‘Crackdown’ sa mga gu­ro, bi­na­ti­kos

,

Binatikos ng Alliance of Concer­ned Teachers (ACT), mga gu­ro, abu­ga­do at ta­ga­pag­tang­gol ng ka­ra­pa­tang-tao ang utos ng Phi­lip­pi­ne Na­tio­nal Po­lice (PNP) na tik­ti­kan ang mga myembro at kaal­ya­do ng ACT noong Ene­ro 6.

Nagpro­tes­ta ang mga gu­ro mu­la sa Ma­ni­la Pub­lic Scho­ol Teachers Associa­ti­on at ACT sa ha­ra­pan ng upi­si­na ng De­partment of Educa­ti­on-Ma­ni­la noong Ene­ro 7. Na­ki­pag­da­ya­lo­go si­la sa upi­si­na upang ala­min kung pi­na­hin­tu­lu­tan ni­to ang pa­ni­nik­tik.

Noong araw ding iyon, nag­ti­pon ang mga prog­re­si­bong or­ga­ni­sa­syon sa ha­ra­pan ng Camp Cra­me sa Quezon City pa­ra kun­de­na­hin ang paniniktik ng PNP. Ani­la, ta­ha­sang pag­la­bag ito sa ka­ra­pa­tang mag-or­ga­ni­sa at mag­pa­ha­yag ng mga gu­ro.

Na­bul­gar ang pa­ka­nang ito ng PNP nang ma­ka­ku­ha ng kop­ya ang mga mi­li­tan­teng gu­ro ng do­ku­men­to mu­la sa he­pe ng Zam­ba­les Po­lice Provincial Office na nag-uu­tos sa la­hat ng Chief of Po­lice sa ba­wat mu­ni­sip­yo na ilista ang la­hat ng gu­ro sa mga pam­pub­li­ko at pri­ba­dong paa­ra­lan na myembro ng ACT.

Ba­ga­man wa­lang upi­syal na do­ku­men­to, si­nak­law ng pa­ni­nik­tik ang la­hat ng mga eskwe­la­han sa buong ban­sa. Ibi­na­li­ta ng ACT ang pag­pun­ta ng mga pu­lis sa mga pam­pub­li­ko at pri­ba­dong paa­ra­lan sa May­ni­la, Quezon City, Bu­lacan, Sor­so­gon, Ca­ma­ri­nes Sur at Agu­san del Sur. Sa May­ni­la, anim na gu­ro ang “di­na­law” na ng mga ahen­te ng pa­nik­tik.

La­yu­nin ng pa­ni­nik­tik na sin­da­kin ang mga ka­sa­pi ng ACT at mga gu­ro, na ma­ta­gal nang lu­ma­la­ban pa­ra sa ka­ni­lang ka­ra­pa­tan, at pa­yu­ku­in sa mga utos ni Du­ter­te pa­ra ma­ni­pu­la­hin ang pa­pa­la­pit na elek­syong mid-term.

Ni­lu­lus­tay ni Du­ter­te ang pon­do ng pub­li­ko pa­ra ipi­tin ang mga ito, ha­bang hin­di si­na­sa­got ang ma­ta­gal nang pa­na­wa­gan ng sek­tor pa­ra sa pag­ta­ta­as ng sa­hod at be­ne­pi­syo.

Bi­ni­big­yang-hu­gis ni­to ang ma­la­wa­kang pa­ni­nik­tik sa mga es­tud­yan­te, ma­ma­ma­ha­yag, abo­ga­do at iba pang de­mok­ra­ti­kong sek­tor, or­ga­ni­sa­syo­n, mga al­yan­sa, ma­ging ang mga prog­re­si­bong party-list pa­ra ili­gal na hu­li­hin o ipa­pa­tay.

Hi­git na pa­la­la­wa­king at pa­la­la­ka­sin ng hak­ba­nging ito ang opo­si­syon at pag­la­ban ng ma­ma­ma­yan. Kontra sa kan­yang la­yu­nin na pa­ta­hi­mi­kin ang sam­ba­ya­nan, la­lo ni­yang iti­nu­tu­lak ang iba’t-i­bang sek­tor na mag­kai­sa at wa­ka­san ang ma­pa­nu­pil, ku­ra­kot at tu­tang re­hi­men ni Du­ter­te.

‘Crackdown’ sa mga gu­ro, bi­na­ti­kos