Pulang pagsaludo ng Bagong Hukbong Bayan kay Ka Fidel V. Agcaoili

Translation: English

Sa ngalan ng National Operational Command ng Bagong Hukbong Bayan, at sampu ng lahat ng Pulang kumander at Pulang mandirigma nito, ipinaaabot ko ang taos-pusong pakikiramay sa asawa at mga anak at apo, mga kamag-anak at kaibigan at kasama ni Ka Fidel V. Agcaoili, pinuno ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines. Labis kaming nabigla at nalungkot sa balita ng kanyang pagpanaw sa edad na 75 noong Hulyo 23 sa Utrecht, The Netherlands, dahil sa pulmonary arterial rupture.

Si Ka Fidel ay isa sa naging kapita-pitagan at mahal na lider ng sambayanang Pilipino at rebolusyonaryong kilusan. Itinaguyod niya ang interes at mga adhikain ng masang anakpawis at ng lahat ng api sa lipunang Pilipino. Sa mahigit limang dekada, mula sa kanyang kabataan hanggang siya’y magka-edad, palagi siyang nasa tuwid na landas ng rebolusyonaryong pakikibaka. Bagaman mula sa nakaririwasang pamilya, pinili ni Ka Fidel ang landas ng simpleng pamumuhay at puspusan at peligrosong pakikibaka.

Ang naging buhay ni Ka Fidel, ang kanyang militansya, paninindigan at determinasyong isulong ang rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang kalayaan at panlipunang paglaya ay habampanahong magsisilbing inspirasyon para sa lahat ng Pulang mandirigma ng BHB at para sa sambayanang Pilipino.

Saan man nadestino si Ka Fidel at anuman ang kanyang tungkulin, ang hangaring wakasan ang pang-aapi at pagsasamantala sa sambayanang Pilipino, gayundin sa lahat ng iba pang mamamayan sa buong mundo, ang laging nasa kanyang isip at pagkilos. Malinaw sa kanyang mga paninindigan na lipos siya ng komunistang diwa ng walang pag-iimbot na paglilingkod sa interes ng lahat ng inaapi at pinagsasamantalahan.

Kinikilala at nagpapasalamat ang BHB sa pamumuno at lahat ng naging ambag ni Ka Fidel, mula sa pagpupundar ng lakas ng Partido at hukbong bayan sa buong bansa, paglaban sa diktadurang Marcos sa loob o labas ng kulungan, hanggang sa pagtataguyod ng pangdaigdigang pagkakaisa ng lahat ng inaapi laban sa imperyalismo, at pagkinatawan sa buong rebolusyonaryong kilusan sa iba’t ibang yugto ng usapang pangkapayapaan.

Itinataguyod ng BHB ang pinakamataas ng pagpupugay ng Komite Sentral ng Partido kay Ka Fidel at pagturing sa kanya bilang isang bayani ng rebolusyong Pilipino.

Sa darating na Agosto 8, Araw ng Pag-alaala at Pagpupugay Kay Ka Fidel, bawat yunit ng Bagong Hukbong Bayan, saan man sila nakahimpil, ay inaatasang magpormasyon sa pagputok ng liwanag, iwagayway ang mga bandila ng Partido, ng BHB at NDFP, itanghal ang mga sandata at awitin ang Internasyunal, bilang pag-alala at pagbigay ng pinakamatikas na pagsaludo kay Ka Fidel.

Mabuhay ang alaala ni Ka Fidel!
Mabuhay ang sambayanan at rebolusyong Pilipino!

Pulang pagsaludo ng Bagong Hukbong Bayan kay Ka Fidel V. Agcaoili