Magabayad sang mahal ang 94th IB sa madamu nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung

Ang pagmasaker sa pamilya Fausto, lakip ang duha ka menor de edad, kagahapon, Hunyo 14, sa ila panimalay sa Sitio Kalingking, Brgy. Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental marka sang mala-demonyo nga gawi sang 94th Infantry Battalion (IB) nga nagasabwag sang terorismo sang estado sa nabukid nga bahin sang nasambit nga syudad. Nagapakuno-kuno pa nga makitawhanon kag tagsakdag sang kalinong ang 94th IB sa pagpanguna sang ila kumander nga si Lt. Col. Van Donald Almonte sang nagpadala sang sulat sa pumuluyo sa Brgy. Buenavista ligad bulan sang Mayo. Apang nagaalisngaw ang baho sang kabutigan kag kapintas sang 94th IB sa asud-asod nga kaso sang intimidasyon kag harasment, pagpangransak sa kabalayan, iligal nga pag-aresto, pagpangtortyur, pagpang-abduct, ekstrahudisyal nga pagpamatay kag iban pa.

Sugod sang gintukod kag gindestino sa isla sang Negros ang 94th IB sadtong tuig 2018, na-monitor ang ila ginhimo nga sobra 150 ka kaso sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag internasyunal nga tawhanon nga laye nga nakatuga sang grabe nga halit sa pumuluyo sa Central Negros. Sobra 18,000 ka pumuluyo ang apektado sa pagpang-abuso sang ini nga tropa militar sa Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, Himamaylan City kag Kabankalan City sa Negros Occidental kag Guihulngan City, Jimalalud, Ayungon kag Manjuyod sa Negros Oriental. Naglab-ot sa 36 ka biktima sang brutal nga pagpatay nga pinaka-ulihi ang pagmasaker sang pamilya Fausto.

Wala man nakaluwas sa pagpang-atake sang 94th IB ang mga upisyal kag myembro sang lima ka asosasyon sang mga mangunguma kag mamumugon sa Kabankalan City, Negros Occidental. Ginapilit sila nga pasungkaon kag ipakamalaut ang Communist Party of the Philippines (CPP) kag New People’s Army (NPA) kag iban pa nga mga organisasyon nga ginapabantug nila bilang mga “prente nga organisasyon.” Nangin paaliwansan na sang AFP ang mag-imbento sang listahan sang “nagsurender” nga indibidwal kag asosasyon, mga serye sang pagpangdagit kag pangtortyur sa mga sibilyan, kung indi magkooperar ila nga patyon, tamnan sang armas kag mga kagamitan kag amo ang ipagwa nga kaswalti sa kubay sang NPA sa peke nga engkwentro. Agud hatagan rason ang pagbubo sang minilyon nga badyet sang AFP sa mga operasyon militar sini, naga-imbento na lang sang drama kag mga ebidensya agud may ipakita sa publiko paagi sa binayran nga mga propaganda kag media.

Pareho sa iban pa nga batalyon sang militar sa isla sang Negros, nagahakot sang pasidungog ang 94th IB kabaylo sa kada persona nga brutal nga ginatortyur kag ginapatay, sa tagsa ka madakop kag mapasurender kag sa madamo nga isip sang pumulyo nga mahalitan ang kabuhi kag palangabuhian tungod sa pagpa-ulan sang bala kag pagpanganyon sa kabukiran. Halin sa kombatant padulong sa upisyal, uhaw sa dugo nga ginalagas ang nagahimakas nga pumuluyo agud himuon nga biktima sa ila himu-himo nga drama nga sigurado sila ang pagakabigon nga bida. Daw mga ido-buang ka baris sa pagpinalumbaanay sa posisyon, sa ranggo, sa gahum kag sa manggad.

Kaangay sang iya kumander nga si Edralin, muklat nga nagadamguhanon si Lt. Col. Almonte sa pasulit-sulit sini nga pahayag nga pagadugmukon ang NPA. Mabakod nga nagapanindugan ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan nga mas angayan tawgon terorista ang AFP, PNP kag iban pa nga mga bayaran nga ahente sang reaksyunaryo nga gubyerno nga nagahalit sa kabuhi sang pumuluyong Pilipino, ilabi na ang masang anakbalhas. Masobra na lima ka dekada nga naga-angkon sang kadalag-an ang rebolusyonaryong kahublagan tungod sa wala gatahaw nga pagdampig kag pagpalangga sang masa sa iya matuod nga hangaway. Maga-abot ang panahon nga magapanukot ang pumuluyo sa berdugo nga militar sa malaba nga listahan sang paglapas sang demokratiko nga kinamatarung sang pumuluyo. Ang 94th IB magabayad sang mahal sa pagsablag sa paglab-ot sang handum sang pumuluyo nga maka-angkon sang pangkatilingban nga kahilwayan kag demokrasya. ###

Magabayad sang mahal ang 94th IB sa madamu nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung