Ang Bayan Special Issue | November 7, 2017

,

 

Download here
Pilipino: PDF

____
Inihahandog ng Ang Bayan ang espesyal na isyung ito bilang ambag sa pandaigdigang paggunita ng Dakilang Sosyalistang Rebolusyong Oktubre. Sa pamamagitan nito, ipinababatid ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mahigpit na pagkilala sa walang- kapantay at nagpapatuloy na kabuluhan ng tagumpay na ito ng proletaryo at mamamayang Russian sa kasalukuyang pakikibaka ng proletaryo at mamamayan ng buong daigdig. Maliban sa mensahe ng Komite Sentral at Mensahe ni Prof. Jose Maria Sison, ang mga artikulong naririto ay halaw mula sa pitong-bahaging serye tungkol sa Rebolusyong Oktubre na inilabas ng Ang Bayan mula Nobyembre 7, 2016 hanggang Hulyo 21, 2017.

Ang Bayan Special Issue | November 7, 2017