Paghanduraw sa ikaduhang anibersaryo sa pagpatay kang Kerima Lorena Tariman Ka Ella: “Pildihon ang kaaway!”

Nagpabiling buhi ang kaalam, tampo ug hagit ni Ka Ella sa mga pareho niyang rebolusyonaryo, hilabi na sa mga Pulang kumader ug manggugubat ilalom sa Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sa NPA ug sa tanang rebolusyonaryong alyado ug pwersa.

Sa diwa sa usa ka proletaryadong rebolusyonaryo, niabot si Kerima Lorena Tariman gikan sa halayo nga lugar sa Manila sa prenteng gerilya sa Northern Negros sa katapusang bahin sa 2018. Makita sa mga rebolusyonaryong pwersa ang iyang kadasig ug gihatagan og bili ang iyang mapanghagit nga mga punto sa tanang nataran sa rebolusyonaryong gimbuhaton.

Isip bag-o sa lugar, gitun-an dayon ni Ka Ella ang mga aspeto sa rebolusyonaryong kalihukan sa Northern Negros: ang social terrain, kahimtang sa mamumuo sa katubhan, ang pisikal nga tereyn, tawag sa mga tumandok sa mga bukid, sapa, ang rebolusyonaryong pwersa, lenggwahe, kanta, ug uban pa. Gipaninguhaan niya nga makakat-on sa mga lenggwaheng bisaya (Cebuano) ug Hiligaynon aron epektibo nga makalambigit sa masa ug mga kauban. (Ang Northern Negros natunga sa duha ka lenggwahe: Cebuano para sa mga lugar nga gaatubang sa Cebu ug Hiligaynon para sa mga lugar nga atbang sa Iloilo).

Sa iyang pagpanguna, nasistematisa, napagawas ug napalapnag ang mga mahinungdanong mga dokumento sa larangan, sama sa SICA Paper sa Northern Negros ug Kahimtang sa mga Mamumuo sa Kampo.

Isip Ka Em-em, mas gipalagsik niya ang gimbuhatong propaganda sa komprehensibong pamaagi. Pabalik-balik niyang gisilsil ang panginahanglan nga masamaran, kung dili man mapildi, ang mga kaaway sa hut-ong paagi sa mga sinulat, debuho, obrang pangkultura ug uban pang produkto nga gamiton sa propaganda. Ang buot niyang ipasabot, kinahanglan nga maghulagway ang produktong pang-propaganda sa tinuod nga kahimtang sa masa ug ang ilang tinguha sa rebolusyonaryong kausaban samtang gatubag punto-por-punto sa mga bakak ug gasaway sa kahimuan sa mga kaaway. Niining panahona, gipundar balik ang Nagabagang Duta, ang pahayagan sa RJPC-NPA.

Rebolusyonaryong kauban usab siya, isip Ka Em-em. Dili siya katahaan sa mga kauban ug dali ra pakigsultihan. Apan, kanunay niya ginadala ang mga hisgutanan sa pulitikanhong pag-ambitanay sa mga reyalidad ug nangunang isyu sa katilingban. Pila ka higayon nga makita nimu siya, kuyog ang mga kauban, nga magduyog og gitara o magpagawas og tablet, magkanta og mga rebolusyonaryong kanta. Sa higayon nga may okasyon, magluto siya og pagkaon, hilabi na nga dili siya mukaon og karne, sama sa isapageti nga gisagolan og talong, kalabasa, sardinas ug kinhason.

Isip Ka Alice, mapangahas siya nga kadre sa Pulang hukbo. Nakig-unong siya sa sakripisyo ug kalisud sa mga Pulang manggugubat ug nakigkuyog sa pagkat-on gikan sa kasinatian. Gisubaybayan niya ang pagpatuman sa mga plano ug naghatag og anaa-sa-panahon nga mga sugyot ug rekomendasyon. Sa usa ka proyektong pangmilitar, kuyog siya sa tibuok proseso, gikan sa plano hangtud sa hingpit nga implementasyon.

Naputol ang pagpangabuhing rebolusyonaryo ni Ka Ella human tuyong gipatay sa #DiMasaligan79IB, kuyog ang mga hangol sa kwarta ug kaharahuy nga mga traydor, human nadakop nga samaron pagkahuman sa usa ka engkwentro sa tunga sa yunit sang RJPC-NPA ug sa nasambit nga pwersa sa pasistang estado kaniadtong Agosto 20, 2021 sa Hacienda Raymonda, Barangay Kapitan Ramon, Silay City, Negros Occidental. Namartir usab sa maong hitabo si Joery Dato-on “Ka Pabling” Cucoba.

Si Kerima Lorena Tariman, nga nailhan sa rebolusyonaryong pwersa sa norte nga bahin sa Negros isip Ka Ella, Ka Em2 ug Ka Alice, nagapanghagit kanunay nga muhatag sa tanang makaya para mapalambo ang isig ka tahas dira sa inang-ang nga pagpauswag sa rebolusyon, partikular sa Northern Negros, ug sa tibuok nasud.

Nagpabiling hagit ang iyang mga pulong sa kasamatangang panahon nga nagka-grabe ang sosyo-ekonomikanhong krisis kadungan sa nisamot nga terorismo sa estado. Naglanog-lanog gihapon ang panawagan ni Ka Ella, “Pildihon ang kaaway!”

Mabuhi ka, Ka Ella!
Mabuhi ang rebolusyon!
Mabuhi ang mga rebolusyonaryong martir!
Hustisya para sa mga rebolusyonaryo nga tuyong gipamatay!

Ka Ella: “Pildihon ang kaaway!”