Wala sang kinatuhay sa mga nagliligad ang rehimen US-Marcos II

Wala sang kinatuhay sa mga nagliligad nga mga rehimen ang rehimen US-Marcos II sa una sini nga tuig sa poder. Gamit ang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP), lakip na ang mga force multiplier sini, nangin mayor nga pokus sang rehimen ang pagwasak sa rebolusyonaryong kahublagan nga amo ang nagaupang sa interes sang dumuluong nga mga kompanya kag lokal nga nagahari nga sahi sa pungsod.

Grabe ang pagpaninguha sang rehimen nga mawasak na ang New People’s Army (NPA) kag ang Communist Party of the Philippines (CPP) sa sur nga bahin sang Negros. Sustenido ang mga focused military operation (FMO) kag Retooled Community Support Program (RCSP) sa mga lugar nga ara man ang interes sang nagahari nga sahi pareho sang mina, pagpananom sang kahoy idalum sa National Greening Program (NGP) sang reaksyonaryo nga gobyerno, eko-turismo kag iban pa. Madamo man sang mga pumuluyo ang ginapahalin sa ila nga lugar bisan nga madugay na sila nagapuyo sa kabaybayunan sang Cauayan, Negros Occidental para himuon nga mga beach resorts nga wala man sang ginhatag nga sayluhan sang ila mga puluy-an kag pagsiguro sa ila palangabuhian.

Sa mga operasyon sang AFP kag PNP, madamo sang mga bayolasyon sa tawhanon nga kinamatarung kag halit sa pumuluyo ang ila nakomiter kaangay sang masunod:

1. Pagpatay sang 15th IB kay Gosting Mapos, isa ka mangunguma kag manog-uling, kag gindeklara nga napatay sa engkwentro sa Brgy. Caliling, Cauayan sadtong Mayo 21

2. Brutal nga pagpatay kanday Marcelo Bayno Jr kag Rogelio Lacton, mga mangunguma nga gindakop sang 47th IB sa separado nga insidente kag bangkay na sang nasapwan sa Brgy. Camindangan, Sipalay City, Negros Occidental, sadtong petsa 25 kag 27 sang bulan sang Mayo

3. Pagpamahug, pagpatalang, pagkuha sang piktyur sa mga sibilyan kag hambalon nga katapo daw sang NPA, pagpasurender sa pumuluyo kag pagdakop para pilit nga paakuon nga nagasuporta sa NPA ukon katapo sang NPA

4. Pagtiner sa mga balay sang pumuluyo, simbahan, kag populated nga mga lugar

5. Pag-ihaw sang mga manok bisan nga wala pa ini ginatugutan sang tag-iya

6. Pagsulod kag pagpang-ukay sa balay sang pumuluyo sa tungang gab-i ukon kaagahon

7. Pagtesting sang mga bomba nga naigo ang karabaw sang pumuluyo sa sulod sang apat ka adlaw. Wala pili ang ila pagpamomba, adlaw man ukon gab-i

8. Pagtukod sang paramilitar sa lugar para manilag kag magsabotahe sa organisasyon masa

Ini tanan nagatuga sang kahadlok kag troma sa pumuluyo, nagaguba sang ila palangabuhian kag sa palibot.

Sa pihak sang kabutigan nga ginapaguwa sang AFP nga nawasak na nila ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa sur nga bahin sang Negros, nagdugang pa gani ini sang pwersa sang 47th IB nga naghalin sa Bohol. Bisan amo sina, sa giya kag hugot nga pag-uyat sang aton nga linya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM), padayon nga nagakonsolida, nagalapad kag nagatigayon sang rebolusyonaryo nga hilikuton ang Partido, Hukbo kag masa sa southwest Negros.

Nakalunsar ini sang pagtuon sa tatlo ka lebel nga kurso sang Partido nga gintambungan sang mga kadre kag katapo sang Partido sa sulod sang NPA. Nagdako kag nakadugang man rekrut sang bag-o nga mga katapo sang NPA kag Partido. Nakalunsar man sang Sandigan nga Kurso Politiko-Militar sa diin ululupod ang paghanas sang mga Pulang hangaway kag opisyal. Nakaangkon sang kadalag-an sa anti-pyudal nga paghimakas sa kampanya sa pagpataas sang sweldo sang mga mamumugon sa kampo sa pila ka hasyenda kag padayon man ang libre nga serbisyo sang NPA paagi sa serbisyo medikal kag bulig produksyon sa masa.

Sa padayon nga pagsalig sa malapad nga suporta sang masa nakatigayon man sang mga aksyon militar kag nakapatuhaw sang mga bala kag armas paagi sa mga harassment kag sniping operation, kag pagsilot sa mga landgrabber, regular intelligence asset sang AFP kag iban pa nga mga malain nga mga elemento sa lugar. Nakonsolida man sang mga rebolusyonaryong pwersa ang subong kag nagliligad nga nalab-ot nga mga erya kag nakadugang bukas sang mga bag-o nga mga sona nga bastante nga malanguyan sang NPA.

Yara ang hugot nga paghiliusa sang nagapamuno kag ginapamunuan sa tunga sang Partido kag sa mga Pulang hangaway sa larangan gerilya paagi sa pagpatuman sang demokratikong sentralismo. Nauyatan man ang prinsipyo sang pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon kag pagtasa kag pagpulong sa pihak nga tayuyon ang operasyon sang kaaway. Dako ang nangin papel sang masa para magpabilin nga bakud ang larangan gerilya sa Sur sang Negros sa ubay sang prinsipyo nga “magsandig kag magsalig sa masa” kag sang linyang masa nga “halin sa masa, balik masa.”

Ginapanawagan sang Armando Sumayang Jr Command sang NPA Southwest Negros (ASJC-NPA) sa pumuluyo kag mga rebolusyonaryong pwersa kag alyado sa sur sang Negros nga dapat nga mangin maisog kag manindugan kag handaan ang panawagan sang reaksyonaryong rehimen Marcos Jr para sa “final push” sa pagwasak sang bilog nga rebolusyonaryong kahublagan. Wala nagapang-alang-alang ang ASJC-NPA sa pagsilot sang tanan nga mga traydor sa kahublagan kag sa mga may kontra-pumuluyo kag kontra-rebolusyonaryo nga hinimoan ilabi na ang may mga utang nga dugo sa pumuluyo.

Sa tanan nga biktima sang mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung, indi magduha-duha sa pagreklamo kag pagdemanda para pasabton ang mga kriminal nga wala sang kaluoy nga nagapanghalit sa kabuhi kag palangabuhian sang masa. Handa ang Partido kag NPA nga magbulig para maangkon sang pumuluyo ang madugay na nga handum nga amo ang matuod-tuod nga demokrasya kag kahilwayan.

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mabuhay ang Masa!

Wala sang kinatuhay sa mga nagliligad ang rehimen US-Marcos II