NPA 54 Anyos Na, Ginpalangga sang Masa

Ang artikulo nga ini may salhin sa Pilipino

Ang Napoleon Tumagtang Command, New People’s Army – Southern Panay, nagapakigbuylog sa bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sa pungsod sa pagselebrar sang ika-54 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa. Nagakaangay gid nga saulogon naton ang padayon nga pagluntad sang NPA sa 54 na ka tuig. Bulawanon nga kadalag-an sang rebolusyon ang pagpanindugan sang NPA bilang tunay nga hangaway sang banwa sa tunga sang ginapasingki nga mga kampanya pulitikal-militar sang mga rehimen nga nag-ilusyon magwasak sang rebolusyonaryong pagbatu sang pumuluyong Pilipino. Nagakadapat gid nga mahatagan sang pinakamataas nga pagsaludar ang Partido Komunista ng Pilipinas. Bangud sa iya husto kag absoluto nga pagpamuno napangibabawan sang NPA ang ginlunsar nga mga kampanya sang pagpangwasak humalin pa sang tuig 1969.

Agud kumpletuhon ang pagselebrar, ginadumdum kag ginahatag naton ang pinakamataas nga pagsaludar sa tanan nga rebolusyonaryong martir –- mga Pulang kumander, Pulang Hangaway, katapu kag kadre sang Partido, masa kag alyado nga naghalad sang kabuhi sa rebolusyon. Hugot man nga ginasaluduhan ang tanan nga Pulang kumander kag hangaway nga padayon sa pagpursigir nga isakabuhi ang wala nagaka-ugdaw nga pagpalangga sa sahing pigos kag ginahimuslan, lubos kag bug-os nga naga-alagad sa interes sang masa sa tunga sang kabudlayan, sakripisyo kag kamatayon. Ini, ang indi matumbasan nga puhunan sang pagsulong, anuman ka budlay, anuman ka liko kag kasiot ang dalan sang kadalag-an.

Gin-marka sang ika-54 ka tuig sang NPA ang pagpaslaw sang OPLAN Kapanatagan ni Duterte kag padayon nga pagbatu sa rehimeng Marcos II. Ang NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict) kag iban pa nga kaangut nga programa napaslawan sa pagpanas sang handum kag pagtapos sang rebolusyonaryong pagbatu sang masa. Sa pihak nga naapektuhan man sang ginasabwag nga puting kakugmat kag terorismo sang estado, nagapabilin ang pagpati sang masa sa armadong paghimakas bilang solusyon sa ila kapigaduhon kag ang pagsalig sa NPA bilang ila matuod-tuod nga tagpangapin. Nagapakasampaton pa gid sila sa likom nga paghulag agud padayon ipabatyag ang ila pagpalangga kag mahatag ang ila wala nagakahubas nga suporta sa ila hukbo.

Napaslaw ang AFP nga pahubsan sang suportang masa ang NPA! Ini bangud husto nga ginsakabuhi sang pulang hukbo ang linyang masa paagi sa hugot nga pagpati kag pagpahangop sa masa nga sila lamang ang mabaskog nga kusog nga makapabag-o sang ila kapalaran. Ginpabilin sang mga yunit sang NPA ang malapit nga angut sa masa para padayon nga pukawon, organisahon kag pahulagon sila sa tunga sang maikit kag dalakuan nga atake sang kaaway. Nagpursigir nga mapahangop sa ila, ang ila matuod nga kahimtangan, ang pagka-inutil sang rehimen nga solusyunan ang ila mga palaligban. Ang mga taktikal opensiba nga natigayon sang mga yunit sang Napoleon Tumagtang Command sini nga tuig kongkreto nga palatandaan sang suporta nga gina-agum sini gikan sa malapad nga masa.

Nag-angkon man ang NPA sang kapyerdihan sa inaway nga nagresulta sang pagka-martir sang 3 ka kaupod kag pagkabawi sang pila ka armas sang ulihing kwarto sang 2022, indi ini dapat nga ipabugal sang AFP! Wala ma-wipe-out sang ila daku nga pwersa ang iskwad-ka daku nga yunit sang NPA nga ila gin-reyd. Nagbatu ang pulang hukbo sa superyor nga pwersa sang kaaway. Palatandaan nga angkon sang NPA ang makasahi nga kaisog agud lutuson paagi sa malawigan nga inaway banwa ang mersenaryo nga AFP.

Mas indi dapat ipabugal sang reaksyunaryong estado nga wala nagdaog ang 54 anyos na nga Rebolusyong Pilipino. Ang 54 ka tuig nga pagluntad sang NPA indi mahimutig nga kapyerdihan sang nagaharing sahi. Ang paggamit sang terorismo kag pasismo sang isa ka estado palatandaan na sang pagka-desperado. Obligado ini nga gamiton ang salsalon nga kamot para depensahan ang iya paghari batuk sa bulkan nga nagahana maglupok kag magapukan sang iya ginharian. Ang minilyon nga masa nga nagapamat-ud magbugras sang kadena sang kapigusan mangin gamhanan nga kusog nga magabag-o sang kasaysayan.

Mabuhay ang ika-54 nga anibersaryo sang New People’s Army!
Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

NPA 54 Anyos Na, Ginpalangga sang Masa