Pumuluyo maghiliusa, pakigbatuan ang terorismo sang Rehimeng US-Duterte! -- Central Front, Panay

Isa ka armas pangkugmat sang rehimeng Duterte ang “Anti-Terror Bill” batuk sa malapad nga pumuluyong Pilipino. Desperado kag mapintas nga tikang ini sang inutil kag berdugo nga rehimen bilang sabat sa nagasingki kag nagalapad nga reklamo kag pagbato sang pumuluyo sa iya kriminal nga kapabayaan, korapsyon kag mga ekstra-hudisyal nga pagpamatay sa pihak sang ginaatubang nga krisis sang pungsod sa COVID 19 nga pandemya.

Tuyo nga patyon sang nasambit nga hagna ang kahilwayan kag kinamatarung sang pumuluyo sa pagpahayag agud pahipuson ang mga kritiko sang gobyerno ni Duterte. Paagi sa ini nga layi, mangin krimen na kag akto sang terorismo ang simple nga pag-kwestyon, paghambal, komento kag pagpakamalaut sa gobyerno ni Duterte sa mga social media platform, forum, eskwelahan, simbahan, entablado, karsada, medya kag iban pa nga palaagyan sang pagpahayag.

Bisan ang pagpatapo, pag-suporta kag pag-upod sa mga aktibidad sang mga organisasyon nga naga-bulig sa pumuluyo ang ginakabig sini nga akto sang terorismo o pag-suporta sa terorista. Sa ini nga layi, lubos ni Duterte nga pabakuron kag pasingkion ang “de facto” nga “Martial law” nga nagaluntad na sa bilog nga pungsod.

Indi katingalahan nga napaslawan ini tapnaon ang terorismo bangud ang rehimeng US-Duterte mismo ang matuod-tuod nga tagsabwag sang terorismo. Linibo ka inosenteng sibilyan ang biktima sang terorismo sang estado sa iya kontra-pumuluyo nga gyera kontra-droga, pagpamatay sa mga mangunguma kag iban pa nga mga kritiko sang rehimen, ilegal nga pagpang-aresto kag himo-himo nga kaso, pagpangbomba kag sige-sige nga operasyon militar sa kaumhan nga nagresulta sa linibo-libo nga nagkalamatay, pagkaguba sang palangabuhian kag pagbakwet sang mga komunidad sang mga pungsudnon minorya kag mangunguma.

Nahadluk si Duterte nga mapatalsik angay kay Marcos kag Estrada kag magaatubang sang nagatumpok nga kaso bangud sa nagalapad nga protesta kag pagbato sang pumuluyo gani ginagamit niya ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police sa paglupig sa mga sibilyan nga nagareklamo, hana nga magbato, kag nagabato sa iya mapintas nga pagdumalahan.

Tama ka athag ang katuyuan ni Duterte nga himuon legal ang iya madugay na nga ginasabwag nga terorismo paagi sa pagpadasig sa pagpasar sang Anti-Terror Bill (HB6875) sa iya mga ido-ido sa kongreso kag senado. Bisan wala pa man maaprobahan ining layi, linibo-libo na nga inosente nga sibilyan kag mga aktibista ang ginapatu-patuan sang AFP kag PNP nga “kuno” mga terorista agud may rason ang ila illegal nga pagpang-aresto, torture kag pagpamatay.

Nagapanawagan ang Mt. Baloy Command sa tanan nga pumuluyo nga indi magkahadluk. Maghiliusa kag ubos kusog kag kaisog nga pakigbatuan ang terorismo sang diktador kag berdugo nga rehimeng US-Duterte sa tanan nga patag.

Mag-intra sa NPA kag pukanon ang matuod-tuod nga terorista nga AFP, PNP kag si Duterte mismo. #

Pumuluyo maghiliusa, pakigbatuan ang terorismo sang Rehimeng US-Duterte! -- Central Front, Panay