Pahayag sang New People's Army - Negros sa Sagay Masaker

1. Ginakondena sang Apolinario Gatmaitan Command-NPA Negros ang isa ka makasilidni nga panghitabo sa siyam ka mga mamumugon sa kampo, sa diin may kababayen-an kag 2 ka menor de edad, nga nangin biktima sang masaker sa Hasyenda Nene, Purok Fire Tree, Brgy. Bulanon, Sagay City. Ang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa nagapakig-unong sang kalisdanan kag kasubo nga nabatyagan sang mga pamilya, himata kag abyan sang mga biktima. Ang kamatayon isa ka mataas nga porma sa pag-alagad sa pumuluyo kag kabahin ini sa paghimakas agud maangkon ang hustisya; indi kita magkahadlok, mabakod naton nga atubangon nga may kaisog.

2. Wala sang kaluoy nga ginpangluthang tubtob nga nadulaan sang kabuhi ang siyam ka mangunguma sa diin kalabanan sa biktima naigo sa ulo kag may ginpangsunog. Indi lang ini isa ka panghitabu sa idalum sang rehimen ni Duterte kundi naglab-ot na sa 44 ka politikal nga pagpamatay sa Negros kag halos 197 na nga mangunguma ang ginpamatay sa bilog Pilipinas nga may kaangtanan sa kaso sa duta. Wala nalingkang sa ano man nga pagpamahug kag paglapas sa ila kinamatarung nga mabuhi ang mga mangunguma sa Negros sa baylo magdugang ini nga kaakig sa ila balatyagon agud ipakig-away ang ila nga kinamatarung paagi sa ululopod nga kusog.

3. Kabutigan kag wala basehan nga pamahayag ni Police Regional Office (PRO)-6 Chief John Bulalacao kag Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Carlito Galvez kadungan sa pagtorse sang kamatuoran ni Negros Occidental Gov. Alfredo Marañon, Jr nga gilayon ipasibangod sa NPA ang natabo nga masaker. Indi ini kahimuan sang NPA. Ang NPA wala nagapamatay nga wala sang husto nga basehan kag may proseso nga ginasunod sa rebolusyonaryo nga hustisya kag korte sang pumuluyo. Ang malapad nga pumuluyo nakahibalo kung ano ang NPA para sa ila, rason nga ginabaton kag ginpalangga sang masa ang NPA.

4. Lapnagon, planado kag sistimatiko nga ipabilin sang agalon mayduta ang paghimulos sa pagkaulipon sang mangunguma sa duta kag kontrol sa malapad nga hasyenda gamit ang AFP kag Philippine National Police (PNP) bilang makinarya sang pasismo nga paghari. Samtang ang singgitan kag demanda sang mga mangunguma kag mamumugon sa kampo nga duta nga ulumhan, grabe nga gutom kag kapigaduhon ang sabat sa ila mga bala nga nag-utas sang ila kabuhi.

5. Ang paghari sang agalon mayduta kakunsabo ang dumuluong nga mga inbestor kag dalagku nga negosyo ginatiglawas ni Gov. Marañon. Indi malipat ang Negrosanon sa maduguon nga kamot ni Gov. Marañon batok sa mga mangunguma kag sa bilog pumuluyo sa Negros pareho sang mga kalakasan kag brutal nga pagpamatay nga natabo sa Sagay City, sa pagpang-agaw sang duta sa Hasyenda Ilimnan, Murcia kag ang pagpahalin sa pumuluyo sa Hinobaan para sa negosyo sang dumuluong kapitalista.

6. Ang bandidong Revolutionary Proletarian Army (RPA) kag Special Civilian Active Auxiliary (SCAA) nangin goons, mga bayaran nga kriminal kag instrumento sang mga dispotiko agalon mayduta/hasyendero kag mga dalagku nga politiko batok sa mga paghimakas sang mangunguma kag mamumugon sa kampo. Kinaandan na nila nga nangin manugpatay sa pamaagi nga pagbuno, pagsunog, pagpamahog kag pagpaniro kabaylo sa tuman ka nubo nga kantidad bilang kabayaran. Ini kaangay sa nahitabu nga masaker sa Hasyenda Nene, Sagay City. Ang mga elemento sang RPA nga naghimo sang pagmasaker yara sa idalum sa kumand sang AFP/SCAA detatsment sa Hasyenda Mirasol, Sagay City kag ginapamunuan ni Atoy Marañon nga hinablos ni Gov. Marañon.

7. Ang natabu nga masaker sa Sagay City nagasalamin sa problema sa Negros kag sa bilog Pilipinas sa diin lapnagon ang kawad-on sa duta. Apang inutil ang repormang agraryo sang reaksyunaro nga gobyerno nga nangin instrumento sang agalon mayduta para ipabilin sa iya kamot ang malapad nga kadutaan. Sa pihak bahin ang programa sang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo nga pagpatuman sa matuod-tuod nga repormang agraryo nga sa maksimum amo ang libre nga pagpanagtag sang kadutaan.

8. Sa idalum sang Rehimen US-Duterte madugay na nga ginaluto sang militar kag kapulisan ang pagwasak sa kahublagan sang mangunguma para sa duta nga palangabuhian. Nangin polisiya ni Duterte ang pagpamatay sa inosenteng sibilyan kag pagdugang sa mabug-at na daan nga palas-anon sa kawad-on sang duta, pagtaas sang balaklon, gasolina kag manubo nga sweldo. Sa iya pagka diktador gina plano niya ang pagpatuman sang martial law sa bug-os pungsod.

9. Ang armado nga paghimakas ang solusyon para maangkon ang matuod nga reporma sa duta kag mahatagan hustisya ang mga biktima sang masaker kag iban pa nga politikal nga pagpamatay. Ang pumuluyo dapat mag-isa para sa pagsulong sa Demokratikong Rebolusyon sang Banwa. Ginapanawagan sang Apolinario Gatmaitan Command-NPA Negros nga suportahan naton kag mag-upod sa NPA.

Maghimakas, indi mahadlok!
Angkunon ang hustisya para sa mga biktima sang Sagay 9 kag iban pa nga EJK sa Negros!
Mabuhay ang masang pigos!
Isulong ang armado nga paghimakas!
Suportahan kag mag-upod sa Bag-ong Hangaway sang Banwa!

Pahayag sang New People's Army - Negros sa Sagay Masaker