Sukolan ang kapintas sa rehimeng US-Marcos II! Ipagawas ang tanang kahibalo ug matinugahon nga iangat ang gubat sa katawhan!

Ang tanang rebolusyonaryong pwersa sa norte nga bahin sa Negros, lakip ang mga Pulang kumander ug manggugubat sa RJPC-NPA, nagasaulog karong adlawa Marso 29, 2023 sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa NPA. Sa kini nga panahon, hinumduman ug saluduhan nato ang mga kadalag-an sa pakigbisog sa katawhan, lakip ang leksyon sa kapaslawan sa paglunsad sa gubat sa katawhan.

Gisaluduhan nato ang naghalad sa ila tibuok panahon sa ila kinabuhi para sa rebolusyon. Pinakataas nga pagsaludar ang ato gihatag sa mga martir sa rebolusyon: ang mga masang sibilyan nga biktima sa kapintas sa estado, ug ang mga Pulang hukbo nga tuyo gipatay sa reaksyunaryong armadong pwersa, pareho kay Ka Juanito Magbanua – tigpamaba sa Apolinario Gatmaitan Command-Negros Island Regional Operational Command.

Nagkalala ang kahimtang sa katawhan sa norte nga bahin sa Negros. Ang mga mamumugon sa kampo adlaw-adlaw nagproblema sa ila kan-unon tungod sa kaubos sa suhulan, walay kaseguruhan sa trabaho ug nagsirit ang presyo sa mga palaliton. Ang pipilang may gamay nga yutang gitikad, hinay-hinay na nga giwagtangan og katungod sa yutang palangabuhian ug nakonstrar na balik sa kontrol sa agalong yutaan.

Ang mumho nga usbaw sa suhulan (PhP15) sa mga mamumugon sa kampo gikan PhP125 paingon PhP140, gibawi lang sa nagsinirit nga presyo sa palaliton, pareho sa kalamay gikan sa katubhan nga ila gi-obrahan nga mapalit sa merkado sa PhP80 matag kilo gikan sa naandang PhP40-60 matag kilo.

Ang pipilang may yutang gitikad gikan sa kadaugan sa pakigbisog ug sa mini nga reporma sa yuta, wala’g tuo nga nahimong biktima sa iskema sa agalong yutaan ug sa lokal nga nagharing hut-ong. Ang mga militanteng kooperatiba giguba sa mga katapuan sa NTF-Elcac, 79IB, kaabag ang lokal nga pangagamhanan ug gitransporma isip mga gatasan nga kooperatiba sa mga korap nga 79IB, ug bisan ang ilang mga pasilidad daw detatsment na sa maong tropa.

Ang mga benepisyaryo sa mini nga reporma sa yuta giduwaan sa agalong yutaan paagi sa aryendo-palit, pagpamahug gamit ang pribadong goons para mapahalin sa gamay nga yutang gitkad ug makontrol pagbalik sa agalon.

May ginaatubang man nga isyu sa pagpalayas sa mga residente para hatagan dalan ang proyekto kuno sa lokal nga pangagamhanan.

Luwas sa adlaw-adlaw nga palas-unon sa kahimtang sa pangabuhian, ang mga hinimuslang katawhan sa norte nga bahin sa Negros, pabalik-balik nga gipig-ot sa pintas nga NTF-Elcac, 79IB ug PNP, kaabag ang mga kanhi rebolusyonaryo nga nahimong traydor sa kalihukan.

Wala gihapon niundang ang 79IB sa ila pagyatak sa katungod sa mga sibilyan panahon nga mag-operasyon sila sa mga komunidad. Sulod sa isa ka tuig, may nataho gihapon nga panghitabo sa paghulga, intimidasyon, pagpanransak, pangulata, ilegal nga pag-aresto, pagpanion, pagtinir sa sibilyan nga komunidad ug pugos nga pagpasurender.

Ang NTF-Elcac, walay ulaw nga gigamit ang mga ginsuka ug gikasilagan sa katawhan nga mga traydor sa kalihukan, para sa ilang tumong nga pagpaburot sa ilang mga bulsa. Ang ila kampanyang pagpasurender ug mga seremonyas ug programa sa pagpakamalaut sa CPP-NPA-NDF, nagpasabot og korapsyon. Pareho sa nahitabo nga pagpasurender sa mga residente sa Brgy. Marcelo, Calatrava diin ang CO sa 79IB sa RCSP unit sa maong barangay ang nakapalit og bag-ong SUV human ang programa.

Ang mga kanhi-rebolusyonaryo nga karon nagpagamit sa NTF-Elcac, nalimot sa linyang masa ug disiplina sa Pulang hukbo tungod sa kasilaw sa kwarta ug ambisyon sa gahum ug pwesto. Mas bug-at na kanila ang personal nga kaharuhay ug ambisyon kabaylo ang handum sa katawhan nga malingkawas sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo. Nahimo silang mga instrumento sa NTF-Elcac sa pagpamig-ot sa mga kanhi nagpakaon, nagtabang ug nagpasaka sa ila panimalay nga mga rebolusyonaryong masa sa kaumhan. Sa karon, nawala na ang pagsalig, pagrespeto ug gani gikasilagan na sila sa mga pumuluyo.

Paagi sa whole-of-nation (WON) approach, ang mga naa sa poder nitabang pagyatak sa katawhan imbes na luwason o depensaan ang ila ginsakpan. Nagpabaya sila sa ilang katungdanan sa katawhan ug gani gi-abusuhan ang pondo sa katawhan ug gigamit kini sa mga pahumot nga proyekto ug kontra-insurhensya nga nagwasak sa malinawn nga pagpuyo sa mga residente.

Ang mga pigado, pabalik-balik man nga nahimong biktima sa pagpamulitika sa mga naa sa poder. Kanunay nilang ginareklamo ang kawala o kakulang sa serbisyo sosyal. Nangin isyu bag-o lang ang pagkamatay sa isa ka inahan ug sa iya lapsag tungod wala gi-atender sa ospital sa Escalante kay walay green card o pagpamatuod nga suporter ni Beboy Yap. Dugang kasakit sa amahan nga wala gidawat sa PNP ang iya pagpa-blotter sa natabo.

Ang PNP aktibo man sa pagduso sa mga pobreng katawhan. Sa ila pagpatuman sa kampanyang kontra-droga, natabunan ang negosyo sa droga sa dagkung pulitiko sa pag-atake sa mga ordinaryong pumuluyo paagi sa pagtanum og ebidensya.

Ang atong kahimtang karon, nagpasabot sa panginahanglanon sa organisadong pagsukol para malingkawas ang tanan sa paghimulos ug pagpamigos. Labaw sa tanan, gikinahanglan nga ang tanang rebolusyonaryong pwersa mukat-on og mga bag-ong butang ug matinugahong mangita og pamaagi nga masulbad ang tanang babag para maabot ang wala pa naabot nga ang-ang nga gubat sa katawhan sa norte nga bahin sa Negros.

Hagit sa kini nga panahon sa mga elemento sa Partido Komunista sa Pilipinas nga palig-unon ang pagpangulo sa tanang lebel. Kinahanglan nga mapanguluhan ang tanang porma sa pakigbisog sa katawhan. Manguna siya dapat sa pagpundar og maid-id nga pakisusi ug pagtuki ug pagtumod og hiniusang plano pakadto sa organisadong paglihok.

Nangunang hagit karon sa mga Pulang kumander ug manggugubat sa RJPC-BHB ang pagpakusog sa iya organisasyon sa pagpatuman sa armadong pakigbisog, agraryong rebolusyon ug pagtukod sa baseng masa. Kinahanglan nga kutluan niya og leksyon ang pagkusog sa rebolusyonaryong pwersa panahon sa balaud militar ni Marcos Sr.

Hagit man ang kaugalingong kahimtang para sa mga masang gihimuslan ug gipig-ot nga mupakita og pagsukol sa nagtunhay nga mga problema sa katilingban. Hagit sa tanan nga wagtangon ang kahadlok ug manindugan para sa katungod sa isig-ka-Pilipino. Ang mga alyadong pwersa, kinahanglan mu-duso sa ilang mga katungod ug dapat na mutindog para sa mga batakang masa.

Nag-atubang man kita tanan karon sa bag-o nga dagway sa paghimulos ug pagpamigos, kinahanglang ipakunot ang agtang ug magtuga og mga bag-ong butang o pamaagi para malampuwasan ang karon nga kahimtang para maabot nato ang wala pa naabot nga ang-ang nga gubat sa katawhan sa norte nga bahin sa Negros.

Mabuhi ang ika-54 nga anibersaryo sa BHB!
Mabuhi ang hukbo sa katawhan!
Viva CPP-NPA-NDF!
Mabuhi ang masang gihimuslan!

Sukolan ang kapintas sa rehimeng US-Marcos II! Ipagawas ang tanang kahibalo ug matinugahon nga iangat ang gubat sa katawhan!