Rebolusyonaryong Paghanduraw Kay Leonardo “Ka Jessie” Panaligan

Ang bug-os nga rebolusyonaryong masa, mga alyado kag abyan upod sa mga katapo sang New People’s Army sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines sa Central Negros ang nagahanduraw sa ika-24 ka tuig nga pagsukat sa kamatayon ni Kaupod Leonardo Panaligan subong nga adlaw Agosto 15, 2023.

Puno sang militansya kag determinasyon nga nagasaludo sa ginpakita nga kaisog ni Ka Leonardo Panaligan sa pag-atubang sa kaaway tubtob kamatayon sa pagpreserba sa kusog sang rebolusyonaryong masa, pulang hukbo kag katapo kag kadre sang Partido sadtong Agosto 15, 1999 sa Sityo Pinangimnan, Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental.

Nadumduman, ini ang una nga engkwentro sa tunga sang New People’s Army kag tropa sang Airborne 6th Special Forces sa panahon sang IDKP (Ikaduha nga Dungganon Kahublagan Panadlong). Si Kaupod Leonardo Panaligan ang sulo nga namartir sa edad nga 21 anyos matapos nga nagdesisyon nga maglubos panahon nga mag-alagad sa pumuluyo sa kaumahan dira sa hangaway sang banwa matapos man nga nakagradwar sa Bachelor of Arts in Political Science sa UNO-R (University of Negros Occidental Recolletos), Bacolod City sadtong Abril 1999.

Si Ka LEONARDO PANALIGAN ang kilala sang iya pamilya, mga abyan kag kadam-an nga isa ka maalam, mabuot kag relihiyoso nga pamatan-on. Palangga siya nga anak sang lunsay mamumugon sa kampo nga mga ginikanan, biktima sila sang pagpanghimulos kag pagpamigos sang agalon may duta sa sistemang- hasyenda. Wala sang kaugalingon nga duta kag biktima man sang barato nga kusog pangabudlay. Si Ka Leonardo ang tumandok sang Barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental.

Bangud sang kapiot sang pagpangabuhi sa hasyenda, sa minor nga edad nangin katimbang siya sang iya ginikanan sa pagpangabuhi kag nangin mapisan ini sa pagtuon sa burges nga eskwelahan halin sa pre-school tubtob nga nakagradwar sa kolehiyo. Indi mabatas ni Ka Leonardo ang padayon nga pagtimbuok sang presyo sang mga balaklon nga labi naka-apektar sa ila miserable nga pagpangabuhi. Bisan pa man, padayon nga nagpanikasog siya sa iya pagtuon apang mabatyagan niya ang negatibo nga epekto sang mataas nga matrikula bunga sang mapiguson nga sistema sang edukasyon sa pungsod. Napamatud-an niya bilang kabataang estudyante upod sa iban pa nga mga kabataan nga biktima siya sang burges-pyudal kag komersyalisado nga kinaiya sang edukasyon.

Samtang aktibo siya sa organisasyon sang mga pamatan-on idalum sa programa sang Kristiyanong Katilingban, nagpakigbahin pa gid siya sa kahublagan estudyante idalum sa League of Filipino Students (LFS) kag nangin ANAKBAYAN secretary general. Bukas ang paminsaron ni Kaupod Leonardo sa paghangup sang obhetibo nga kahimtangan sa ekonomiya, pulitika, kultura kag militar ilabe na ang maragtas sang pungsod. Rason sang pagtaas sang iya kamuklatan sa pulitika kag nangin isa sa mga maayo nga lider aktibista sa hanay sang kabataang estudyante sa isla. Nangin katapo sang KM (Kabataang Makabayan). Suno pa ni Kaupod Leonardo nga “mas maayo pa nga mapatay nga naga-alagad sa masang ginahimuslan kag ginapigos sang sa mag-alagad sa kapitalista nga mapanghimulos.” Dugang pa niya nga “Ang mapatay nga naga-alagad sa pumuluyo kaangay lang kabug-at sa bukid Kanlaon sang sa mapatay nga naga-alagad sa kaaway sa sahi mas mag-an pa sa balahibo sang manok.”

Ginpamatud-an ni Ka Jessie nga namartir siya sa patag-awayan nga nag-atubang sa reaksyonaryo, pasista kag mersenaryo nga puting hangaway kag nagsakripisyo siya upod sa ginahimuslan kag pigos nga masa sa kaumahan. Wala nagbuhi sang iya armas tubtob sa katapusan nga pitik sang iya pulso. Samtang diri man nahisayran sang masa kag mga kaupod ang kapintas sang pasistang militar nga bisan wala na sang ginhawa si Ka Jessie ang gin-finishing pa sang nasambit nga tropa militar bangud sang naagum sini nga kahalitan sa ila hanay sa nasambit nga engkwentro.

Ang malig-on nga rebolusyonaryong panindugan, panan-awan kag siyentipikong pamaagi ni Leonardo “Ka Jessie” Panaligan ang gilayon gin-usoy nga banas sang mga pamatan-on, mga aktibista, mga kadre kag katapu-an sang Partido sa puting lugar kag sentrong syudad sa isla. Ang ginpakita nga kaisog kag kamatayon ni Ka LEONARDO ang nangin inspirasyon kag naghatag sang determinasyon sa bug-os nga rebolusyonaryo kahublagan sa isla agud atubangon ang unos sang rebolusyon dira sa komprehensibo kag integrado nga pagpauswag sang mga rebolusyonaryong hilikuton.

Ang kamatayon ni Ka LEONARDO PANALIGAN ang kaangay sang pag-igrab sang kalayo sang rebolusyon sa kaumahan sa isla sang Negros. Namartir man si Ka Jessie apang 17 gilayon ang nagpasakop sa NPA gikan sa hanay sang organisasyon masa sa sentrong syudad kag white area. Halin sa gamay, wala mapunggan ang pagdako sang Hangaway sang Banwa sa isla. Madamo sang mga kabataang estudyante kag mga pamatan-on ang nagsampa sa New People’s Army. Madamo man nga mga ginikanan sa kaumahan nga boluntaryo nagsumite sang ila maayo nga mga anak nga magpatapo sa NPA.

Gani sadtong tuig 1999 natukod ang operational command nga Leonardo Panaligan Command-New People’s Army sa Central Negros. Rason nga natukod ang mga platun gerilya kag mga larangang gerilya. Tuig 2000 nabuksan ang paglunsar sang madaugon nga taktikal nga opensiba sa sityo Namulo, Barangay Santol banwa sang Binalbagan, Negros Occidental kag nakapatuhaw sang mga armas kag asud-asod ini nga nag-impluwensya sa iban pa nga lugar sa isla. Tuig 2002 ginlunsar ang paghanas pulitiko-militar kag nakapatuhaw sang mga potensyal kag maayo nga mga kadre sang Partido agud pamunuan ang padayon nagadako nga isip sang Bag-ong Hangaway sang Banwa kag labi nga nagalapad nga baseng masa.

Tuig 2005 madinalag-on nga natigayon ang una nga kumperensya sang Partido sa isla matapos ang IDKP. Labi pa nga ginkonsolida kag ginpalapad ang baseng masa kag naangat ang organisasyon masa. Gintukod ang mga kumpanya sang Bag-ong Hukbo sang Banwa kag nangin lapnagon ang madinalag-on nga taktikal nga opensiba nga nakapatuhaw sang armas kag nagpaslaw sa kampanya militar sang kaaway kag estado. Nagpagsik ang minimum nga pagpatuman sang repormang agraryo kag iban pa nga paghimakas masa sa bug-os nga isla kabangdanan man sang pagdako nga isip sang mga katapuan sang Partido kag mga kadre sang Partido.

Ang operational command sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army ang pursigido kag determinado nga nagpapel sang iya integradong hilikuton sa pagpadako kag pagpalig-on sang baseng masa, agraryong rebolusyon kag pagsulong sang armadong paghimakas. Namentinar ang kusog kumpanya sang hukbo kag pagdebelopar sang mga kadre sang Partido agud hugot nga pamunuan ang kumprehensibong rebolusyonaryong hilikuton sa isla.

Tuig 2015-2017 padayon nga pagdako ang kusog sang Hangaway sang Banwa. Namentina ang kusog kumpanya sang pulang hangaway, batalyon nga kusog sang yunit milisya kag nakatukod sang iban pa nga yunit gerilya sa mga syudad kag munisipalidad. Bangud sa suporta sang masa, nakalunsar sang mga madinalag-on nga atrisyon tubtob sandigan nga taktikal nga opensiba nga nakapatuhaw sang mga armas kag lohistika militar. Isa na diri ang madinalag-on nga pagreyd sa bayaran nga yunit sang RPA-ABB sa La Castellana, Negros Occidental sadtong 2015 nga nakakumpiska sang 5 ka matag-as nga kalibre sang armas. Dugang pa sadtong Hulyo 2017 ang madinalag-on nga ambush sa PNP-Guihulngan nga nagpatay sang 6 ka kapulisan lakip na ang hepe nga si P/Col. Arnel Arpon kag nakakumpiska sang 17 tanan ka mga armas. Samtang padayon man ang paglunsar sang kontra-pyudal kag iban pa nga paghimakas masa nga naka-angkon sang minimum nga kadalag-an diin nakabenepisyo ang masobra 30,000 nga organisadong masa kag espontanyong pwersa. Napalig-on kag naangat ang mga organisasyon masa sang sandigan nga mangunguma, kabataan, kababaihan kag artista nga repleksyon sang organong gahum pulitika sa larangang gerilya.

Sa kabilugan, bangud sang hugot nga angot sang Communist Party of the Philippines sa masa kag absoluto nga pagpamuno sini sa New People’s Army, napamatud-an nga napaslaw ang Oplan Bayanihan kag Oplan Kapanatagan sang nagligad nga mga rehimeng US-Aquino-Duterte.

Ang nagkagrabe nga krisis sang sistemang kapitalismo sa kalibutanon nga depresyon kag padayon nga pagkadunot sang sistemang malakolonyal kag malapyudal nga pungsod Pilipinas kag padayon nga pagpamigos kag paghimulos sa pumuluyong Negrosanon ang mas paborable nga sitwasyon sa pagsulong sang armadong rebolusyon batok sa mga maki-dumuluong kag kontra-pumuluyo nga pakana sang rehimeng US-Marcos II.

Ka LEONARDO PANALIGAN, ikaw ang amon buhi nga handumanan sa pagpadayon sang rebolusyon. Ikaw ang amon inspirasyon upod sa iban pa nga rebolusyonaryong martir sa liwat nga pagpaslaw sang tuta, inutil kag korap nga US-Marcos Jr.

Ka LEONARDO PANALIGAN, mabuhay ka! Mabuhay ang Demokratiko nga Rebolusyon sang Banwa! Mabuhay ang CPP-NPA-NDF! Mabuhay ang masa!

Rebolusyonaryong Paghanduraw Kay Leonardo “Ka Jessie” Panaligan