Madinalag-on nga Military Action sang SPARU unit sang LPC-NPA Nagmadinalag-on!

Madinalag-on nga gintigayon sang SPARU unit sang LPC-NPA ang military action batok kay CAFGU Macky Pacunla sadtong Hunyo 11, 2020 sa takna nga alas 2:00 sang hapon sa Sitio Compound Brgy. Luz, Guihulngan City, Negros Oriental. Si Macky Pacunla, isa ka active CAFGU nga naka duty sa brgy. Sikatuna detatchment, Isabela, Negros Occidental kag masupog nga asset sang 62nd IBPA.

Si Macky ginagamit man sa operasyon militar sa mga pagpangbalay-balay para sa pagpamahug sa pumuluyo nga ila gina bansagan nga NPA supporters. Upod man sya sa opersyon militar sa mga pagpangransak sa mga pamalay sa Brgy. Luz kag giya sa operasyon sang 62nd IBPA. Ginagamit man sya nga giya sang mga tirador sang 62nd IBPA padulong sa balay sang ila mga target nga mga sibilyan.

Ang LPC- NPA Central Negros, padayon nga nagapanawagan sa hanay sa mga CAFGU nga mag-untat na sa ila serbisyo tungod sila ginagamit batok mismo sa ila kasahi nga mga mangunguma. Kahibalo ang NPA nga kalabanan sang ara nagasulod sa CAFGU napilitan lamang tungod sang kakulang sang duta nga palangabuhian kag wala sang matrabahoan apang ini nga klase sang trabaho ginagamit sila para punggan ang paghimakas sang pumuluyo para sa matuod nga reporma sa duta kag pungsudnon nga industriyalisasyon nga amo ang magasolbar sa problema sang pumuluyo sa kawad-on sang duta nga palangabuhian kag kakulang sang matrabahoan. Apang ang NPA magatinguha man nga depensahan ang baseng masa, kag pangapinan ang interes sang mangunguma kag pumuluyo nga iya ginaalagaran. Ang NPA nakahanda man sang pagpatuman sang nagakaigo nga action militar batok sa pasista nga tropa kag mga nagapanghalit sa mangunguma kag pumuluyo.

Panawagan sa tanan nga pumuluyo, magmabinantayanon sa mga hulag sang pasistang militar kag ila mga assets para mapangapinan ang seguridad sang palibot kag makahimo sang nagakaigo nga aksyon ang aton hangaway sang banwa. Padayon nga makibisog batok sa pasismo kag indi magkahadlok nga depensahan kag ipakig-away ang kinamatarung sa palangabuhian. Ang aton kadalag-an nakasandig sa aton ululupod nga paghiliusa kag pagbinuligay. Padayon nga padakuon ang aton hangaway sang banwa para sa mas pa nga pagpasulong sang inaway banwa tub-tob sa pag-agaw sang gahum pulitika sang mga nagahari nga sahi. Sa sina lubos nga mahilway kita sa gapos sang pagpanghimulos kag pagpamigos nga amo ang palanublian sang masunod nga mga henerasyon. Padayon magsuporta kag magpakigbahin sa armadong paghimakas para sa pagpanday sang makatarunganon nga sosyedad, wala sang ginapigos, wala sang pagpanghimulos, may matuod nga kalinong nga nakabase sa hustisya sosyal.

Mabuhay ang armadong rebolusyon!

Mabuhay ang sahing pigos!

Madinalag-on nga Military Action sang SPARU unit sang LPC-NPA Nagmadinalag-on!