NEWS: Manila Bay Watch, inilunsad | "Red-tag" sa mama­ma­ha­yag, ki­nun­de­na

,

Ma­ni­la Bay­watch, inilunsad

NAGTIPON NOONG PEBRERO 22 sa sim­ba­han ng Ma­la­te, May­ni­la ang may 200 ka­sa­pi ng mga or­ga­ni­sa­syo­n ng mga ma­ngi­ngis­da, ma­ra­li­tang lung­sod, kababaihan, relihiyoso at maka-kalikasan upang ilun­sad ang alyansang Ma­ni­la Bay­watch na magbaban­ta­y sa pag-u­sad ng umano’y re­ha­bi­li­ta­syon at pro­yek­tong rek­la­ma­syon sa Ma­ni­la Bay.
Ayon sa gru­po, kung ser­yo­so ang re­hi­men sa re­ha­bi­li­ta­syon, da­pat na­ka­tu­on ito sa pagpapa­ta­yo ng mga pa­ba­hay na maaa­ring ila­gay sa ta­bing da­gat at mga ka­nal at hin­di pag­pa­pa­la­yas sa mga re­si­den­te. Da­pat mu­ling bu­ha­yin ang Ma­ni­la Bay na na­kaa­yon sa pa­nga­ngai­la­ngan ng mga ma­ngi­ngis­da at hin­di pa­ra sa ma­pang­wa­sak na rek­la­ma­syo­n.
Isa sa makikinabang sa pro­yektong reklamasyon ang emabahada ng US na nakatakdang mag­dagdag ng mga gusali.

“Red-tag” sa ma­ma­ma­ha­yag, ki­nun­de­na

KINUNDENA NG NATIONAL Uni­on of Jour­na­lists of the Phi­lip­pi­nes (NUJP) ang pag­la­la­bas ng es­ta­do ng lis­ta­han ng uma­no’y mga myembro ng Par­tido Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas. Ka­bi­lang sa lis­ta­han na ipi­na­ka­lat sa Ca­ga­yan de Oro City ay si Cong Cor­ra­les, myembro at da­ting di­rektor ng NUJP. Ini­lis­ta rin ang kan­yang asa­wa at anak, ga­yun­din ang mga gru­pong re­li­hi­yo­so, abu­ga­do at ta­ga­pag­tang­gol ng ka­ra­pa­tan at ka­pa­ka­nan ng mga Lu­mad.
Ayon sa NUJP, hin­di la­mang simpleng in­ti­mi­da­syon ang pa­kay ng na­tu­rang lis­ta­han. Ka­da­la­sa’y nag­si­sil­bi itong tar­get ng mga pa­ma­mas­lang.

NEWS: Manila Bay Watch, inilunsad | "Red-tag" sa mama­ma­ha­yag, ki­nun­de­na