Mga nars, luma­ban sa di maka­ta­ong ka­la­ga­yan sa pagga­wa

,


WELGA ANG BANTA ng mga nars at mang­ga­ga­wang pang­ka­lu­su­gan sa Univer­sity of San­to To­mas Hos­pi­tal (USTH) sa Ma­ni­la City la­ban sa di-ma­ka­ta­ong ka­la­ga­yan sa pag­ga­wa sa loob ng os­pi­tal.

Daing ng mga nars, da­hil ku­lang sa emple­ya­do ang os­pi­tal ay na­pi­pi­li­tan si­lang gu­mu­gol ng mas ma­ha­bang oras sa pag­ga­wa. Da­hil di­to ay apek­ta­do ang ka­li­dad ng ka­ni­lang ser­bi­syo. Ani­la, ma­yor­ya sa ka­ni­la ay nag­tat­ra­ba­ho ng hang­gang 12 oras ka­da araw.
Sa ka­sa­lu­ku­yan may 965 na emple­ya­do ang os­pi­tal kung saan 579 ay mi­yembro ng un­yon. Noong Pebrero 11, mayorya ng mga kasapi ng unyon ay bumoto pabor sa welga. Nag­ha­in si­la ng no­tice of stri­ke sa De­partment of La­bor and Employ­ment (DOLE) ma­ta­pos bi­gong mag­ka­sun­do ang un­yon at ad­mi­nistra­syo­n.

Ini­ha­yag din ng un­yon na nag­pa­pa­tu­pad ng kontraktwa­li­sa­syon ang USTH. Pi­nag­ba­ba­yad din ang mga ka­ta­tang­gap pa la­mang na emple­ya­do ng trai­ning fee na nag­ka­ka­ha­la­ga ng P5,000-P7,000.


Sa­man­ta­la, isang pra­yer vi­gil na­man ang idi­na­os ng mga mang­ga­ga­wa ng Orga­niza­ti­on of Za­gu Wor­kers (ORGANIZA) noong Peb­re­ro 19 sa ha­rap ng upi­si­na ng Za­gu Food Cor­po­ra­ti­on upang tu­tu­lan ang pang­wa­wa­sak ni­to sa ka­ni­lang un­yon at kontra-mang­ga­ga­wang mga pa­ta­ka­ran ng kum­pan­ya. Ka­ma­kai­lan ay nag­ha­in ng no­tice of stri­ke ang ORGANIZA sa Na­tio­nal Conci­lia­ti­on and Me­dia­ti­on Board.

Sa Baguio City, nalantad ang malaking kakulangan ng mga inspektor ng DOLE para tiyakin na tumutupad ang mga kumpanya sa pagtiyak ng kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Sa may 20,000 negosyo sa syudad, mayroon lamang 16 na mga labor inspektor, na siya ring nakatalaga sa buong rehiyon. Sa buong bansa, 800 na inspektor lamang ang mayroon para sa mahigit 900,000 negosyo.

Mga nars, luma­ban sa di maka­ta­ong ka­la­ga­yan sa pagga­wa