Taktikal Opensiba Sagot sa Pasismo ng Estado

Mapangahas na hinaras ng NPA ang detatsment, ng 2nd pltn, 1st Iloilo Mobile Company sa Barangay Mayang Tubungan Iloilo, lampas alas 10:00 ng gabi nitong nakaraang Pebrero 1, 2023. Bago nito, hinaras rin ng isang yunit ang CAFGU detatsment sa Brgy. Tubudan, San Remegio, Antique noong Enero 28, 2023. At kung maalala pa, inambus rin ang combined na pwersa ng San Remegio Municipal Police Station at Antique Mobile Force noong Disyembre 11, 2022, kung saan may dalawang PNP personnel na sugatan. Hindi nga nito inamin at lubusang itinago ang pagkamatay ng isang tenyente kahit nadulas na ang dila ng ilang opisyal militar, LGU at media reporter kaugnay nito.

Ang mga taktikal na opensiba na inilunsad ng mga yunit ng NPA sa ilalim ng Napoleon Tumagtang Command ay sagot sa matinding militarisasyon at walang puknat na combat clearing, strike at civil military operations ng AFP at PNP sa kanayunan alinyado sa implementasyon ng proyekto at programa ng NTF-ELCAC-RCSP ( National Task Force – End Local Communist Armed Conflict / Retooled Community Support Program). Ang pagpapatupad nitong programa ay nagbunga hindi ng alibyo sa kahirapan ng masang magbubukid, kundi ng laganap na paglapas ng karapatang pantao.

Pilit na pinapasurender ang masang magsasaka at pina-aamin na kasapi ng NPA, myembro ng rebolusyunaryong organisasyon kung di man mga taga-suporta na kilusan para kwartahin at gawing gatasan sa pamamagitan ng programang E-CLIP. Gamit ang Anti-Terror Act tinatakot sila na mabilanggo ng 12 taon kahit magbigay lang naman ng isang basong tubig at isang tangkay ng malunggay sa NPA. Inuukupa at ginagawang detatsment ng AFP ang mga Brgy. plaza, Brgy. health center, daycare center, simbahan at kabahayan ng mga residente. Kahit ang mga LGU sa baryo, gayon din ang nasa munisipal lebel ay pinipresyur na magdeklara ng persona non grata at pinipilit na magkontra sa NPA. Malinaw na paglabag ito sa International Humanitarian Law. Ang matinding militarisasyon, pasismo at laganap na paglabag ng karapatang pantao sa kanayunan at kalunsuran ay sa esensya pagpapatupad na ng de facto martial law mula pa noong paghahari ng rehimeng Duterte at minana ng rehimeng Marcos II. Ang paggamit ng bakal na kamay sa esensya pag-amin ng kahit na anumang rehimen na hindi na kayang linlangin ang masa.

Bilang hukbong bayan, karapatan at tungkulin ng NPA na ipagtanggol ang masa laban sa matinding pang-aapi at pagsasamantala ng naghaharing sistema. Tungkulin rin nito na pukawin, organisahin at pakilusin ang uring anakpawis na depensahan ang sarili laban sa militarisasyon at pasismo ng estado. Sentral na tungkulin ng NPA ang pagbagsak ng sistemang pyudalismo, burukrata kapitalismo at imperyalismo at buuin ang rebolusyunaryong gobyerno nga mamamayan.

Taktikal Opensiba Sagot sa Pasismo ng Estado