Ipagbunyi ang Ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM!

, ,

Ipinaparating pamunuan ng NDFP-ST, sampu ng mga kasaping rebolusyonaryong organisasyon ng mamamayan sa Timog Katagalugan, ang mainit na pagbati at taas kamaong pagpupugay sa lahat ng mga kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM (PKP-MLM) sa paggunita at pagdiriwang sa makasaysayang pagkakatatag ng PKP. Kabilang ang NDFP-ST sa milyong Pilipino na ngayon ay nagsasagawa ng iba’t ibang mga aktibidad at pagtitipon upang ipagbunyi ang Ika-53 anibersaryo ng PKP-MLM. Ipinagdiriwang nito ang mga maniningning na tagumpay ng rebolusyong Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng PKP. Pinagpupugayan natin ang mga magigiting na mga kadre’t kasapi ng Partido, opisyal, mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga rebolusyonaryong mamamayan sa kanilang buhay at kamatayang pakikibaka para isulong ang rebolusyon hanggang sa tagumpay. Kapuri-puri ang kanilang katatagan, determinasyon at komitment sa rebolusyonaryong adhikain na itaguyod ang kapakanan at interes ng mga api’t pinagsasamantalahang uri sa lipunang Pilipino.

Pinasasalamatan ng NDFP-ST ang PKP sa wasto at matatag nitong pamumuno sa demokratikong rebolusyon ng bayan (DRB) na may sosyalistang perspektiba sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan (MDB). Walang anumang pag-aalinlangan ang sambayanang Pilipino na maihahatid ng PKP sa tagumpay ang DRB at kagyat na maipatutupad ang sosyalistang rebolusyon at konstruksyon upang makamtan ng sambayanan ang malaon nilang minimithing tunay na kalayaan, demokrasya at masaganang buhay.

Habang malugod nating ipinagdiriwang ang anibersaryo ng Partido, bigyan natin ng ispesyal na sandali ang paggunita sa ating mga rebolusyonaryong martir. Alayan sila ng pinakamatikas na pulang saludo at masiglang iwagayway ang mga bandila ng rebolusyonaryong kilusan bilang tanda ng ating taus-pusong pagkilala at pasasalamat sa kanilang mga kabayanihan. Muli nating sariwain ang kanilang mga iniwang ginintuang alaala habang sila’y nabubuhay pa at ating kapiling. Iginagawad natin sa kanila ang pinakamataas na parangal sa kanilang ipinamalas na busilak at buong katapatang paglilingkod sa Partido at sambayanang Pilipino. Dakilain ang kanilang katatagan sa pagsuong sa mga kahirapan at sakripisyo. Bigyan ng pagpupugay ang kanilang walang pag-aalinlangang pag-aalay ng sariling buhay para sa mga rebolusyonaryong adhikain at kapakanan ng sambayanang Pilipino.

Sa araw na ito, ipinaparating ng NDFP-ST ang pinakamataas na pagpupugay at parangal kay Kasamang Jorge “Ka Oris” Madlos – tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan at isa sa mga namumunong kumander ng Pambansang Kumand sa Operasyon ng BHB, kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap at Kawanihang Pampulitika ng Komite Sentral. Sa edad na 74, siya ay patraydor na pinaslang ng mga militar habang walang kalaban-laban, di-armado, may katandaan na at may karamdaman. Inambus sina Ka Oris ng mga pasista dakong alas otso ng gabi noong Oktubre 29, 2021 habang bumibyahe patungo sa pagpapagamot sa Impasug-ong, Bukidnon. Sina Ka Oris at ang kasama niyang medik ay di armado, wala sa katayuang lumaban at kung gayun, mga hors de combat. Habampanahon nating buhayin ang alaala ni Kasamang Oris at iba pang mga martir ng rebolusyon.

Ipinagkakaloob ng NDFP-ST ang pinakamataas na parangal at pagdakila sa mga martir ng rebolusyon sa rehiyonkina Kasamang Charity “Ka Rise” Diño, Lowel Ka BernieRiza Mendoza, Cristina Ka BillyEstocado, Cristopher Ka OmarButon, Ronnel Ka MarwinBatarlo, Eduardo “Ka Resty” Torrenueva, Fernado Ka ElevenAnda Jr, Ka Roderick ‘Ka Goma” Sinas, Queenie “Ka Kira” Daraman at iba pang mga dakilang kasama at masang nag-alay ng kanilang tanging buhay para sa pagsulong ng rebolusyon.

Si Ka Rise, kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng KRTK ay pumanaw na walang ibang nasa puso’t diwa kundi ang paglingkuran ang sambayanan hanggang sa kanyang huling hininga. Iginupo siya ng mabigat na karamdaman na matagal na niyang tiniis dahil nagparaya siya sa iba pang mga kasamang nangangailangan din ng atensyong medikal. Isa siyang huwarang Komunista, lider at rebolusyonaryo, ina’t kabiyak. Sina Ka Bernie, kagawad ng KRTK, ay mala-hayop na pinagpapaslang kasama sina Ka Billy at Ka Omar habang natutulog sa isang reyd ng mga pasistang berdugo sa Sta. Rosa, Laguna noong Mayo 21, 2021. Samantala, sina Ka Marvin, Resty, Goma, Eleven at Kira ay napaslang habang magiting na nakikipaglaban upang depensahan ang hanay pati na rin ang mga inosenteng sibilyan mula sa pasistang atake ng mga berdugong militar at pulisya. Ang kanilang mga alaala, katapatan sa Partido at rebolusyon at mga naging ambag sa dakilang simulain ng rebolusyon sa Timog Katagalugan ay magiging inspirasyon at tanglaw para sa lahat ng mga rebolusyonaryo at mamamayang nakikibaka.

Mapalad ang sambayanang Pilipino sa pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong Disyembre 26, 1968 na nasasandatahan ng pinakamaunlad na rebolusyonaryong teorya sa daigdig na Marxismo-Lenismo-Maoismo. Matapat na nailapat ng PKP ang teorya ng MLM sa kongkretong kalagayan ng lipunan at rebolusyong Pilipino. Dahil dito naitakda ng Partido ang wastong estratehiya ng demokratikong rebolusyon ng bayan (DRB) at ang kagyat na kasunod na sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. Ipinatutupad ang DRB sa pamamagitan ng MDB at estratehikong linya na kubkubin ang kalunsuran mula sa kanayunan.

Malalim na umugat ang Partido sa malawak na masang Pilipino at naging pambansa ang katangian nito. Mula sa iilang rebolusyonaryong proletaryado, lumakas at lumago ito sa laksa-laksang bilang ng kadre at kasapi at namumuno sa milyun-milyong mamamayan. Dahil sa mga katangiang ito ng Partido, ibayong pagsulong at tagumpay sa bawat taon ang nakamit ng sambayanang Pilipino sa larangan ng pulitika, ekonomya, kultura at militar.

Sa buong 53 taon, ipinamalas ng PKP ang kanyang marubdob na hangarin na ipaglaban at ipagtanggol ang interes ng mga api’t pinagsasamantalahan. Sa kabilang banda, walang kaparis na pagmamahal at pagtangkilik ang ipinagkaloob ng masang Pilipino sa PKP at sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) nang itinatag ito nuong Marso 29, 1969 sa ilalim ng absolutong pamumuno ng PKP. Baliw at nahihibang ang pasistang rehimeng US-Duterte sa pag-aakala nitong mapaniniwala niya ang taumbayan sa pagdedeklara nito sa PKP, BHB at NDF bilang mga “terorista”. Sa loob ng 53 taon, pinatunayan sa praktika kung gaano kalawak at kalalim ang tinatamasang suporta ng PKP mula sa malawak na masa ng sambayanan. Nangangarap nang gising ang rehimeng Duterte na magagapi nila ang rebolusyong Pilipino, na pinamumunuan ng PKP, sa pagtatapos ng kanyang termino sa Hunyo 30, 2022.

Tulad ng mga naunang rehimen mula sa dating diktador na si Ferdinand E. Marcos Sr. hanggang kay Benigno “Noynoy” Aquino III, tiyak na mauuwi lamang sa kabiguan ang kontra-rebolusyonaryong digma ni Duterte kahit maglaan pa ito ng bilyun-bilyong pondo, gumamit ng mga makabago at sopistikadong armas pandigma at mobilisahin ang buong reaksyunaryong makinarya ng estado sa pamamagitan ng estratehiyang “whole-of-nation approach to end local communist armed conflict”. Kailanman hindi magagapi ng reaksyunaryong digma ang isang makatwiran at makatarungang rebolusyonaryong digma na isinusulong ng CPP-NPA-NDFP na may malawak at malalim na suportang tinatamasa mula sa mga api’t pinagsasamantalahang sektor ng lipunang Pilipino.

Maraming dahilan ang sambayanang Pilipino para ipagbunyi at ipagdiwang ang Ika-53 taong anibersaryo ng PKP. Sa gabay ng Partido sa rebolusyonaryong kilusang masa, napagtagumpayan sa mga pabrika, pook-trabaho at mga asyenda’t plantasyon ang makabuluhang tagumpay ng masang manggagawa para sa umento sa sahod, karagdagang benepisyo at seguridad sa trabaho laban sa kontrakwalisasyon, sa maayos na kundisyon sa paggawa at mga karapatan sa pagtatayo ng unyon at pakikipagtawaran para sa mainam na Collective Bargaining Agreement (CBA).

Ipinagdiriwang din natin ang mga tagumpay ng daan libong magsasaka sa pagsusulong ng rebolusyong agraryo na siyang pangunahing nilalaman ng DRB. Nilalaman nito ang libreng pamamahagi ng lupa para sa mga wala o kulang sa lupang binubungkal; pagpapataas ng produksyon at ng kanilang kita sa pamamagitan ng pagsusulong ng simpleng anyo ng kooperasyon at palitan ng paggawa; pagpapataas ng presyo ng mga produktong bukid; pagpapababa sa upa sa lupa; pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang bukid at pagpawi sa usura. Natamo ng masang magsasaka ang naturang mga tagumpay sa paglulunsad ng mga antipyudal na pakikibaka sa pamumuno at pagdidirehe ng mga sangay ng Partido sa mga baryo, asyenda at komunidad ng mga pambansang minorya.

Nagpapasalamat tayo sa Partido sa pangunguna nito sa pagtatayo ng mga organo ng Pulang kapangyarihang pampulitika (OKP) sa malawak na bahagi ng kanayunan ng bansa. Sa pamamagitan ng mga OKP, tuwirang naisasabuhay ng masang magsasaka sa mga sona at larangang gerilya ang tunay na demokrasyang bayan at bilang binhi na itatatag na Demokratikong Gubyernong Bayan sa pagtagumpay ng DRB.

Ipinagdiriwang din natin ang mga tagumpay ng mga pakikibaka ng iba pang demokratikong sektor tulad ng mga maralitang tagalunsod, mga drayber, mala-proletaryado, kabataan-estudyante, kababaihan, mga ordinaryong kawani at empleyado, mga guro, nars at iba pang propesyunal at grupong intelektwal. Naisulong at naipagtagumpay nila ang kanilang mga pakikibaka para sa kanilang mga demokratikong karapatan at kagalingan sa tulong ng mga sangay at grupo ng Partido, selula ng NDFP at lihim na mga pambansa demokratikong organisasyon na masikhay na nag-oorganisa sa kanilang hanay. Binigyan ng direksyon ng Partido ang kanilang mga pakikibaka para sa kanilang mga demokratiko’t karapatang sibil, laban sa pasismo ng estado, imperyalismo, burukratang kapitalismo at pyudalismo.

Maaliwalas na kinabukasan ang naghihintay sa sambayanang Pilipino. Layunin ng PKP ang ibagsak at wakasan ang makauring pagsasamantala at pang-aapi sa masang Pilipino ng malalaking burgesya komprador, panginoong maylupa, burukratang kapitalista at amo nilang mga imperyalista sa ilalim ng sistemang malakolonyal at malapyudal sa Pilipinas. Sa tagumpay ng DRB at sosyalistang rebolusyon at konstruksyon, sa ilalim ng pamumuno ng PKP, maitatatag ang isang lipunang Pilipino na tunay na malaya, demokratiko, mapayapa, maunlad at masagana.

Mabuhay ang Ika-53 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!

Ipagbunyi ang Ika-53 Anibersaryo ng Pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM!