Kabataan Maghiusa kag Maghimakas Indi Mahadlok!… Ipadayon ang Rebolusyon nga Ginsugdan ni Gat Andres Bonifacio!

 

Signipikante kag bilidhon nga adlaw ang Nobyembre 30 para sa sahing anakbalhas. Bangud ginakomemorar naton bilang mga rebolusyonaryo ang ika-156 ka tuig nga kaadlawan sang lamharon, isganan kag baganihan nga lider Gat Andres Bonifacio. Siya ang aton inspirasyon agud pamunuan sang husto ang demokratikong rebolusyon sang banwa nga may bag-ong tipo padulong sa sosyalismo gikan sa daan sini nga ginsugdan. Kadungan sini nga kahiwatan ang pagsaulog naton sang ika-55 ka tuig nga pagsukat sa pagkatukod sang Kabataang Makabayan sadtong 1964 diin nakapangibabaw sa Martial Law sang diktadurang US-Marcos sadtong Septyembre 21, 1972.

Ang pasista kag tiranikong US-Duterte nagakatay-og bunga sang wala-tuo nga pagbatikos sang mapalapd nga pumulyong Pilipino angot sa mga isyu sang korapsyon, wala kasolbaran nga isyu sa ilegal nga druga sa iyang tudo-gyera kontra-druga, militarisasyon kag pasismo sa iyang kampanya kontra-insurhensiya. Sa hambalanon sang pungsodnon nga sobereniya, ang padayon nga pagduko sa US angot sa neo-liberal kag kontra-pumuluyo nga mga polisiya kaangay sang Rice Tariffication Law kag Sugar Liberalization Law. Subong man ang pagyaub ni Duterte sa China sa isyu sang West Philippine Sea.

Sa karon nga panahon, kaangay si Duterte kay Emilio Aguinaldo nga nagtraidor kag nagmaniobra agud ipapatay si Ka Andres Bonifacio upod sa pagpahipos sa mga nagahimakas nga pumuluyong Pilipino batok sa dumuluong kolonyalista. Bangud indi mapunggan ang nagalapad kag nagabaskog nga paghimakas sang pumuluyo batok sa tiraniya kag pasismo sang rehimeng Duterte, ginpaluntad sini ang terorismo kag pasismo sa pungsod paagi sa iya EO#70 kag MO#32 agud pahipuson kag pahugon ang pumuluyong Pilipino paagi sa mga mersenaryo kag pasistang AFP, PNP kag NTF/JTF.

Bangud sang kahadlok sa solido kag lapnagon nga paghimakas sang pumuluyong Pilipino ilabe na sang sahing anakbalhas kag mga pamatan-on. Ang pagpatuman sang Martial Law sa Mindanao kag de facto Martial Law sa pila ka sakop sang pungsod, indi pa bangud nga malig-on ang ini nga rehimen kundi isa ka “tigreng papel” nga madasig nga mapukan sang kusog sang pumuluyo sa pagpamuno sang mga sumusunod nga mga kadre sang Partido gikan sa hanay sang mga isganan nga mga pamatan-on kaangay ni Gat Andres Bonifacio.

Mas paborable ang kondisyon nga isulong sang mga hamtong kag lamharon nga pamatan-on ang armadong paghimakas padulong sa sosyalismo bilang kasugpon sa ginhimakasan kag ginpakig-away ni Gat Andres Bonifacio. Kabigon nga “Pulang Eskelahan” ang nagadako, nagalapad kag nagalig-on nga organong gahum pulitikal sang pumuluyo sa kaumahan upod sa Bag-ong Hangaway sang Banwa sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas. Padayon nga magremolde sa kaugalingon, magtuon kag magpraktika sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkreto nga kahimtangan dira sa integradong hilikuton sang inaway banwa nga amo ang pagtukod sang baseng masa, pagtib-ong sang agraryong rebolusyon kag pagsulong sang armadong paghimakas.

Kabataan Maghiusa kag Maghimakas Indi Mahadlok!… Ipadayon ang Rebolusyon nga Ginsugdan ni Gat Andres Bonifacio!

Magpasakop sa New People’s Army! Mabuhay ang ika-156 nga kaadlawan ni Ka Andres Bonifacio! Mabuhay ang ika-55 ka tuig nga pagsukat sang Kabataan Makabayan!

Kabataan Maghiusa kag Maghimakas Indi Mahadlok!… Ipadayon ang Rebolusyon nga Ginsugdan ni Gat Andres Bonifacio!