Akti­bong de­pen­sa ng BHB sa Neg­ros at Mas­ba­te

,

Ma­ta­gum­pay na nai­pag­tang­gol ng isang yu­nit Ba­gong Huk­bong Ba­yan (BHB) ang sa­ri­li nang sa­la­ka­yin ito ng mga tro­pa ng 94th IB sa Ka­mu­ag, Ba­ra­ngay Ca­ra­ba­lan, Hi­ma­may­lan City noong Abril 19. Na­ga­nap ang engkwentro sa panahong nag­sa­sa­ga­wa ang na­tu­rang yu­nit ng BHB ng kam­pan­yang pang­ka­lu­su­gan la­ban sa Covid-19. Aler­to ang mga Pu­lang man­di­rig­ma sa mga ata­ke ng AFP sa git­na ng idi­nek­la­rang pag­pa­la­wig ng Par­ti­do Ko­mu­nis­ta ng Pi­li­pi­nas sa uni­la­te­ral na ti­gil-pu­tu­kan hang­gang Abril 31. Tat­lo sa umaa­ta­keng mga sun­da­lo ang na­pa­tay kabilang ang isang tinyente. Apat naman ang na­su­ga­tan sa 30-mi­nu­tong engkwentro.

Pi­na­bu­laa­nan ng BHB-South Central Neg­ros (Mt. Can­ser­mon Com­mand) ang pa­ha­yag ng 303rd IBde na “ku­mu­ha” ng re­lief goods ang mga Pu­lang man­di­rig­ma na na­ka­la­an pa­ra sa ma­ma­ma­yan. Bi­na­ti­kos din ni­to ang pag­ga­mit ng 94th IB sa pa­ma­ma­ha­gi ng pon­do ng Social Ame­lio­ra­ti­on Prog­ram pa­ra big­yang kat­wi­ran ang mga ope­ra­syong kom­bat sa lu­gar.

Sa Mas­ba­te, ti­nang­ka ng mga pwer­sa ng 2nd IB at pu­lis na kub­ku­bin ang isang yu­nit ng BHB sa Ba­ra­ngay Ca­bas-an, Aro­roy noong Abril 10. Pa­ba­lik na sa ka­ni­lang pan­sa­man­ta­lang him­pi­lan ang mga Pu­lang man­di­rig­ma ma­ta­pos mag­sa­ga­wa ng kam­pan­yang im­por­ma­syon sa ba­ra­ngay nang sa­la­ka­yin si­la ng mga sun­da­lo. Isang sundalo ang na­ma­tay at si­yam ang na­su­ga­tan sa kontra-pa­nam­bang ng BHB. Bi­lang gan­ti, nang-a­res­to ng mga si­bil­yan ang mga sun­da­lo at pi­na­la­bas si­lang mga myembro ng BHB.

Sa iba’t ibang ba­ha­gi ng ban­sa, la­long uma­rang­ka­da ang mga ope­ra­syong kom­bat ng mi­li­tar at pu­lis sa pag­ta­ta­pos ng uni­la­te­ral na ti­gil-pu­tu­kan ng rehimeng Duterte noong Abril 15. Su­nud-su­nod na pa­na­na­la­kay sa mga yu­nit ng BHB na nag­sa­sa­ga­wa ng mga kam­pan­yang pang­ka­lu­su­gan at iba pang kam­pan­yang ma­sa ang naiu­lat sa iba’t ibang ba­ha­gi ng ban­sa.

Akti­bong de­pen­sa ng BHB sa Neg­ros at Mas­ba­te