Kampanya kontra Teror: 20 tropa ng AFP-PNP-CAFGU ang patay sa mga matagumpay na taktikal na opensiba ng NPA-Masbate ngayong #NPA54

Malugod na iniuulat ng Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong Bayan (BHB) Masbate na dalawampung pwersa ng teroristang AFP-PNP-CAFGU ang napatay ng mga yunit ng BHB – Masbate sa matagumpay nitong armadong kampanya sa pagdiriwang ng NPA@54.

Nailunsad ang isang koordinadong kampanyang gerilya na kinabibilangan ng apat na armadong aksyon sa tatlong bayan mula ikatlong linggo hanggang huling bahagi ng Marso. Una rito ang kambal na operasyong haras sa mga tropa ng AFP at PNP sa Barangay Gaid, Dimasalang at Barangay Locso-an, Placer noong Marso 22. Sinundan ito ng pagpapasabog sa detatsment ng CAFGU at 2nd Infantry Batallion sa Barangay Manlut-Od sa Placer. Pinakahuli ay ang operasyong demolisyon sa advance Force ng Task Force Sagip na binuo ni Pang. Bongbong Marcos para i-militarisa ang mga eskwelahan. Ang mga ilinunsad na taktikal na opensiba ay sang-ayon sa internasyunal na makataong batas at alituntunin ng digma.

Pampulitikang layunin ng naturang mga taktikal na opensiba ay bahagi sa pagpupunyagi ng BHB-Masbate na isulong ang armadong kilusang masa laban sa atake at terorismo ng militar. Pagbibigay din ito ng babala sa kumpanyang Filminera, Empark, mga malalaking rantsero at iba pang nagtatangkang agawan ang mga Masbatenyo ng lupa, buhay at kinabukasan na itigil ang kanilang kanya-kanyang pakanang magpalawak ng operasyon. Higit sa lahat, ito ay mensahe sa rehimeng Marcos – Duterte na walang patutunguhan ang kanilang kampanyang kontra-insurhensya.

Labis ang kagalakan ng mamamayang Masbatenyo sa naturang mga aksyon lalupa’t puhunan ng mga tagumpay na ito ang kanilang paglahok sa armadong paglaban sa umiiral na paghaharing teror sa prubinsya. Ilang kabataan ang nagboluntaryong magsagawa ng Oplan Pinta / Oplan Sabit na nagamit para kumagat ang kaaway sa target. Mga milisyang bayan ang nagboluntaryong manguna sa pambubomba sa detatsment sa Manlut-Od. Ligtas na nakaatras ang mga kasamang naglunsad ng mga aksyon, salamat sa pagtataguyod ng masa. Naging maasahan din ang mga kababaihan sa pagmonitor sa mga kilos ng kaaway.

Walang saysay ang maruming taktika ng AFP-PNP-CAFGU na gawing malawak na human shield ang mga sonang pangkapayapaan sa ilalim ng Task Force Sagip dahil una sa lahat, ang mga larangan ng labanang itinatakda ng Bagong Hukbong Bayan ay sang-ayon sa internasyunal na batas ng digma.

Maraming masa sa prubinsya ang nananawagan ng mas marami pang taktikal na opensiba mula sa kanilang Hukbo. Nais nilang parusahan ang berdugong mga tropa at kamtin ang hustisya sa dinanas na kaapihan. Nais nilang mapataas pa ang kanilang kumpyansa at diwang palaban upang matapang na harapin anumang bugso ng atake ng kaaway.

Nananawagan ang Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong Bayan Masbate na isulong ang armado at di-armadong kilusang masa laban sa panibagong kampanya ng teror ng rehimeng Marcos-Duterte at ng Joint Task Force Bicolandia sa Masbate. Hindi dapat magpakampante sa iilang tagumpay. Biguin ang kanilang palabas na daan-daang tropa ng ating tunay na pagkakaisa. Sa anumang paraang posible, ibuhos ang ating galit sa rebolusyonaryong paglaban at pagbayarin ang kaaway nang mahal sa kanilang pang-aabuso, paglabag sa karapatan, pagpatay at iba pang pasistang krimen.#

Kampanya kontra Teror: 20 tropa ng AFP-PNP-CAFGU ang patay sa mga matagumpay na taktikal na opensiba ng NPA-Masbate ngayong #NPA54