Sabat sang LPC-NPA sa mga Kabutigan sang 303rd BdePA

,

Daw basa nga kuring si B/Gen. Orlando Edralin sang 303rd BdePA nga nagapakitluoy sa Commission on Human Rights (CHR)-Negros Occidental agud kondenahon ang New People’s Army (NPA) kaangot sa asud-asod nga kadalag-an sini gikan Abril tubtob Mayo batok sa mga espiya sang Armed Forces of the Philippines (AFP). Nahuy-an lang si Edralin nga nalutsan gihapon sila sang mga madinalag-on nga aksyon militar sang NPA sa likod sang pasulit-sulit kag istorya kuris-kuris nga kuno “dismantled” na ang mga larangan gerilya ilabi na ang Leonardo Panaligan Command (LPC-NPA) sa Central Negros.

Ang pasismo nga tatak sang AFP, Philippine National Police (PNP) kag iban pa nga mapintas nga makinaryas sang estado kag ang nagahuyango nga malakolonyal kag malapyudal nga sosyedad Pilipino bangud sang nagasingki nga krisis sa ekonomiya kag politika sa tunga sang kampo Marcos-Duterte nagtuga sang madalum nga banggi-anay sa hanay sang AFP, PNP kag iban pa nga partido pulitikal. Ang nagalala nga krisis sang ekonomiya sang sistemang kapitalismo, ang nagatulod sa pumuluyong Pilipino labi na ang Negrosanon nga usuyon ang makatarunganon nga dalan sang armadong paghimakas sa pagrebolusyon para sa tunay nga pagbag-o sosyal.

Hilway nga nagatungod ang CPP-NPA sang hilikuton masa agud pukawon, organisahon kag pahulagon ang pumuluyong Negrosanon sa pagtukod kag pagpalig-on sang baseng masa, pagpatuman sang agraryong rebolusyon kag pag-angat sa mas mataas nga halintang sang inaway banwa sa giya sang ika-tatlo nga kahublagan panadlong dira sa wala paghubas nga suporta sang masang Negrosanon. Kabaliskaran sa ginataghol ni Edralin nga “naglinapta nalang ang NPA” kag “makapalagyo ang NPA apang indi makatago.”

Tuman kalapad ang isla sang Negros, bisan pa magdupa ang tanan nga tropa militar kag mga kapulisan sa isla kag pila pa ka B/Gen. Edralin kag M/Gen. Sison ang mag-kapitbisig. Ang rebolusyon ang indi gid mapunggan sa pag-abante sandig na sa maragtason nga inagihan sang armadong paghimakas sa isla. Bangud wala malutos kag mawasak ang rebolusyonaryong kahublagan sadtong 1990 sang “Oplan Thunderbolt” sang militar nga kusog-kumpanya lamang ang NPA sa isla, ma’s labi na gid karun nga nagapabilin ang lima ka larangan gerilya.

Ang ginatikal nga yara sa idalum sang state of Internal Peace and Security (SIPS) ang isla sang Negros isa ka pinurga nga deklarasyon kag huna-huna sang 3ID, 302nd BdePA kag 303rd BdePA. Imbes nga SIPS, nahimo nga sip-sip bangud papogi-points lamang sang AFP, PNP kag NTF-Elcac agud papatihon ang lokal nga nagahari nga sahi, dalagkong burgesya komprador, agalon may duta kag engganyuhon ang mga dumuluong nga kapitalista sa bukas nga pagnegosyo sa probinsya. Indi man kaluwas ang AFP sa presyur kag pagpanulsol sang imperyalistang Estados Unidos sa tensyon sa tunga sang China kag Pilipinas sa West Philippine Sea kag pag-eskalar sang gyera pangkalibutanon. Bisan pa nagapabilin ang problema sang internal security, mapilitan ang mersenaryong AFP nga mag-asikaso sang external security threat sa pagsabat sang kagustuhan sang Estados Unidos.

Samtang nagaluntad ang gyera sibil sa pungsod, nagaluntad man ang rebolusyonaryong gahum sang pumuluyo sa kaumahan batok sa gobyerno sang reaksyon. Samtang nagasinggit sang katarungan kag hustisya ang pigos nga Negrosanon, magapadayon man ang pag-andar kag proseso sang rebolusyonaryong hustisya sang rebolusyonaryong gobyerno sang pumuluyo sa kaumahan batok sa manugpigos kag mahimuslanon.

Kon ang reblusyonaryonaryong kahublagan paagi sa NPA ang nagapatuman sa pagsilot sa mga espiya sang estado kag iban pa nga mga kriminal kag malain nga elemento gikan sa proseso sang rebolusyonaryong korte sang pumuluyo kag gina-ako ini sa publiko, ang AFP kag PNP ang nagahimo sang lapnagon nga mga ekstrahudisyal nga pagpamatay kag wala gina-ako kag hinabunan pa sa modus sang peke nga engkwentro.

Ang LPC-NPA nagapanawagan sa tanan nga indi gid magpa-into kag magpagamit sa AFP, PNP kag NTF-Elcac sa ginalunsar nga kontra-rebolusyon nga kampanya. Magpangabuhi sang insakto nga wala nagalapak sa kinamatarung sang pumuluyo kag rebolusyon. Sa aktwal, ang militar ang wala naga-ako kag indi makadepensa sa mga nagtraydor sa rebolusyon sa tanan nga oras. Ang NPA ang magasukot sa mga may utang nga dugo sa pumuluyo kag rebolusyon matapos nga mapamatud-an sa korte sang pumuluyo. ###

Sabat sang LPC-NPA sa mga Kabutigan sang 303rd BdePA