran di kapamamimikiran ko langon a kasakripisyo, kapamangni sa rela sii ko langon o sala, ka-ada o mga di mapiya a parangay ago mapiya a kapakindulona sii ko datar a manosiya.

Sangka-e, tanto a marugen so madadanga a masosowa o Bangsamoro labaw ron imanto a kaphapasangan so ekonomiya a giya pilipinas; so di kaaren a kiyapamanik o arga o gasoline ago so mga di phupasaan, mi oomanon pen a giya-a problema sa pandemyang Covid-19 a taman imanto na daden kapangilaye sa okit a giya gobyerno e Duterte. Sa giya ika pat (4) a ragon sa kipenggulalanen ko Ramadan ipoon ko kiyaguba a ingud a Marawi a miyonga sa 325,294 a mga tao a kiyatugelan mawa ko mga ingud iran ago so 368 a mga miyamatay – miphupedon so mga lawas o sibilyan a dapen makilala. Tanto a kapapasangan, kakarurugenan ago kasasakitan so masosowa o Bangsamoro. Miyakadakel so sisa mga evacuation centers a di menayaw sa tabang a makapopoon sii ko mga pribado, indibidwal odi na sa NGO’s (Non-Government Organizations). Taman imanto na di seran di sabar sii ko maito, marusek, da-a kuryente, da-a ig ago mayaw a mga tent camps. Di seran den di menayaw ko kaphanabangi kiran o gobyerno e Duterte apiya miyaka pira den a ragon so kinindaraynonen kiran. Imanto a olanolan sii ko kepengulalanen ko Ramadan na kagudam den o mga tao so kasakit o kamiskin, so kinendaraynonen kiran ago khatademan iran a giya ingud a Marawi a geba ago inendaraynon o gobyerno.

Miya-awidaakal tano pen so mga mimbabakwit sii ko mga walay iran sabap ko miyasuwasuwa a bombing ago strafing o mga sundaro ago mga pulis sa di iran di khatidawa ko mga pwersa o BIFF (Bangsamoro Freedom Fighters), sisan so sangebo ago lima gatos (1,500) a pamilya a makapopoon sa Barangay Pusaw, Sharif Saydona Mustapha ago so nem gatos (600) ka pamilya a makapopoon mambu sa Barangay Kitango, Datu Saudi Ampatuan, langon seran na khatimo-timo sa evacuation centers a marata, kunaba komportable ago di seran khamen roo iran phakatalingomaan so Ramadan. Toos aya a daden maparo ko gobyerno e Duterte a respetoon iyan so kultura ago kamapiyaan o Bangsamoro.

Sa giya a kapsumbayang o mga tao, na daden a mga ala a masget a khapakay matimotimo so mga Muslim an iran maisaisa so phangni sabap ko geba o mga bomba ago raket e Duterte. Apiya Mipaparak, apiya mawatan ko pamilya iran odi na miyakambelag-belag na imanto a Ramadan na phugisa-isa so puso ago phamikiran o langon a mga Muslim. Langowan na phukais-sa, anda taman so karasay a masusuwa? Ingkayno taman imanto na da masalin so mao-olaola? Ago ingkayno seran di itundo o gobyerno? Skami, poon sa Bagong Hukbong Bayan Lanao na phurespeto ago sumusuporta sii ko langowan a Bangsamoro sii sa pilipinas sa giyae a kaphunggulalanen iran ko olanolan a Ramadan. Mounot ago pikigegedam ami poon sa puso so kipagonota iyo rekami sii ko lalan sa kaato ago kakhukuwaan ko peyor a kabaton sa kababawan (hustisya) ago so kamaradika. Giya NPA Lanao na phurengan sii ko una a gawie ko kapuasa, toos aya ko kithutendoon ago karerespeto ami ko kultura o Bangsamoro.

Phunanalowan kami ko langowan a Bangsamoro a di kano kadae sa arap ago itataros tano den so kaphamangni sa ingud a madaya a kilala ko kapatot o Bangsamoro (Right to Self Determination). Di kano dukawi mato ago di kano kadae sa bager taman sa di tano makuwa so senganin tano a makapiya so ingud. Sii ko mga Moro a sisa posisyon ago mga mapuro, phikigedamen iyo ko mga taw a sekano na peyor a di serbisyo ko kamapiyaan o dadatoan iyo, di kano bhugay sa lugar a makan kano o phakado a sistema, di kano pheki-akal ko khataro a mamis ago khataro a mapiya phamakenegen a makapopoon sa gobyerno, miya-ilay tanu ago kiya tepengan den ko miyamanagad a ragon sa di kapaki tidawa o mga taw na diden idawag o gobyerno so mga phangni ago senganin o pagtaw, phuloloba seran sa ukit para maakal iran so mga taw. Kapdiin iyo so madakel a pagtaw a taman imanto na di sebar sabap ko kararasay ago kaririita kiran o gobyerno. Di niyo pakalipati so langon o megay sa rugo, ating ago niyawa para ko ingud o Bangsamoro, ingud a bhugay sa peyor a kebnar ago baton sa kababawan (Hustisya), ingud a tomoon tanu phakatendegun, ingud a makapopokas ko langon o mga mariit ago tangakal.

Maligayang Eid Mubarak sa lahat nga mamamayang Moro!
Kamtin ang Lipunang Malaya at Makatarungan!
Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte!
Bayan ay pagserbisyohan!

Ika pat (4) a ragon ko kinggulalanen ko Ramadan mapasad maguba-a ingud a Marawi