Pi­na­ha­bang leave ng mga ba­gong ina, nai­sa­ba­tas

,

NAISABATAS NA ANG expan­ded ma­ter­nity leave (pi­na­ha­bang ba­ka­syon ng mga ba­gong ina mu­la sa ka­ni­lang tra­ba­ho) ma­ta­pos itong ap­ru­ba­han ni Ro­dri­go Du­ter­te noong Peb­re­ro 22.

Ha­los isang de­ka­da na itong igi­ni­gi­it at iki­na­kam­pan­ya ng Gab­rie­la Wo­men’s Partylist (GWP) ka­sa­ma ang iba pang mga prog­re­si­bong gru­po at per­so­na­he. Sa ila­lim ng ba­tas, maaa­ri nang lu­mi­ban sa tra­ba­ho ang isang ba­gong ina nang hang­gang 105 araw ha­bang tu­ma­tang­gap pa rin ng sa­hod o swel­do. May op­syon pa ang ina na pa­la­wi­gin ang kan­yang leave nang isang bu­wan pe­ro wa­la nang swel­do. Sa ka­sa­lu­ku­yan, na­sa 60 araw la­mang ang ba­yad na leave ng isang ba­gong-pa­nga­nak.

“Pro­duk­to ito ng aming ma­si­ga­sig na kam­pan­ya…ka­sa­ma ang iba’t ibang gru­po, bi­lang pag­ki­la­la sa am­bag ng mga ka­ba­bai­han sa ating eko­no­mya,” pa­ha­yag ng GWP. “Ito ay isang ma­ha­la­gang pag-un­lad sa pag­ti­ti­yak sa ka­ra­pa­tan ng mga ka­ba­bai­han sa ma­ter­nal health (ka­lu­su­gan ng mga ina) at sa pag­ta­tang­gol sa se­gu­ri­dad sa tra­ba­ho ng mga mang­ga­ga­wang bun­tis” dag­dag pa ng GWP.

Ga­yun­pa­man, nag­ba­ba­la ang Gab­rie­la na hin­di da­pat mag­re­sul­ta sa diskri­mi­na­syon sa mga ba­ba­eng mang­ga­ga­wa ang na­tu­rang ba­tas. Na­sa 2% la­mang ng mga ka­ba­bai­hang mang­ga­ga­wa ang nag­bu­bun­tis. Dag­dag di­to, ka­lak­han ng mga ba­ba­eng mang­ga­ga­wa ay kon­traktwal at hin­di tu­ma­ta­ma­sa ng ka­hit pi­na­ka­ba­ta­yang mga be­ne­pi­syo.

Sa sek­tor ng ser­bi­syo at ma­ra­ming pa­ga­wa­an sa mga export proces­sing zo­ne, hin­di ini­emple­yo ang isang bun­tis o ka­hit ang ba­ba­eng may-a­sa­wa da­hil sa po­si­bi­li­dad ng pag­bu­bun­tis. Ka­pag na­bu­bun­tis, hin­di na la­mang si­la mu­ling ini­emple­yo.

Pi­na­ha­bang leave ng mga ba­gong ina, nai­sa­ba­tas