Rehimeng US-Duterte Nagpatay sang Demokrasya kag Kahilwayan sang Pumuluyong Pilipino

Mabaskog nga ginakondenar sang Mount Cansermon Command-New People’s Army ang pagpirma ni Presidente Rodrigo “Digong” Duterte sang kontra-pumuluyo nga Anti-terrorism Bill kahapon Hulyo 3, 2020 sa pihak sang malaparan nga pagpamatok sang pumuluyong Pilipino.

Inutil kag iresponsable ang rehimeng US-Duterte. Wala sang desaysibo nga sabat ang ini nga rehimen agud solbaron ang nagalala nga krisis sang pandemya nga COVID-19 sa pungsod. Wala man ini sang sinsiridad sa pagsolbar sang ugat sang lapnagon nga kaimulon kag gutom bunga sang kawad-on sa trabaho sang 15% nga sahing mamumugon kag kawad-on sang duta nga palangabuhian sang 75% nga sahing mangunguma.

Ang pagpasar ni Digong Duterte sang kontra-terorismo nga hagna, dugang nagpa-antus sa pumuluyong Pilipino. Tanda ini sang pasismo sang estado sa pagpatay sang demokrasya kag kahilwayan sang pumuluyong Pilipino sa pungsod. Dugang ini nagkurit sang mahigko nga rekord sa maragtas sang pungsod dulot sang mga nagliligad nga rehimen.

Pasista kag diktador ang rehimeng US-Duterte. Wala kinalis ang ini nga rehimen sa diktador rehimeng Marcos sa paglapak sang tawhanon nga kinamatarung tubtob sa lapnagon nga pagpamatay para sa kaugalingon nga interes kag luho. Nagpatuman sang martial law sa pag-ipit kag paglagas sang mga aktibista, mga patriotiko-demokratikong pwersa kag mga kritiko sang administrasyon agud busalan kag pahipuson. Nagpatay sang “press freedom” kaangay sang paghingabot ni Duterte sa ABS-CBN gamit ang National Telecommunication Commission, Senado kag Kongreso.

Tuyo sang rehimeng US-Duterte nga magpabilin sa poder gamit ang pasismo sang estado paagi sa AFP kag PNP lamang hinabunan ang iya pagka-inutil paagi sa pagpalapnag sang mga “fake news” pabor sa nasambit nga administrasyon.

“Tegring papel” ang rehimeng US-Duterte. Wala sa ila mapintas nga mga kamot ang matuod nga kahilwayan kag demokrasya sang pungsod kundi ara sa mabaskog nga paghiliusa sang malapad nga pumuluyo Pilipino kadungan sa paglunsar sang madinalag-on nga taktikal nga opensiba sang Bag-ong Hangaway sang Banwa sa absoluto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines.

Magpasakop sa New People’s Army kag rumpagon ang rehimeng US-Duterte!

Rehimeng US-Duterte Nagpatay sang Demokrasya kag Kahilwayan sang Pumuluyong Pilipino