Sa pagpamuno sang PKP, naagum, kadalag-an sang NPA

 

Pulang Saludo sa Dungganon nga Partido Komunista ng Pilipinas!

Ang Napoleon Tumagtang Command, New Peoples Army- Larangan Dose kag mga yunit sa idalom sini, hugot nga nagapanginbulahan sa PKP sa ika 51 ka tuig sang madinalag-on nga pagpamuno para maisulong sa mas mataas nga halintang ang Rebolusyong Pilipino. Upod sa bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sa pungsod ginahugyaw naton ang kadalag-an sa pagpaslaw sang tanan nga kampanya militar sang pito ka nagbulos-bulos nga mga rehimen. Ang kapaslawan sang tagsa kampanya militar sang kaaway, pagsulong sa isa ka lebel kag pagmanggad sang inagihan sang Rebolusyong Pilipino. Ginahatag man naton ang mataas nga pagpasidungog sa dungganon nga mga martyr nga naghalad sang kabuhi para isulong ang pungsodnon demokratikong rebolusyon sa mas abanteng halintang.

Hugot nga nagpaidalom ang hukbo sang larangan dose sa absoluto nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas. Bilang pangunahon nga instrumento sa pagpukan sang reaksyunaryong estado, wala nagpang-alang-alang nga ginpatuman sang NPA ang atas sang Partido. Sa hugot kag matalom nga pagpamuno sang PKP madinalag-on nga naatubang sang NPA upod sa malapad nga suportang masa ang mabangis nga Oplan Kapayapaan ni Duterte tubtub ginbuslan ini sang Oplan Kapanatagan sining 2019.

Baliskad sa handum nga paluyahon ang armadong paghimakas paagi sa pagpasingki sang pagpang-atake sang AFP kag PNP, nagdaku sang 11 % ang kusog sang hangaway sa larangan dose. Sa bilog nga tuig 2019 may 13 ka taktikal nga opensiba nga ginlunsar ang NPA nga nagresulta sang iskwad ka-daku nga kaswalidad sa kaaway. Naghatag man ini sang panibag-o nga inagihan kag kahanasan sa pagpakig-away sa mga yunit sang NPA. Sa 2 ka depensibang aksyon batuk sa 61st IB PA sa Brgy. Indaluyon, Igbaras sang Marso 21 kag Brgy. Nalbang, Leon sang Abril 12, 2019 natigayon nga mag-agaw inisyatiba ang yunit sang NPA kag nakatuga pa sang 4 ka KIA kag 4 WIA sa naga-reyd nga kaaway. Sining tinalikdan lang Nobyembre 26, gin-ambus man sang mga kaupod ang nag-istrayk operation nga pwersa sang 61st IB PA sa Brgy. Igtuble, Tubungan kon sa diin 3 ang kumpirmado nga napilasan sa army kalakip na ang ila radio man.

Naglapad ang baseng masa; ang lawod sang wala nagakahubas nga suporta sang rebolusyon kag tuburan sang dugang nga pwersa sang bag-ong hangaway sang banwa. Ang nagalapad kag nagadalom nga baseng masa, malahalon nga sangkap kon ngaa padayon nga nagadaku kag nagabaskog ang NPA. Ini ang lawod ang magatuga sang dalagku nga balod nga magahampas sang pasista, tiranikal, korap kag traidor nga rehimen US-Duterte.

Indi man pag-akuon sang rehimen kag sang AFP indi nila mapunggan ang pag-abanse sang rebolusyonaryong pagbatu sang pumuluyo. Napagkit na sa kasaysayan nga ang pasismo sang reaksyonaryong estado labi lang nga magadabok sang rebolusyonaryong sentimiento sang masa. Katulad sa diktador Marcos ang rehimeng Duterte mangin numero uno nga rekruter kag sorsa sang armas kag lohistika sang NPA.

Ginterminuhan sang 3rd ID Phil. Army nga tubtub Marso 2020 na lang ang NPA sa Panay. Wala man ini kinalain sa deklarasyon ni Porlucas, anay CO sang 79th IB nga ubuson ang NPA sa sur nga Panay sa sulod sang 100 dias sadtong 2006. Kag sang 2015 ginhandum man sang 3rd ID, PA nga mangin conflict maneagable ang mga larangang gerilya sa isla. Apang naglipas ang panahon, wala na sa pwesto ang mga natungdan nga opisyal militar, ang NPA nagapabilin kag nagabun-ag sang bag-ong henerasyon sang mga bataon nga upisyal kag soldado.

Ginapabugal sang AFP nga pagtukod sang Task Forces ELCAC (End Local Communist Armed Conflict) sa munisipal lebel kag kuno pagdeklarar sang pila ka LGU nga persona non grata ang NPA. Isa lamang ini ka psywar. Ang matuod pilitaryo nga ginapatukod kag ginapadeklarar ang lokal nga gubyerno para mapagwa nga People Dont Like NPA. Ginapapirma sa blangko nga papel kapin ang baranggay opisyal kag ginapagwa nga deklarasyon na. Hungod man nga gina-dramatisa ang pagbalita sang mga nagapanabon nga recycled surrenderee para paggawaon nga madamu ang nagabiya kag madismaya ang mga pamatan-on nga nagatuyo mag-entra sa NPA. Masapnot man tunlon sang rehimen kag sang AFP, apang masanag ang kamatuoran nga gina-agum sang NPA ang nagalapad kag nagabaskog nga suporta sang malapad nga masa. Ini bangud sang husto nga linya pangpulitika kag hugot nga pagpamuno sang Partido Komunista ng Pilipinas.

MABUHAY ANG PKP ! MABUHAY ANG REBOLUSYON !

 

Sa pagpamuno sang PKP, naagum, kadalag-an sang NPA