Pahayag para sa ika-51 nga anibersaryo sang NPA - NPA Eastern Panay

Ang komite sang Partido Komunista ng Pilipinas sang Prente sa Nasidlangan nga Panay ang nagasaludo sa mga Pulang Kumander kag Pulang Hangaway sa idalum sang Nonito Aguirre Sr. Command sa ila kaisog kag determinasyon sa pag-atubang sa masingki nga atake sang rehimen sa dagway sang Oplan Kapanatagan kag hugot nga nagapakig-isa kag nagakalipay upod sa bug-os nga rebolusyunaryong kahublagan sa pagsaulog sang ika-51 nga anibersaryo sang pagkatukod sang NPA subong nga Marso 29, 2020. Amon ginadumdum ang mga rebolusyunaryong martir kag baganihan nga naghalad sang ila kabuhi agud mapasulong ang Inaway Banwa kag maagum ang mga kadalag-an sini ilabi na ang pinakaulihi nga mga martir nga sanday Ka Val, Ka Bong kag Ka Remy.

Ginasaluduhan man namon ang bug-os nga rebolusyonaryong pwersa nga maukod nga nagapanindugan para sa demokratikong interes sang malapad nga pumuluyo para sa pangabuhian kag basehan nga mga kinamatarung. Kaangut sini, napadayon ang mga kadalag-an nga nalab-ot sang malapad nga mangunguma paagi sa kampanya kontra usura kag sa pagduso sa mga LGU nga maghatag sang gilayon nga ayuda sa mga biktima sang El Niño kag bagyong Ursula.

Nahimo ini sang masang mangunguma sa pihak sang ginpalarga sang rehimeng US-Duterte ang EO-70 sa dagway sang NTF-ELCAC. Nangin kabahin sa pokus ang Eastern Panay sang amo nga kampanya. Pilit nga ginpang-ipit sang rehimeng US-Duterte ang mga LGU sa pila ka banwa nga nasakupan sang prente nga magdeklarar nga “persona non-grata” ang NPA kadungan sang pagplastar sang mga RCSP Team sa mga banwa sang Cuartero, Maayon, kag Dumarao agud magsabwag sang kakugmat, magpaniplang kag magpasurender sang mga ginapasuni nga mga tagasuporta kag aktibo nga masa sang NPA. Ini tanan sa katuyuan nga mapabaliskad ang pumuluyo kag madingutan ang mga yunit sang NPA sang baseng masa.

Apang, wala ini nakaupang sa padayon nga pagbato sang pumuluyo agud paslawon ang ginasigahum sang kaaway nga ipahilayo ang pumuluyo sa rebolusyonaryong banas. Padayon nga nagapangisog ang masa nga pamatukan ang mga kontra-pumuluyo nga mga pamahog sang pasistang rehimen kag ululupod nga magpanukot sa gobyerno kag magdemanda para sa ila kaayuhan.

Ang Nonito Aguirre Sr. Command naglunsar sang aksyon militar batok sa 61st IB sa barangay Quinabunglan bilang pagpangapin sa pumuluyo kontra sa mga abuso sang amo nga yunit.
Nagapabilin ang pakainutil ni Duterte sa gilayon nga paglubad sang mga sandigan nga problema sang pumuluyo kag amo man sa sunud-sunod nga kalamidad: El Niño, bagyo Ursula, kag COVID-19 nga nagdugang huol sa pagsinarayo sang pumuluyo kag palangabuhian nila. Sinyales ini sa dugang nga pagsingki kag paglanog sang panawagan nga patalsikon ang reaksyunaryong rehimeng US-Duterte.

Mabuhay ang ika-51 nga anibersaryo sang NPA!
Mabuhay ang pumuluyo nga maisog nagabato sa tiraniya sang Rehimeng US-Duterte!
Patalsikon ang Rehimeng US-Duterte!

Pahayag para sa ika-51 nga anibersaryo sang NPA - NPA Eastern Panay