Mabuhi si Rogelio Posadas! Panubli-on ang iya armas!

Mapula kag hugot nga pagsaludo ang ginhatag sang Armando Jr Sumayang Command-New Peoples’s Army (ASJC-NPA) sa paghanduraw sa dungganon nga kabuhi ni Rogelio “Ka Cocoy” Posadas. Isa na ka tuig ang nagligad matapos nga ginsalbeyds siya sang mga berdugo nga 303rd Brigade sang Armed Fores of the Philippines (AFP) sadtong Abril 20, 2023 pasado alas-6:00 sang gab-i. Tubtub subong, nagpabilin nga desaparacido ang upod niya nga si Lyngrace Marturillas kag ang duha ka drayber sang habal-habal nga sila Renel delos Santos kag Denald Mialen. Upod sila nga nagbiyahe sa dalan sang Isabela-Hinigaran sang ginlambatan kag gin-abdak sa mga elemento sang 303rd IBde.

Ginpaantus kag gintortyur si Ka Cocoy antes gindala sa Sityo Cabite, Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental kag ginpaguwa nga napatay sa 10 ka minuto nga peke nga engkwentro sa tunga sang NPA kag mga tropa sang 62nd kag 94th IB.

Napanday sa tunga sang paghimakas

Si Rogelio Posadas, 62, naghalin sa isa ka pamilya sang manggaranon nga mangunguma sa Davao City. Ginpadala siya sa San Carlos Seminary sa Cebu agud mangin pari. Sang naglupok ang First Quarter Storm (FQS), nakigbahin si Ka Cocoy sa kontra pasista kag paghimakas kontra Martial law sang anay diktador Marcos Sr. Namuklat siya sang nakita ang pagpanghimulos kag pagpamigos sang nagahari nga sahi sang naglubog siya sa mga komunidad sang imol nga taga syudad, mga mangunguma kag mga mamumugon. Ini ang nagtulod kay Ka Cocoy nga mangin organisador sa Central Visayas kag nagbulig pundar sa rebolusyonaryo nga kahublagan sa rehiyon. Panahon sang pagsipak sang 1980, hugot siya nga nanindugan sa pagkamakatarungan sa rebolusyon kag sa kahustuhon sa taktika sang pangmalawigon nga inaway banwa paagi sa palibutan ang kasyudaran halin sa kaumhan. Nadeploy siya sa isla sang Negros sang 1998, kag nakabulig pundar kag pagpalapta sa kalayo sang rebolusyon sa bilog nga isla.

Sang ulihi nga bahin sang iya kabuhi, epektibo nga napamunuan niya ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog nga isla sang Negros bilang sekretaryo sang Komiteng Rehiyunal sa Partido sa Isla sang Negros (KRPIN). Gintinguhaan niya nga mapamunuan ang KRPIN sa pag-atubang sang all-out war sang rehimen US-Marcos Jr kag Duterte. Maisugon kag matutom niya nga ginpatuman ang mga katungdanan sa rebolusyon kag ginatun-an ang Marxismo-Leninismo-Maosimo agud maaplikar ini sa kongkreto nga kahimtangan diri sa isla sang Negros.

US-Marcos Jr kag Duterte: utok sang terorismo

Halin sang rehimen Duterte tubtub sa subong nga rehimen US-Marcos Jr, wala nauntat ang kontra rebolusyonaryo nga kampanya kag kapintas sa pumuluyo bangud sang ila desperasyon nga tapuson na ang insurhensiya sa bilog pungsod. Ginpatuman ni Duterte ang Executive Order 70 kag Memorandum Order no. 32 nga nagpaidalum sa bilog nga pungsod sa de facto Martial Law kag nagbun-ag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-Elcac). Ginpadayon man ini sa pagpungko sa poder ni Marcos Jr. Linibo na ang nangin biktima sang pagpamatay, pagpang-abdak, pagpangharas ,pagpamahog, pagpangastigo kag madamo pa nga mga brutal nga krimen ang nakomiter sang AFP, Philippine National Police (PNP) kag NTF-Elcac. Sa mga mata sang reaksyonaryo nga estado, ginatulok nila nga daw mga sapat ang pumuluyo nga hapos lang nga ginpamatay kag ipaguwa nga mga katapo sang NPA sang ila serye nga mga peke nga engkwentro. Biktima man si Ka Cocoy sa sapatnon nga pagpatay sang mga hors de combat kaangay sang natabo nila Ka Ericson Acosta, Ka Romeo Nanta, Ka Kerima Lorena Tariman, Ka Marilyn Badayos, Ka Florida Ceballos kag madamo pa nga iban. Indi man luwas ang mga sibilyan ilabi na ang mga mangunguma sa pasismo sang reaksyonaryong estado agud pahiposon kag paluhuron sa paghari sang pasistang US-Marcos Jr nga rehimen.

Pasingkion kag ilapta ang inaway banwa

Sa aton pagdumdum sa pagkapatay ni Rogelio Posadas, padayon naton nga ipanawagan ang hustisya sa tanan nga mga biktima sang pasismo sang reaksyonaryo nga estado paagi sa pagpasingki sang inaway banwa diri sa isla sang Negros. Manalaytay sa kaugatan sang tanan nga kadre sang Partido, Pulang hangaway kag sa bilog pumuluyo ang rebolusyonaryo nga kapagsik kag optimismo ni Ka Cocoy. Pagauyatan sang bilog nga rebolusyonaryo nga kahublagan ang mga ginpanubli nga armas ni Ka Cocoy agud mapalapta pa ang kalayo sang rebolusyon. Mangin suga ang iya kabuhi kag kasaysayan sa pag-uswag sang rebolusyon tubtub sa kadalag-an.

Mabuhi si Rogelio Posadas! Panubli-on ang iya armas!