Kondinahon ang wala untat nga EJK kag kalakasan sang AFP, PNP kag Duterte Death Squad sa Central Negros

Ang Leonardo Panaligan Command – New People’s Army (LPC-NPA) lubos nga nagakondina sa wala untat nga pagpamatay kag pagpanghalit sang PNP, Duterte Death Squad kag 94th IBPA sa mga inosente nga mga sibilyan kag mga progresibo nga organisasyon sa Central Negros.

Bag-o naman nga biktima sang extrajudicial killings sadtong Hulyo 26, 2019 si Lito Itao nga residente sang Sitio Culasi, Brgy. Buenavista, Guihulngan City, Negros Oriental nga isa ka habal-habal driver. Sa pagpang-usisa sang NPA si Lito Itao isa ka elected treasurer sang GUOHDA (Guihulngan United Operators and Habal-habal Drivers Association), isa ka progresibo nga asosasyon sang transport sector sa Guihulngan City sa idalum sang PISTON. Ang pagpatay kay Lito Itao kabahin lamang sang wala untat nga EJK sa bug-os nga pungsod kag masobra na sa 40 ka indibidwal ang ginpamatay sa sakop lang sang Guihulngan City humalin sang Hulyo 2017. Ang LPC-NPA nagapati nga ang responsable sini amo ang Duterte Death Squad nga nakadeploy sa Guihulngan City upod sa PNP kag 94th IBPA.

Wala kaluoy man nga ginsunog sang 94th IBPA ang balay ni Delia Isugan nga Secretary sang KAUGMAON–Guihulngan kag balay ni Jesus Isugan sa Sitio Malabyukon, Brgy. Buenavista, Guihulngan City sadtong Hulyo 13, 2019. Wala nagbiya ang mga mersenaryong tropang militar kon wala naabo ang amo nga mga balay. Human sini ginpangsaka ang mga pamalay sa palibot kag ginkawat ang mga kagamitan.

Ini nga mga kalakasan batok sa mga progresibo nga organisasyon kag nagahimakas nga pumuluyo kabahin lamang sa Memorandum Order # 32 o crackdown batok sa legal nga demokratikong kahublagan nga deklarasyon sang rehimen US-Duterte. Ini isa ka disperado nga tikang sang rehimen kag sang iya mga bayaran nga tropa para pahipuson kag pauntaton ang mga pumuluyo sa paghimakas para sa pag-angkon sang hustisya sosyal nga nakabase sa matuod nga kalinong kag kahilwayan.

Tungod sa indi mapunggan nga tingog kag paghulag sang pumuluyo para sa pagdepensa sa ila palangabuhian, puluy-an, mga kabataan kag tawhanon nga kinamatarung, gingamit sang rehimen ang duguan nga salsalon nga kamot para maglunsad sang kapintas batok sa pumuluyo paagi sa wala kaluoy nga pagpamatay, iligal nga pagpang-aresto, pagpangsunog sa mga pamalay kag pagpamahug para hatagan proteksyon ang mga dalagku nga agalon may duta nga nagapigos kag nagapalayas sa mga mangunguma sa ila duta nga palangabuhian kag hatagan sang ligwa ang mga dumuluong nga kapitalista kag mga multi-nasyunal nga mga korporasyon.

Ang LPC-NPA nagahangkat kay 303rd Bde. Commander Gen. Arevalo nga sabton ang mga brutalidad sang iya mga ido buang nga mga tropa pareho sang pagsunog sa mga pamalay sang mga mangunguma kag pagpamatay sa mga inosente nga mga sibilyan pareho ni Lito Itao. Indi lamang magpanghambog kag magsabwag sang kabutigan para iduot sa bilangguan ang mga mangunguma nga nagahimakas para magdepensa sang ila palangabuhian kag hatagan sang rason nga makatarunganon ang ila pagpamatay sa mga myembro sang mga progresibo nga organisasyon. Pasulit-sulit man nga iya ginatikal nga ang mga ginpangdakop nga mga sibilyan mga katapu sang NPA kag nagapakita sang mga peke nga mga surenderis para i-alsa ang kaugalingon nga magpahamot sa rehimeng Duterte kag kurapsyon sa pundo sang mga programa sa “kontra-insurhensya” lakip na ang iya pang kwarta-kwarta nga modus pareho sang pagbaton sang daku nga pundo halin kay anay Moises Padilla Mayor Magdalino “Magsie” Peña kabaylo sang paghatag proteksyon kag ligwa sa pagnegosyo sini sang druga kag mga armas sa 5th District sang Negros Occidental.

Ang pagpakita sang matalom nga bangkil sang rehimeng Duterte kag brutalidad sang iya mga suluguon nga AFP partikular sa Central Negros ang iya ido nga si BGen. Benedict Arevalo, PNP kag iban pa nga pasistang pwersa sa estado patimaan lamang sang nagahuyang nga rehimen ukon katapusan na nga buylo sini tungod sa padayon kag madasig nga pagkadula sang suporta sang pumuluyo tungod sa padayon nga nagalala nga krisis sa ekonomiya kag pulitika kag sa nagadaku nga biak sa iya partido pulitika tungod sa pag-inagaway sang poder sa Kongreso kag Senado sang iya mga kroni.

Ini mas nagasugnod sa balatyagon kag kamuklatan sang malapad nga pumuluyo sa pagpataas sang ila partisipasyon kag suporta sa rebolusyonaryong kahublagan ilabi na sa armadong paghimakas ilabi na sa pagpasakop sa NPA. Amo nga ang katapusan nga buylo sang rehimen, anu man ang kapintas kag brutalidad sini batok sa pumuluyo, mas labi lang nga nagahatag sang dugang nga kusog sa pungsodnon demokratikong rebolusyon tungod wala na sang lain pa nga masaligan ang masa para sa pagdepensa sa ila tawhanon nga kinamatarung kag mahilway sila sa pagkapigos kundi ang iya rebolusyonaryo nga kusog kag matuod nga hukbo nga amo ang NPA.

Ang pagpatay kay Lito Itao kag iban pa nga biktima sang EJK, pagpangsunog sa mga pamalay sang mga mangunguma kag lapnagon nga pagpang aresto sa hinimo-himo nga mga kaso sa pumuluyo mas nagtudlo sang dalan sa malapad nga pumuluyo sa pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa para sa pag-angkon sang matuod nga hustisya, matuod nga kalinong, matuod nga kahilwayan kag demokrasya kag nagatudlo sa pumuluyo ilabi na sa mga pamatan-on nga uyatan ang papel sini bilang paglaum sang pungsod nga amo ang pag-armas sang kaugalingon para depensahan ang pumuluyo kag pungsod paagi sa pag-intra sa NPA.

Hustisya para kay Lito Itao kag sa tanan nga biktima sang EJK!
Hustisya sa mga biktima sang mga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung!
Pabayaron ang berdugong militar sa utang nga dugo sa pumuluyo!
Isulong ang armadong rebolusyon!

Kondinahon ang wala untat nga EJK kag kalakasan sang AFP, PNP kag Duterte Death Squad sa Central Negros